Przetargi.pl
Udzielenie i obsługa kredytu bankowego długoterminowego w wysokości 1.742.489,82 zł z przeznaczeniem na pokrycie deficytu roku 2020 oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek

Gmina Książki ogłasza przetarg

 • Adres: 87-222 Książki, ul. Bankowa
 • Województwo: kujawsko-pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 56 6888165 , fax. 56 6888138
 • Data zamieszczenia: 2020-02-13
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Książki
  ul. Bankowa 4
  87-222 Książki, woj. kujawsko-pomorskie
  tel. 56 6888165, fax. 56 6888138
  REGON: 87111880400000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://gm-ksiazki.rbip.mojregion.info/

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Udzielenie i obsługa kredytu bankowego długoterminowego w wysokości 1.742.489,82 zł z przeznaczeniem na pokrycie deficytu roku 2020 oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1 Przedmiotem zamówienia jest udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w kwocie 1.742.489,82 zł z przeznaczeniem na pokrycie deficytu roku 2020 oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek, kredyt złotówkowy ze zmienną stopą procentową, oprocentowany według stawki 1M WIBOR plus ewentualna stała marża bankowa powiększająca (pomniejszająca) stawką 1M WIBOR, kod CPV-66.11.30.00-5 usługi udzielania kredytu. 2 Planuje się zaciągnięcie kredytu w ratach do 20 grudnia 2020 r. Uruchomienie kredytu będzie następowało w ramach potrzeb Zamawiającego, na jego pisemny wniosek złożony 3 dni przed terminem uruchomienia. Zamawiający zastrzega sobie prawo, że kwota kredytu podana w zamówieniu nie musi w całości podlegać zaciągnięciu. Wówczas ostatnia rata spłaty podlegać będzie stosownemu obniżeniu. 3 Spłata kredytu dokonywana będzie w ratach kwartalnych przez okres 12 lat, to jest od: ostatni dzień pracujący grudnia 2021 r. - 2.489,82 zł; ostatni dzień pracujący marca 2022 r. - 2.500,00 zł; ostatni dzień pracujący czerwca 2022 r. - 2.500,00 zł; ostatni dzień pracujący września 2022 r. - 2.500,00 zł; ostatni dzień pracujący grudnia 2022 r. - 2.500,00 zł; ostatni dzień pracujący marca 2023 r. - 15.000,00 zł; ostatni dzień pracujący czerwca 2023 r. - 15.000,00 zł; ostatni dzień pracujący września 2023 r. - 15.000,00 zł; ostatni dzień pracujący grudnia 2023 r. - 15.000,00 zł; ostatni dzień pracujący marca 2024 r. - 15.000,00 zł; ostatni dzień pracujący czerwca 2024 r. - 15.000,00 zł; ostatni dzień pracujący września 2024 r. - 15.000,00 zł; ostatni dzień pracujący grudnia 2024 r. - 15.000,00 zł; ostatni dzień pracujący marca 2025 r. - 15.000,00 zł; ostatni dzień pracujący czerwca 2025 r. - 15.000,00 zł; ostatni dzień pracujący września 2025 r. - 15.000,00 zł; ostatni dzień pracujący grudnia 2025 r. - 15.000,00 zł; ostatni dzień pracujący marca 2026 r. -15.000,00 zł; ostatni dzień pracujący czerwca 2026 r. - 15.000,00 zł; ostatni dzień pracujący września 2026 r. - 15.000,00 zł; ostatni dzień pracujący grudnia 2026 r. - 15.000,00 zł; ostatni dzień pracujący marca 2027 r. - 60.000,00 zł; ostatni dzień pracujący czerwca 2027 r. - 60.000,00 zł; ostatni dzień pracujący września 2027 r. - 60.000,00 zł; ostatni dzień pracujący grudnia 2027 r. - 60.000,00 zł; ostatni dzień pracujący marca 2028 r. - 62.500,00 zł; ostatni dzień pracujący czerwca 2028 r. - 62.500,00 zł; ostatni dzień pracujący września 2028 r. - 62.500,00 zł; ostatni dzień pracujący grudnia 2028 r. - 62.500,00 zł; ostatni dzień pracujący marca 2029 r. - 62.500,00 zł; ostatni dzień pracujący czerwca 2029 r. - 62.500,00 zł; ostatni dzień pracujący września 2029 r. - 62.500,00 zł; ostatni dzień pracujący grudnia 2029 r. - 62.500,00 zł; ostatni dzień pracujący marca 2030 r. - 62.500,00 zł; ostatni dzień pracujący czerwca 2030 r. - 62.500,00 zł; ostatni dzień pracujący września 2030 r. - 62.500,00 zł; ostatni dzień pracujący grudnia 2030 r. - 62.500,00 zł; ostatni dzień pracujący marca 2031 r. - 62.500,00 zł; ostatni dzień pracujący czerwca 2031 r. - 62.500,00 zł; ostatni dzień pracujący września 2031 r. - 62.500,00 zł; ostatni dzień pracujący grudnia 2031 r. - 62.500,00 zł; ostatni dzień pracujący marca 2032 r. - 62.500,00 zł; ostatni dzień pracujący czerwca 2032 r. - 62.500,00 zł; ostatni dzień pracujący września 2032 r. - 62.500,00 zł; ostatni dzień pracujący grudnia 2032 r. - 62.500,00 zł; 4 Odsetki za okresy miesięczne, naliczane będą od wielkości stanu kredytu. Spłata odsetek następować będzie, po sprawdzeniu przez Zamawiającego, do dnia 10 każdego miesiąca następującego po naliczeniu. 5 W całym okresie kredytowania (wykorzystanie i spłata) naliczenie odsetek winno być według metody kapitałowej, to znaczy od aktualnego stanu zadłużenia. 6 Rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą dokonywane będą w walucie polskiej. 7 Zabezpieczenie kredytu – w formie weksla In blanco, którego zapisy należy uzgodnić z Zamawiającym. 8 Kwota marży ma obejmować całość kosztów związanych z uruchomieniem kredytu. /prowizje i opłaty bankowe/. 9 Zamawiający informuje, że nie posiada żadnych zobowiązań wobec ZUS i US.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66113000-5
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu w tym zakresie na podstawie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (załącznik nr 1 do oferty), a także na podstawie dostarczonych na późniejsze wezwanie następujących dokumentów a) zezwolenie na utworzenie i rozpoczęcie przez Bank działalności wynikającej z ustawy Prawo bankowe dla banków utworzonych od 1998 roku, lub równoważne dokumenty dla banków utworzonych przed 1998 rokiem, b) oświadczenie o spełnianiu warunków określonych w art. 5 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2357 ) (według załącznika nr 2 do SIWZ)
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Każdy Wykonawca, który złoży ofertę w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 Ustawy Pzp, przekazuje zamawiającemu w formie pisemnej oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Ustawy (załącznik nr 3 do SIWZ). Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody potwierdzające, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach