Przetargi.pl
Dostawa oleju napędowego do zbiornika o pojemności 2500 litrów

Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. ogłasza przetarg

 • Adres: 87-860 Chodecz, Ul. Aleja Zwycięstwa
 • Województwo: kujawsko-pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 54 284 80 36 , fax. 54 284 81 98
 • Data zamieszczenia: 2020-02-13
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.
  Ul. Aleja Zwycięstwa 19
  87-860 Chodecz, woj. kujawsko-pomorskie
  tel. 54 284 80 36, fax. 54 284 81 98
  REGON: 36048207500000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zgkchodecz.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Gminna Spółka Komunalna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa oleju napędowego do zbiornika o pojemności 2500 litrów
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Dostawa oleju napędowego do zbiornika o pojemności 2500 litrówq
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09134100-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: zgodnie z SIWZ
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: zgodnie z SIWZ

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach