Przetargi.pl
Udzielenie długoterminowego kredytu dla Powiatu Szczecineckiego

Powiat Szczecinecki ogłasza przetarg

 • Adres: 78-400 Szczecinek, Warcisława IV
 • Województwo: zachodniopomorskie
 • Telefon/fax: tel. +48 94 37 292 00 , fax. +48 94 37 292 56
 • Data zamieszczenia: 2019-04-30
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Powiat Szczecinecki
  Warcisława IV 16
  78-400 Szczecinek, woj. zachodniopomorskie
  tel. +48 94 37 292 00, fax. +48 94 37 292 56
  REGON: 33092097700000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://powiatszczecinecki.bip.net.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Udzielenie długoterminowego kredytu dla Powiatu Szczecineckiego
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest udzielenie długoterminowego kredytu dla Powiatu Szczecineckiego do kwoty 6.328.291,00 PLN na finansowanie planowanego deficytu budżetowego w 2019 r., na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych kredytów i pożyczek, w tym na sfinansowanie zadań inwestycyjnych zaplanowanych do realizacji w 2019r. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany inwestycji planowanych do sfinansowania w 2018 r. z kredytu, jak i do zmiany kwoty kredytu na poszczególne zadania inwestycyjne - w związku z powyższym Zamawiający wyraża zgodę, aby zaciągnięty kredyt był kredytem obrotowym.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66113000-5
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Działanie na podstawie zezwoleń uprawniających do wykonywania czynności bankowych w rozumieniu ustawy Prawo bankowe z dnia 29 sierpnia 1997 roku (t.j. Dz.U. z 2018r. poz. 2187 z późn. zm.). Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku – na podstawie złożonych dokumentów i oświadczenia.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1.Wypełniony formularz ofertowy. 2.Oryginał lub kopia poświadczona notarialnie pełnomocnictwa do składania oświadczeń w imieniu wykonawcy, w przypadku ustanowienia pełnomocnika. 3.Dokumenty dotyczące polegania na zasobach innych podmiotów opisane szczegółowo w SIWZ.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach