Przetargi.pl
Udzielenie i obsługa długoterminowego kredytu w wysokości 836.000,00 PLN na sfinansowanie planowanego deficytu gminy Bukowiec na 2019 r.

Gmina Bukowiec ogłasza przetarg

 • Adres: 86-122 Bukowiec, ul. Ceynowy
 • Województwo: kujawsko-pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 523 309 310 , fax. 523 309 312
 • Data zamieszczenia: 2019-06-12
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Bukowiec
  ul. Ceynowy 14
  86-122 Bukowiec, woj. kujawsko-pomorskie
  tel. 523 309 310, fax. 523 309 312
  REGON: 53155900000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://bip.bukowiec.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Udzielenie i obsługa długoterminowego kredytu w wysokości 836.000,00 PLN na sfinansowanie planowanego deficytu gminy Bukowiec na 2019 r.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w wysokości 836.000,00 zł na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Bukowiec na 2019 rok na częściowe pokrycie kosztów inwestycji: a) Dotacja dla Powiatu Świeckiego na zadanie „Przebudowa drogi powiatowej nr 1277C Polskie Łąki - Pruszcz” – kwota kredytu 436.000,00 zł, b) „Przebudowa (modernizacja) drogi gminnej nr 030918 C w miejscowości Różanna” – kwota kredytu 400.000,00 zł. 2.1. Okres kredytowania: a) „Przebudowa drogi powiatowej nr 1277C Polskie Łąki - Pruszcz” – od dnia zawarcia umowy do 30 listopada 2029 r. b) „Przebudowa (modernizacja) drogi gminnej nr 030918 C w miejscowości Różanna” – od dnia zawarcia umowy do 30 listopada 2029 r. 2.2. Uruchomienie kredytu planuje się od dnia (dzień uruchomienia podany orientacyjnie dla celów wyceny i sporządzenia oferty): a) „Przebudowa drogi powiatowej nr 1277C Polskie Łąki – Pruszcz”: jedna transza 22 lipiec 2019 r. kwota 436.000,00 zł., b) „Przebudowa (modernizacja) drogi gminnej nr 030918 C w miejscowości Różanna” – jedna transza 30 wrzesień 2019 r. kwota 400.000,00 zł. 2.3. Okres spłaty kredytu: a) „Przebudowa drogi powiatowej nr 1277C Polskie Łąki – Pruszcz” kwota 436.000,00 zł 2021-02-29 12 000,00 2021-05-31; 12 000,00 2021-08-31; 12 000,00 2021-11-30; 12 000,00 2022-02-29; 12 000,00 2022-05-31; 12 000,00 2022-08-31; 12 000,00 2022-11-30; 12 000,00 2023-02-29; 12 000,00 2023-05-31; 12 000,00 2023-08-31; 12 000,00; 2023-11-30; 12 000,00 2024-02-29; 12 000,00; 2024-05-31 12 000,00; 2024-08-31 12 000,00; 2024-11-30 12 000,00; 2025-02-29 12 000,00; 2025-05-31 12 000,00; 2025-08-31 12 000,00; 2025-11-30 12 000,00; 2026-02-29 12 000,00; 2026-05-31 12 000,00; 2026-08-31 12 000,00; 2026-11-30 12 000,00; 2027-02-29 12 000,00; 2027-05-31 12 000,00; 2027-08-31 12 000,00; 2027-11-30 12 000,00; 2028-02-29 12 000,00; 2028-05-31 12 000,00; 2028-08-31 12 000,00; 2028-11-30 12 000,00. b) „Przebudowa (modernizacja) drogi gminnej nr 030918 C w miejscowości Różanna” – 400.000,00 zł 2021-08-31 12 000,00; 2021-11-30 12 000,00; 2022-02-29 12 000,00; 2022-05-31 12 000,00; 2022-08-31 12 000,00; 2022-11-30 12 000,00; 2023-02-29 12 000,00; 2023-05-31 12 000,00; 2023-08-31 12 000,00; 2023-11-30 12 000,00; 2024-02-29 12 000,00; 2024-05-31 12 000,00; 2024-08-31 12 000,00; 2024-11-30 12 000,00; 2025-02-29 12 000,00; 2025-05-31 12 000,00; 2025-08-31 12 000,00; 2025-11-30 12 000,00; 2026-02-29 12 000,00; 2026-05-31 12 000,00; 2026-08-31 12 000,00; 2026-11-30 12 000,00; 2027-02-29 12 000,00; 2027-05-31 12 000,00; 2027-08-31 12 000,00; 2027-11-30 12 000,00; 2028-02-29 12 000,00; 2028-05-31 12 000,00; 2028-08-31 12 000,00; 2028-11-30 12 000,00; 2029-02-29 12 000,00; 2029-05-31 12 000,00; 2029-08-31 12 000,00; 2029-11-30 4 000,00. 2.4. Spłata odsetek rozpocznie się od miesiąca następującego po miesiącu uruchomienia kredytu/transzy kredytu. Do wyliczenia ceny oraz w trakcie trwania umowy będzie obowiązywał kalendarz rzeczywisty tj. rok 365/366 dni (rzeczywista liczba dni w miesiącu). Harmonogram spłaty kredytu przewiduje spłatę odsetek w okresach miesięcznych w ostatnim roboczym dniu miesiąca. 2.5. Oprocentowanie kredytu zmienne w stosunku rocznym oparte o zmienną stawkę WIBOR 3M (obowiązującą na pierwszy dzień miesiąca) powiększone o stałą marżę Banku. Celem przygotowania oferty w niniejszym postępowaniu Wykonawca winien przyjąć wysokość stawki WIBOR 3M na dzień 2019-06-03 (1,72%). Podstawą ustalenia wysokości stopy procentowej jest WIBOR 3M liczony jako średnia arytmetyczna wszystkich kwotowań z miesiąca kalendarzowego poprzedzającego miesiąc naliczania odsetek. 2.6. Oprocentowanie kredytu będzie naliczone tylko od kwoty faktycznego zadłużenia, Wykonawca nie będzie pobierać opłat i prowizji bankowej od zaangażowania kredytu tj. salda niewykorzystanej części kredytu. 2.7. Bank nie będzie pobierał jednorazowej prowizji za udzielenie kredytu, w tym za rozpatrzenie wniosku, za wypłatę transz, za zmianę harmonogramu, za aneksowanie umowy, za wcześniejszą spłatę, za otwarcie i obsługę rachunku na potrzeby kredytu. 2.8. Bank nie będzie pobierać żadnych dodatkowych opłat i prowizji z tytułu udzielenia i obsługi kredytu poza wymienionymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 2.9. Zabezpieczenie spłaty kredytu stanowić będzie weksel in blanco z deklaracją wekslową przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy. 2.10. Gmina nie złoży oświadczenia o poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 par. 1 pkt.5 k.p.c. 2.11. Wykonawca jest zobowiązany do uwzględnienia w ofercie wszystkich kosztów związanych z realizacją zamówienia. 2.12. Na rachunkach Gminy w bankach nie ciążą zajęcia egzekucyjne. 2.13. Gmina nie posiada zaległych zobowiązań w bankach. 2.14. W Gminie nie był prowadzony program postępowania naprawczego w rozumieniu ustawy z dnia 27.08.2009r. o finansach publicznych. 2.15. W Gminie nie były prowadzone za pośrednictwem komornika sądowego działania windykacyjne wszczynane na wniosek banków. 2.16. Zamawiający nie posiada zobowiązań z tytułu wyemitowanych obligacji, wykupu wierzytelności, fortaitingu, faktoringu, eFinancingu, leasingu.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66100000-1
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zezwolenie Komisji Nadzoru Finansowego lub inny dokument potwierdzający uprawnienia do działalności bankowej.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wypełniona „Karta przewodnia oferty – formularz ofertowy”, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej specyfikacji. Oświadczenie Wykonawcy dotyczące grupy kapitałowej – należy złożyć w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia przez Zamawiającego na stronie internetowej informacji o której mowa w art. 86 ust. 5 upzp – załącznik 4 do SIWZ.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach