Przetargi.pl
udzielenie Gminie Świdnica długoterminowego kredytu inwestycyjnego na budowę sieci kanalizacyjnej we wsiach Grabowiec i Lipno

Gmina Świdnica ogłasza przetarg

 • Adres: 66-008 Świdnica, ul. Długa 38
 • Województwo: lubuskie
 • Telefon/fax: tel. 068 3273115 , fax. 068 3273127
 • Data zamieszczenia: 2012-03-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Świdnica
  ul. Długa 38 38
  66-008 Świdnica, woj. lubuskie
  tel. 068 3273115, fax. 068 3273127
  REGON: 97077080100000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: swidnica.zgora.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  udzielenie Gminie Świdnica długoterminowego kredytu inwestycyjnego na budowę sieci kanalizacyjnej we wsiach Grabowiec i Lipno
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest usługa udzielenia Gminie Świdnica długoterminowego kredytu inwestycyjnego na budowę sieci kanalizacyjnej we wsiach Grabowiec i Lipno wg niżej wymienionych warunków: a) wysokość udzielonego kredytu - 1.679.315 zł (słownie: jeden milion sześćset siedemdziesiąt dziewięć tysięcy trzysta piętnaście złotych), b) środki będą uruchomione w formie polecenia przelewu na rachunek zamawiającego w następujących transzach i terminach: I transza w kwocie 1.129.315 zł w dniu 28 maja 2012 r., II transza w kwocie 550.000 zł w dniu 1 sierpnia 2012 r. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany kwot i terminów transz kredytu. c) okres kredytowania: maj 2012 - 31 marca 2028 r. d) karencja w spłacie kredytu do dnia 29 czerwca 2013 r. e) spłata odsetek następować będzie w okresach kwartalnych na ostatni dzień roboczy, przy czym: - pierwszy okres obrachunkowy liczony będzie od dnia wypłaty pierwszej transzy kredytu, - ostatni okres obrachunkowy zakończy się w dniu poprzedzającym całkowitą spłatę kredytu. f) spłata kredytu następować będzie w 60 kwartalnych ratach, przy czym pierwsza rata płatna po upływie okresu karencji, tj. do dn. 30 czerwca 2013 r. Pierwsze 59 rat w wysokości 27.985 zł oraz ostatnia 60-ta rata w wysokości 28.200 zł płatne w ostatnim dniu roboczym kończącym kwartał kalendarzowy. g) możliwość wcześniejszej spłaty części lub całości kredytu bez dodatkowych opłat i prowizji również w okresie karencji w spłacie h) w przypadku wcześniejszej spłaty części lub całości kredytu również w okresie karencji - odsetki płatne od faktycznego zadłużenia, i) spłata odsetek w okresach kwartalnych - na ostatni dzień roboczy kwartału kalendarzowego. Do wyliczenia odsetek należy przyjąć kalendarz rzeczywisty - rok 365/366, j) oprocentowanie kredytu - zmienne, według stopy procentowej opartej o stawkę WIBOR 3M, ustalana dla pierwszego okresu obrachunkowego według notowań na dwa dni kalendarzowe poprzedzające dzień wykorzystania kredytu, a dla kolejnych okresów obrachunkowych na dwa dni kalendarzowe, poprzedzające rozpoczęcie danego okresu obrachunkowego. W przypadku braku notowań stawki WIBOR 3M dla drugiego dnia do wyliczenia stopy procentowej stosuje się odpowiednio notowania z dnia poprzedzającego, w którym było prowadzone notowanie stawki WIBOR 3M, k) Wykonawca zapewnia postawienie środków z kredytu do dyspozycji Zamawiającego niezwłocznie po podpisaniu umowy, l) Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od uruchomienia kredytu lub skorzystania z jego części bez ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek kosztów. Pobrana wcześniej prowizja banku w tym przypadku podlega zwrotowi proporcjonalnie do faktycznie wykorzystanego kredytu. Dopuszcza się wnoszenie prowizji proporcjonalnie do uruchomionych transz. m) Wykonawca nie będzie naliczał odsetek oraz żadnych innych opłat od kwoty niewykorzystanego kredytu, n) kredyt udzielony będzie w złotych polskich, o) forma zabezpieczenia kredytu: weksel in blanco, przy kontrasygnacie Skarbnika.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 661130005
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: bip.swidnica.zgora.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach