Przetargi.pl
UDZIELENIE I OBSŁUGA DŁUGOTERMINOWEGO KREDYTU BANKOWEGO

Gmina Jastrzębia ogłasza przetarg

 • Adres: 26-631 Jastrzębia, Jastrzębia 110
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 48 3840505
 • Data zamieszczenia: 2022-08-22
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Jastrzębia
  Jastrzębia 110
  26-631 Jastrzębia, woj. mazowieckie
  tel. 48 3840505
  REGON: 670223758
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  UDZIELENIE I OBSŁUGA DŁUGOTERMINOWEGO KREDYTU BANKOWEGO
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest udzielenie i obsługa długoterminowego kredytu bankowego:a) Kwota kredytu: 2 659 961 zł (słownie: dwa miliony sześćset pięćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt jedenzłotych)b) Przeznaczenie kredytu: pokrycie planowanego na 2022 r. deficytu budżetu Gminy Jastrzębia i spłatę wcześniejzaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek (pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska iGospodarki Wodnej, kredytu z Południowo Mazowieckiego Banku Spółdzielczego w Jedlińsku),c) Rodzaj kredytu: długoterminowyd) Termin uruchomienia: od dnia podpisania umowy do dnia 30.12.2022 r.e) Okres kredytowania: od dnia uruchomienia do 31.03.2029 r.,f) Karencja w spłacie kapitału: 31.03.2023 r.,g) Zabezpieczeniem kredytu będzie weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową (weksel i deklaracja będąpodpisane przez Wójta Gminy i kontrasygnowane przez Skarbnika),h) Spłata kredytu (kapitału) w PLN w ramach rocznych przez okres 7 lat (7 rat), termin płatności pierwszej raty 31.03.2023r., a ostatniej 31.03.2029 r.- 2023 r. – 1 rata po 380 000 zł,- 2024 r. – 1 rata po 380 000 zł,- 2025 r. – 1 rata po 380 000 zł,- 2026 r. – 1 rata po 380 000 zł,- 2027 r. – 1 rata po 150 000 zł,- 2028 r. – 1 rata po 150 000 zł,- 2029 r. – 1 rata po 839 961 zł,i) Oprocentowanie zmienne w stosunku rocznym oparte o stawkę WIBOR 3M z pierwszego dnia miesiąca podpisaniaumowy powiększoną o marżę Banku, a kolejne przeliczane wg kursu WIBOR 3M na pierwszy dzień kwartału kalendarzowego ,j) Odsetki od kredytu będą płatne miesięcznie,k) W przypadku spłaty części lub całości kredytu we wcześniejszym terminie, odsetki liczone będą od faktycznieuruchomionej kwoty,l) Zamawiający zastrzega sobie możliwość niewykorzystania pełnej kwoty kredytu bez dodatkowych opłat i prowizji; niebędzie to powodować żadnych innych roszczeń Banku w stosunku do Zamawiającego,m) Zamawiający wyrazi zgodę na podpisanie Oświadczenia o poddaniu się egzekucji Bankowej zgodnej z przepisamiustawy Prawo bankowe, oświadczenie kontrasygnowane będzie przez Skarbnika Gminy,n) Zamawiający zastrzega iż Wykonawca w treści oferty musi złożyć oświadczenie że nie będą naliczane prowizje i opłaty:- przygotowawcze- za sporządzanie aneksów- za wcześniejszą spłatę kredytu- od niewykorzystanej kwoty kredytu- za prowadzenie rachunku kredytowego i pomocniczegoo) Zamawiający zastrzega że nie będzie wykonywał pracochłonnych analiz dla banku przed i po podpisaniu umowy, jeżeliBank może pobrać dane niezbędne do przeprowadzenia tych analiz ze sprawozdań budżetowych lub finansowychZamawiającego,p) Zamawiający nie wyrazi zgody na zapoznanie się z Regulaminem Kredytowania Obowiązującym u Oferenta przedzłożeniem ofert i nie zaakceptuje go po podpisaniu umowy, zostanie podpisana umowa zawierająca postanowienia zawartew SWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66113000-5
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach