Przetargi.pl
Udzielenie Gminie Mrozy w 2020 roku kredytu długoterminowego na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w wysokości 1 415.000,00 złotych (słownie: jeden milion czterysta piętnaście tysięcy złotych 00/100)

Gmina Mrozy ogłasza przetarg

 • Adres: 05-320 Mrozy, Adama Mickiewicza
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 25 7574175 , fax. 25 7574190
 • Data zamieszczenia: 2020-02-14
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Mrozy
  Adama Mickiewicza 35
  05-320 Mrozy, woj. mazowieckie
  tel. 25 7574175, fax. 25 7574190
  REGON: 71158277600000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.mrozy.bip.net.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Udzielenie Gminie Mrozy w 2020 roku kredytu długoterminowego na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w wysokości 1 415.000,00 złotych (słownie: jeden milion czterysta piętnaście tysięcy złotych 00/100)
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest udzielenie Gminie Mrozy w 2020 roku kredytu długoterminowego na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w wysokości 1.415.000,00 zł (słownie: jeden milion czterysta piętnaście tysięcy złotych)Okres kredytowania: od dnia uruchomienia do 30.11.2029 r. Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na udzieleniu Gminie Mrozy kredytu i jego obsługę, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 2357) zgodnie z poniższymi założeniami i wymogami: 1) waluta kredytu – PLN złoty polski; 2) kwota kredytu – w wysokości 1. 415.000,00 złotych (słownie: jeden milion czterysta piętnaście tysięcy złotych) 3) przeznaczenie kredytu – kredyt długoterminowy na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów; 4) zabezpieczenie kredytu – weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową; 5) uruchomienie kredytu – postawienie do dyspozycji Gminy Mrozy pełnej kwoty kredytu nastąpi w jednej transzy w terminie wskazanym przez Wykonawcę w ofercie, nie później niż do dnia 13 marca 2020 roku; 6) wykorzystanie kredytu nastąpi w jednej transzy w formie przelewu na rachunek bankowy Gminy Mrozy Nr 97 9227 0004 0000 1557 2000 0040; 7) oprocentowanie kredytu – miesięczne, zmienne, obliczane dla każdego miesięcznego okresu odsetkowego w oparciu o zmienny wskaźnik oprocentowania kredytów WIBOR 1M, notowany na ostatni dzień miesiąca, powiększony o stałą marżę; 8) oferta składana wg WIBOR 1M na dzień 31.01.2020 roku – 1,63%; 9) w celu naliczenia kosztów kredytu odsetki oraz marża liczone są od 13.03.2020r; 10) odsetki płatne od miesiąca marca 2020 roku; 11) spłata kredytu następować będzie w następujących ratach: 1 rata w wys. 215.000,00 zł – spłata do dnia 29.09.2028 roku, 2 rata w wys. 200.000,00 zł – spłata do dnia 30.03.2029 roku, 3 rata w wys. 200.000,00 zł – spłata do dnia 31.05.2029 roku, 4 rata w wys. 200.000,00 zł – spłata do dnia 31.07.2029 roku, 5 rata w wys. 200.000,00 zł – spłata do dnia 28.09.2029 roku, 6 rata w wys. 200.000,00 zł – spłata do dnia 31.10.2029 roku, 7 rata w wys. 200.000,00 zł – spłata do dnia 30.11.2029 roku, 12) spłata kapitału i odsetek następować będzie w formie obciążenia rachunku Gminy Mrozy lub w formie przelewu na rachunek wskazany w umowie; 13) Zamawiający będzie miał prawo do wcześniejszej spłaty kredytu, bez naliczania i pobierania przez Wykonawcę dodatkowych opłat i prowizji z tego tytułu; 14) w sytuacji gdy kredyt zostanie spłacony wcześniej - odsetki będą liczone do dnia spłaty kredytu, a nie do końca okresu umowy; 15) kredyt nie może być obciążony innymi opłatami i prowizjami, niż wymienionymi w ofercie złożonej przez Wykonawcę w Formularzu Ofertowym złożonym przez Wykonawcę
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66113000-5
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: O udzielenie zamówienia może się ubiegać wykonawca, który posiada zezwolenie na wykonywanie działalności w zakresie określonym w przepisach ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2357), tj. zezwolenie Prezesa NBP lub innego właściwego organu na wykonywanie czynności bankowych.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Na potrzeby oceny ofert oferta musi zawierać: 1) Formularz Ofertowy sporządzony i wypełniony według wzoru stanowiącego Załącznik Nr 1 do SIWZ, 2) oświadczenia, o których mowa w pkt 5.1 SIWZ według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 i 3 do SIWZ, 3) pełnomocnictwo do reprezentowania wykonawcy (wykonawców występujących wspólnie), o ile ofertę składa pełnomocnik,

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach