Przetargi.pl
Druk i dostawa materiałów promocyjnych w postaci ulotek i Biuletynu Informacyjnego dla Biura Projektu PWSZ w Sulechowie

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Sulechowie ogłasza przetarg

 • Adres: 66-100 Sulechów, ul. Armii Krajowej 51
 • Województwo: lubuskie
 • Telefon/fax: tel. 068 3528300 , fax. 068 3528303
 • Data zamieszczenia: 2012-03-16
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Sulechowie
  ul. Armii Krajowej 51 51
  66-100 Sulechów, woj. lubuskie
  tel. 068 3528300, fax. 068 3528303
  REGON: 97075188000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.pwsz.sulechow.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Uczelnia publiczna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Druk i dostawa materiałów promocyjnych w postaci ulotek i Biuletynu Informacyjnego dla Biura Projektu PWSZ w Sulechowie
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest druk i dostawa materiałów promocyjnych w postaci ulotek i Biuletynu Informacyjnego dla PWSZ w Sulechowie oraz transport wydrukowanych materiałów do siedziby Zamawiającego i jej rozładunek w miejscu wskazanym przez Zamawiającego, druk i dostawę: 1. Folder/ulotka: Instytut Turystyki i Rekreacji kierunek kształcenia OCHRONA DÓBR KULTURY - 2100 szt. 2. Folder/ulotka: Instytut Prawa i Administracji kierunek kształcenia ADMINISTRACJA- 2100 szt. 3. Folder/ulotka: Instytut Politechniczny kierunek kształcenia ENERGETYKA- 2100 szt. 4. Folder/ulotka: Instytut Turystyki i Rekreacji kierunek kształcenia TURYSTYKA I REKREACJA - 2100 szt. 5. Folder/ulotka: Instytut Zarządzania i Inżynierii Rolnej kierunek kształcenia OGRODNICTWO - 2100 szt. 6. Folder/ulotka: Instytut Zarządzania i Inżynierii Rolnej kierunek kształcenia TECHNOLOGIA ŻYWNOŚCI I ŻYWIENIE CZŁOWIEKA - 2100 szt. Termin wykonania zamówienia dla poz. 1 do 6: do 5 dni od daty podpisania umowy. 7 Biuletyn Informacyjny PWSZ w Sulechowie: skład, druk i dostawa w następujących terminach: czerwiec 2012, październik 2012, grudzień 2012, do 31 marca 2013, w ilości 4 x 250 szt.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 798230009
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie żąda wniesienia wadium.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.pwsz.sulechow.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach