Przetargi.pl
Udzielenie Gminie Gródek kredytu złotowego długoterminowego w kwocie 2.584.405,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w roku 2019

Gmina Gródek ogłasza przetarg

 • Adres: 16-040 Gródek, ul. A. i G. Chodkiewiczów
 • Województwo: podlaskie
 • Telefon/fax: tel. 857 180 664 , fax. 858 110 010
 • Data zamieszczenia: 2019-08-12
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Gródek
  ul. A. i G. Chodkiewiczów 2
  16-040 Gródek, woj. podlaskie
  tel. 857 180 664, fax. 858 110 010
  REGON: 50659303000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.grodek.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Udzielenie Gminie Gródek kredytu złotowego długoterminowego w kwocie 2.584.405,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w roku 2019
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego złotowego w kwocie 2.584.405,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w roku 2019 uruchamianego do dnia 31.12.2019 r. 2. Okres kredytowania: do grudnia 2036 r. 3. Zabezpieczenie kredytu – weksel „in blanco” z deklaracją wekslową. 4. Uruchomienie kredytu – od dnia podpisania umowy wg zleceń, w miarę zaistnienia potrzeb płatniczych. 5. Zamawiający zastrzega możliwość wykorzystania kredytu w wysokości niższej niż kwota wynikająca z umowy kredytowej lub odstąpienia od wykorzystania kwoty kredytu. Wykonawca z tego tytułu nie będzie żądał dodatkowych opłat lub prowizji, a Zamawiający zaproponuje nowe terminy spłaty. 6. Transze kredytu zostaną przekazane na rachunek bankowy Zamawiającego w Banku Spółdzielczym O/Gródek nr 76 8060 0004 0392 3634 2000 0010. 7. Odsetki naliczane w ratach miesięcznych na ostatni dzień każdego miesiąca od kwoty wykorzystanego kredytu, gdy ostatni dzień miesiąca jest dniem wolnym od pracy spłata odsetek następuje w ostatnim dniu roboczym. 8. W okresie kredytowania odsetki będą naliczane w oparciu o rzeczywistą liczbę dni występującą w danym roku (365/366). 9. Do wyliczenia ceny przyjmuje się, że kredyt będzie uruchomiony w trzech transzach: - w dniu 30.09.2019 r. transza w wysokości do 1.000.000,00 zł, - w dniu 31.10.2019 r. transza w wysokości do 1.000.000,00 zł, - w dniu 20.12.2019 r. transza w wysokości do 584.405 zł. 10. Karencja w spłacie kapitału do dnia 30 marca 2020 r. 11. Kredyt będzie spłacany od 31 marca 2020 r. z rachunku bankowego Zamawiającego zgodnie z poniższym harmonogramem: 1) 2020 r. – jedna rata do dnia 31 marca 2020 r. w wysokości 10.000,00 zł 2) 2021 r. – jedna rata do dnia 31 marca 2021 r. w wysokości 12.000,00 zł, 3) 2022 r. - jedna rata do dnia 31 marca 2022 r. w wysokości 12.000,00 zł, 4) 2023 r. - jedna rata do dnia 31 marca 2023 r. w wysokości 12.000,00 zł, 5) 2024 r. - jedna rata do dnia 31 marca 2024 r. w wysokości 12.000,00 zł, 6) 2025 r. - jedna rata do dnia 31 marca 2025 r. w wysokości 12.000,00 zł, 7) 2026 r. - jedna rata do dnia 31 marca 2026 r. w wysokości 12.000,00 zł, 8) 2027 r. – jedna rata do dnia 31 marca 2027 r. w wysokości 31.000,00 zł i trzy raty po 30.000,00 zł płatne do 30 czerwca, 30 września i 31 grudnia 2027 r. 9) 2028 r. – cztery raty po 12.750,00 zł płatne do 31 marca, 30 czerwca, 30 września i 31 grudnia 2028 r. 10) 2029 r. – cztery raty po 17.000,00 zł płatne do 31 marca, 30 czerwca, 30 września i 31 grudnia 2029 r. 11) 2030 r. – jedenaście rat po 42.000,00 zł płatne do końca każdego miesiąca i jedna rata w wysokości 46.358 zł płatna do 31 grudnia 2030 r. 12) 2031 r. - dwanaście rat po 7.000,00 zł płatnych do końca każdego miesiąca, 13) 2032 r. – dwanaście rat po 7.000,00 zł płatnych do końca każdego miesiąca, 14) 2033 r. – jedenaście rat po 7.500,00 zł płatnych do końca każdego miesiąca i jedna rata w wysokości 7.147,00 zł płatna do 31 grudnia 2033 r. 15) 2034 r. – dwanaście rat po 25.000,00 zł płatnych do końca każdego miesiąca, 16) 2035 r. - dwanaście rat po 50.000,00 zł płatnych do końca każdego miesiąca, 17) 2036 r. - dwanaście rat po 49.700,00 zł płatnych do końca każdego miesiąca. 12. Jeżeli dzień spłaty przypada na dzień wolny od pracy, dniem spłaty jest ostatni dzień roboczy w danym miesiącu. 13. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany warunków umowy, a w szczególności zmiany okresu kredytowania, zmiany wysokości rat oraz okresu karencji. 14. Zamawiający nie dopuszcza możliwości pobierania prowizji za udzielenie kredytu, prowizji od wcześniejszej spłaty kredytu, prowizji za aneksowanie umowy oraz dodatkowych opłat i prowizji lub odsetek od niewykorzystanej kwoty kredytu oraz innych stosowanych przez Wykonawcę prowizji i opłat związanych z obsługą kredytu. 15. Oprocentowanie kredytu wyrażone będzie jako stawka WBOR 1M i marża Wykonawcy, przy czym stawka WIBOR 1M na każdy okres odsetkowy ustalana będzie na podstawie średniej arytmetycznej stawek WIBOR 1M obowiązujących w okresie od pierwszego do ostatniego dnia każdego miesiąca poprzedzającego dany okres odsetkowy. 16. Zmiana wysokości oprocentowania kredytu następować będzie raz w miesiącu na początku każdego miesiąca. Zmiana oprocentowania wynikająca ze stawki WIBOR 1M nie stanowi zmiany warunków umowy i nie wymaga jej wypowiedzenia. 17. Okres odsetkowy obejmuje okres jednego miesiąca. Marża Wykonawcy będzie wielkością stałą wyrażoną w procentach w skali roku i będzie obowiązywała przez cały okres kredytowania. 18. Do kalkulacji wysokości odsetek należy przyjąć stawkę WIBOR 1M z dnia 9 lipca 2019 r., tj. 1,64 %. 19. Zamawiający nie podpisze oświadczenia o poddaniu się egzekucji roszczeń Wykonawcy wynikających z umowy oraz oświadczenia o poddaniu się egzekucji wystawcy weksla z kontrasygnatą Skarbnika. 20. Formą zabezpieczenia kredytu jest weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową wystawioną przez Zamawiającego. 21. Pierwsza płatność odsetek nastąpi ostatniego dnia miesiąca, w którym zostanie uruchomiona I transza kredytu, kolejne do ostatniego dnia każdego miesiąca którego dotyczą, ostatnia rata odsetek płatna z ostatnią ratą kapitału. Szczegółowy opis przedmiotu jest w SIWZ
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66113000-5
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Warunek zostanie spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada uprawnienia do wykonywania czynności bankowych, zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. Prawo bankowe (Dz. U. 2018 poz. 2187 z późn. zm.), a w przypadku określonym w art. 178 ust. 1 ustawy Prawo bankowe - inny dokument potwierdzający rozpoczęcie działalności przed dniem wejścia w życie ustawy, o której mowa w art. 193 ustawy Prawo bankowe.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 2. Pełnomocnictwa osób podpisujących ofertę do podejmowania zobowiązań w imieniu firmy składającej ofertę, o ile nie wynikają z przepisów prawa lub innych dokumentów, jeżeli jest wymagane. Pełnomocnictwo należy złożyć w formie oryginału bądź kopii potwierdzonej notarialnie.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach