Przetargi.pl
Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w wysokości 2.450.000,00 zł.

Gmina Poronin ogłasza przetarg

 • Adres: 34-520 Poronin, ul. Józefa Piłsudskiego
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel. 182 074 112 , fax. 182 074 192
 • Data zamieszczenia: 2019-12-02
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Poronin
  ul. Józefa Piłsudskiego 5
  34-520 Poronin, woj. małopolskie
  tel. 182 074 112, fax. 182 074 192
  REGON: 49189263000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.poronin.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w wysokości 2.450.000,00 zł.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Udzielenie i obsługa długoterminowego kredytu w wysokości 2.450.000,00 (słownie: dwa miliony czterysta pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100) w latach 2019-2028 przeznaczonego na finansowanie planowanego deficytu budżetu, w tym na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 1.454.321,08 zł oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66113000-5
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy posiadają zezwolenie uprawniające do wykonywania czynności bankowych wydana przez Komisję Nadzoru Bankowego zgodnie z ustawa z dnia 29 sierpnia 2008r. Prawo bankowe (Dz. U. z 2002r. Nr 72 poz. 665 z późn. zm.) lub w przypadku gdy Wykonawca nie działa na podstawie zezwolenia wydanego przez Komisje Nadzoru Bankowego – kserokopię innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest uprawniony do wykonywania czynności bankowych. – co zostanie potwierdzone dowodami.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Ewentualnie pełnomocnictwa.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach