Przetargi.pl
Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w wysokości 2.100.000 zł na spłatę rat kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych.

Zarząd Powiatu Starogardzkiego ogłasza przetarg

 • Adres: 83-200 Starogard Gdański, ul. Kościuszki 17
 • Województwo: pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 058 5622045 , fax. 058 5623294
 • Data zamieszczenia: 2009-09-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zarząd Powiatu Starogardzkiego
  ul. Kościuszki 17 17
  83-200 Starogard Gdański, woj. pomorskie
  tel. 058 5622045, fax. 058 5623294
  REGON: 19168643700000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.powiatstarogard.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w wysokości 2.100.000 zł na spłatę rat kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w wysokości 2.100.000 zł na spłatę rat kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych. Przewidywany okres spłaty rat kapitałowych do 31.10.2012 r. Wymagany termin postawienia do dyspozycji środków finansowych - 01 grudzień 2009 r.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 661130005
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: W przetargu mogą wziąć udział Wykonawcy spełniający wymagania określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz w art. 22 ust. 1 i nie są wykluczeni na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy prawo zamówień publicznych t.j. Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z późniejszymi zmianami: posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują/lub będą dysponować* potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia. Komisja Przetargowa dokona oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu, zgodnie z formułą spełnia - nie spełnia w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach wymaganych od wykonawców
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wykonawcy wraz z ofertą złożą następujące dokumenty: a)oświadczenie na podstawie art. 22 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych, że Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia , b)oświadczenie na podstawie art. 24 ust. 1 i 2, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania o zamówienie publiczne, c)aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej,

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: bip.powiatstarogard.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach