Przetargi.pl
Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w wysokości 1475 831,56 zł (jeden milion czterysta siedemdziesiąt pięć tysięcy osiemset trzydzieści jeden złotych 56/100) przeznaczonego na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Jeleniewo na 2020 rok i na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek

Gmina Jeleniewo ogłasza przetarg

 • Adres: 16-404 Jeleniewo, ul. Słoneczna
 • Województwo: podlaskie
 • Telefon/fax: tel. 875 683 022 , fax. 875 683 022
 • Data zamieszczenia: 2020-03-24
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Jeleniewo
  ul. Słoneczna 3
  16-404 Jeleniewo, woj. podlaskie
  tel. 875 683 022, fax. 875 683 022
  REGON: 79067089800000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://bip.jeleniewo.i-gmina.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w wysokości 1475 831,56 zł (jeden milion czterysta siedemdziesiąt pięć tysięcy osiemset trzydzieści jeden złotych 56/100) przeznaczonego na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Jeleniewo na 2020 rok i na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest usługa „Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w wysokości 1 475 831,56 zł (jeden milion czterysta siedemdziesiąt pięć tysięcy osiemset trzydzieści jeden złotych 56/100) przeznaczonego na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Jeleniewo na 2020 rok oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek”. 2. Szczegółowe warunki zamówienia: 2.1. Okres kredytowania - od daty zawarcia umowy do dnia 31 grudnia 2029 roku. 2.2. Karencja w spłacie kredytu: - w stosunku do odsetek – spłata odsetek w okresach kwartalnych do 15-tego dnia po zakończeniu kwartału, - w stosunku do kapitału - od uruchomienia kredytu do 31 grudnia 2022 roku. 2.3. Marża Wykonawcy jest stała w całym okresie trwania umowy. 2.4. Prowizja wykonawcy naliczana będzie proporcjonalnie do faktycznej transzy uruchomionego kredytu i nie może być wyższa niż 0,5%. 2.5. Wykonawca nie będzie pobierał żadnych innych prowizji i opłat od faktycznie uruchomionego kredytu jak i od niewykorzystanej części kredytu. 2.6. W przypadku wcześniejszej spłaty całości lub części kredytu nie będzie dodatkowych opłat i prowizji. 2.7. Oprocentowanie oparte będzie na stawce WIBOR 3M, powiększonej o marżę banku. Stawkę bazową stanowi stawka WIBOR 3M ustalana dla pierwszego okresu obrachunkowego według notowań na 2 dni robocze poprzedzające dzień całkowitej lub częściowej wypłaty kredytu. Dla kolejnych okresów obrachunkowych stawka bazowa ustalana na okres 3 miesięcy w wysokości stawki WIBOR 3M, wyznaczona na dwa dni robocze przed końcem kwartału i obowiązująca od 1-go dnia następnego kwartału. W przypadku braku notowań stawki WIBOR dla drugiego dnia roboczego, do wyliczenia stopy procentowej stosuje się odpowiednio notowania z dnia poprzedzającego, w którym było notowanie stawki WIBOR. 3. Spłata rat kapitałowych kredytu dokonywana będzie w miesięcznych ratach w następujących terminach i kwotach: 3.1. Do dnia 31 stycznia 2023 roku w kwocie – 24 280,49 złotych; 3.2. Do dnia 31 grudnia 2024 roku w kwocie – 311 269,93 złotych; Tj. m-c I-XI do ostatniego dnia miesiąca po 25 939,16 zł m-c XII do 31 grudnia 2024 – 25 936,17 zł 3.3. Do dnia 31 grudnia 2025 roku w kwocie – 311 269,93 złotych; Tj. m-c I-XI do ostatniego dnia miesiąca po 25 939,16 zł m-c XII do 31 grudnia 2025 – 25 936,17 zł 3.4. Do dnia 31 grudnia 2026 roku w kwocie – 217 124,76 złotych; Tj. m-c I-XII po 18 093,73 zł 3.5. Do dnia 31 grudnia 2027 roku w kwocie – 217 269,93 złotych; Tj. m-c I-XI do ostatniego dnia miesiąca po 18 105,83 zł m-c XII do 31 grudnia 2027 – 18 105,80 zł 3.6. Do dnia 31 grudnia 2028 roku w kwocie – 217 269,93 złotych; Tj. m-c I-XI do ostatniego dnia miesiąca po 18 105,83 zł m-c XII do 31 grudnia 2028 – 18 105,80 zł 3.7. Do dnia 31 grudnia 2029 roku w kwocie – 177 346,59 złotych; Tj. m-c I-XI do ostatniego dnia miesiąca po 14 778,89 zł m-c XII do 31 grudnia 2029 – 14 778,80 zł 4. Płatność odsetek następować będzie do 15-tego dnia po zakończeniu kwartału 5. Przy naliczaniu odsetek od kredytu należy zastosować kalendarz rzeczywisty 365/366 dni. Zawiadomienie o wyliczeniu odsetek Wykonawca doręczy Zamawiającemu minimum na 7 dni przed terminem płatności drogą pocztową bądź elektroniczną. 6. W przypadku, gdy termin spłaty kredytu lub spłaty odsetek upływać będzie w dniu ustawowo wolnym od pracy, albo niebędącym dniem roboczym dla Wykonawcy, uważa się, że termin spłaty został zachowany, jeżeli spłata kredytu nastąpi w pierwszym dniu roboczym po terminie spłaty. 7. Dla celów wyliczenia ceny ofertowej należy przyjąć jednorazowe uruchomienie kredytu w pełnej kwocie 1 475 831,56 zł w dniu 30 marca 2020 roku. 8. Zabezpieczenie kredytu - weksel in blanco z deklaracją wekslową. Zamawiający dopuszcza możliwość zamieszczenia na wekslu kontrasygnaty Skarbnika Gminy. 9. Zamawiający nie wyraża zgody na złożenie oświadczenia o poddaniu się egzekucji zgodnie z art. 777 Kodeksu postępowania cywilnego z dnia 17 listopada 1964 r. (Dz. U. z 2018 r. poz. 155 z późn. zm.). 10. Kredyt nie może być obciążony innymi opłatami niż wymienione w SIWZ. 11. Wszystkie rozliczenia związane z realizacją niniejszego zamówienia dokonywane będą w walucie polskiej (PLN). 12. Zamawiający zastrzega sobie prawo do niższego wykorzystania kredytu niż wynika to z niniejszej specyfikacji bez kosztów obciążających Zamawiającego. 13. Dzień podpisania umowy będzie dniem postawienia kredytu do dyspozycji Zamawiającego. Uruchomienie kredytu nastąpi w terminie maksymalnie 3 dni od daty złożenia wniosku przez Zamawiającego. 14. Uruchomienie kredytu nastąpi przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Zamawiającego na wniosek Zamawiającego. 15. Zamawiający nie wyraża zgody na zamieszczenie w umowie kredytowej klauzuli mówiącej, iż stopa procentowa równa jest wysokości stawki referencyjnej, powiększonej o marżę Banku, z zastrzeżeniem, że stopa procentowa nie może być niższa niż marża Banku wyrażona w punktach procentowych. 16. Na rachunkach bankowych Zamawiającego nie ciążą zajęcia egzekucyjne 17. Zamawiający potwierdza, że zobowiązania Zamawiającego z tytułu zaciągniętych kredytów nie są objęte restrukturyzacją i nie występowało przeterminowanie w ich spłacie 18. U Zamawiającego nie był prowadzony program postępowania naprawczego i nie przystępuje on do jego realizacji w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. 19. Zamawiający nie udzielał poręczeń i gwarancji innym podmiotom 20. U zamawiającego, aktualnie nie występują nieujęte w kwocie zadłużenia w sprawozdaniach budżetowych lub wieloletniej prognozie finansowej transakcje (instrumenty finansowe o charakterze ekonomicznym zbliżonym do kredytu, pożyczki lub poręczenia) wynikające ze: - sprzedaży zwrotnej składników majątku komunalnego, - leasingu zwrotnego składników majątku komunalnego, - płatności ratalnej, dokonywanej przez okres dłuższy niż 12 miesięcy, za wykonane dostawy lub zrealizowane usługi na rzecz jst, - kwoty długu wynikającej ze spłaty wierzyciela Gminy dokonanej przez osobę trzecią w trybie określonym w art. 518 ustawy Kodeks cywilny (tzw. subrogacji) wraz z restrukturyzacją zadłużenia, za wyjątkiem przypadku kredytu, pożyczki lub emisji papierów wartościowych przewidzianych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów, - umów wsparcia udzielonych spółkom komunalnym realizującym zadania z zakresu zadań własnych Gminy. 21. W celu przeprowadzenia oceny możliwości finansowej Gminy Jeleniewo sprawozdania finansowe są dostępne w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Jeleniewo w zakładce: Prawo lokalne – Budżet aktualny – sprawozdania dotyczące budżetu z podziałem na lata.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66113000-5
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający uzna, że warunek jest spełniony jeżeli Wykonawca wykaże się posiadaniem uprawnień do prowadzenia działalności w zakresie objętym przedmiotem zamówienia – Wykonawca ma posiadać zezwolenie na prowadzenie działalności bankowej na terenie Polski, a także realizację usług objętych przedmiotem zamówienia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Prawo bankowe (Dz.U. z 2019 r., poz. 2357 ze zm.), a w przypadku określonym w art. 178 ust. 1 tejże ustawy inny dokument potwierdzający rozpoczęcie działalności przed dniem wejścia w życie ustawy, o której mowa w art. 193 Prawo bankowe.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1.Każdy Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. W przypadku, gdy Wykonawca nie należy do żadnej grupy kapitałowej może złożyć oświadczenie wraz z ofertą. 2. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając wraz z ofertą, zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia – załącznik nr 4. 3.W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia należy załączyć Pełnomocnictwo Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia w formie oryginału lub kopii potwierdzonej notarialnie za zgodność z oryginałem. W przypadku, gdy ofertę podpisuje osoba posiadająca Pełnomocnictwo musi ono zawierać zakres umocowania.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach