Przetargi.pl
Udzielenie i obsługa długoterminowego kredytu konsolidacyjnego w kwocie 4 648 084,45 zł z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów.

Gmina Kadzidło ogłasza przetarg

 • Adres: 07-420 Kadzidło, ul. Targowa
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 297 618 016
 • Data zamieszczenia: 2021-01-13
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Kadzidło
  ul. Targowa 4
  07-420 Kadzidło, woj. mazowieckie
  tel. 297 618 016
  REGON: 55066819500000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.samorzady.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Udzielenie i obsługa długoterminowego kredytu konsolidacyjnego w kwocie 4 648 084,45 zł z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest udzielenie i obsługa bankowa długoterminowego kredytu konsolidacyjnego o następujących parametrach: a) Wysokość kredytu: 4 648 084,45 zł ( słownie: cztery miliony sześćset czterdzieści osiem tysięcy osiemdziesiąt cztery złote 45/100) . Kredyt zostanie wykorzystany w okresie od dnia podpisania umowy do końca grudnia 2020r. Waluta kredytu: PLN b) Okres kredytowania : od dnia podpisania umowy do dnia 31.12.2024r. z karencją w spłacie rat kapitałowych na okres do 30 marca 2021r. c) Spłaty rat kapitałowych w następujących ratach i kwotach: 2021r. – 31.III – 270 000,00 30.VI -270 000,00 30.IX– 270 000,00 31.XII- 270 000,00 2022r. – 31.III – 335 970,05 30.VI -335 967,00 30.IX– 335 967,00 31.XII- 335 967,00 2023r. – 31.III – 307 087,40 30.VI -307 087,40 30.IX– 307 087,40 31.XII- 302 951,20 2024r.– 31.III – 250 000,00 30.VI -250 000,00 30.IX– 250 000,00 31.XII – 250 000,00 d) Spłata odsetek od wykorzystanej kwoty kredytu bieżąco w okresach miesięcznych, po wcześniejszym otrzymaniu noty odsetkowej od Wykonawcy. Odsetki naliczane będą od faktycznego zadłużenia e) Oprocentowanie- według zmiennej stopy procentowej, ustalonej jako stopa bazowa powiększona o stałą marżę banku: - stawką bazową jest WIBOR 1M, która obliczana jest na ostatni dzień roboczy miesiąca poprzedzającego okres, za który nalicza się odsetki. W przypadku, gdy w danym dniu nie ustalono stawki WIBOR 1M, przyjmuje się stawkę z dnia, w którym nastąpiło ostatnie notowanie. - stała dla całego okresu kredytowania marża banku - dla porównania ofert należy przyjąć stopę WIBOR 1 M w wysokości 0,20% plus stała marża banku w punktach procentowych g) zabezpieczeniem spłaty kredytu bedzie weksel własny „in blanco” wraz z deklaracją wekslową. Kontrasygnata Skarbnika Gminy będzie na deklaracji wekslowej. h) przeznaczenie kredytu na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów. i) zamawiający zastrzega sobie możliwość wcześniejszych ( przed ustalonym terminem) spłat rat kredytu bez ponoszenia dodatkowych opłat i konieczności informowania Wykonawcy o tym fakcie. W takim przypadku odsetki liczone będą do dnia spłaty kredytu j) wykonawca nie pobierze żadnych opłat i prowizji z tytułu udzielenia i obsługi kredytu k) bank przeleje transzę kredytu na rachunek bankowy Gminy Kadzidło o numerze 87 8916 0002 0000 0912 2000 0020 prowadzony przez Bank Spółdzielczy z siedzibą w Kadzidle l) Zamawiający oświadcza, że: - nie posiada żadnych zaległych zobowiązań wobec ZUS,US, banków i innych instytucji finansowych, -nie posiada zobowiązań, które nie są ujęte w kwocie zadłużenia w sprawozdaniach finansowych (sprawozdaniach budżetowych lub wieloletniej prognozie finansowej) - nie występują u Zamawiającego zobowiązania wymagalne, - na rachunkach bankowych Zamawiającego nie ciążą zajęcia egzekucyjne, - w ciągu ostatnich 18 m-cy nie był prowadzony w Gminie program postępowania naprawczego w rozumieniu ustawy o finansach publicznych, - w ciągu ostatnich 36 m-cy nie były prowadzone wobec Gminy za pośrednictwem komornika sadowego postępowania egzekucyjne, - w ciągu ostatnich 2 lat nie zostały zawieszone organy Gminy Kadzidło i nie ustanowiono w niej zarządu komisarycznego, ani nie został rozwiązany jej organ stanowiący.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66113000-5
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach