Przetargi.pl
Udzielenie dla Gminy Niegosławice długoterminowego kredytu bankowego.

Gmina Niegosławice ogłasza przetarg

 • Adres: 67-312 Niegosławice, Niegosławice
 • Województwo: lubuskie
 • Telefon/fax: tel. 683 781 038 , fax. 683 781 038
 • Data zamieszczenia: 2020-05-22
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Niegosławice
  Niegosławice 55
  67-312 Niegosławice, woj. lubuskie
  tel. 683 781 038, fax. 683 781 038
  REGON: 97077042200000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.niegoslawice.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Udzielenie dla Gminy Niegosławice długoterminowego kredytu bankowego.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  2.1 Przedmiotem zamówienia jest udzielenie dla Gminy Niegosławice kredytu bankowego długoterminowego z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz pokrycie planowanego deficytu budżetowego: a) wysokość udzielanego kredytu – 910.882,40 PLN b) spłata rat kapitałowych następować będzie w okresach kwartalnych, na koniec każdego kwartału – po zakończeniu okresu karencji, c) spłata odsetek nastąpi bez okresu karencji, od dnia przekazania kredytu na koniec każdego kwartału, d) karencja w spłacie rat kapitałowych od dnia uruchomienia kredytu do 31.12.2028 r., dopuszcza się możliwość zmiany okresu karencji w spłacie kredytu poprzez jego zmniejszenie lub zwiększenie w zależności od wyliczonego indywidualnego wskaźnika spłaty długu zgodnie z art. 243 ustawy o finansach publicznych lub innych przyczyn, a w szczególności w razie zmiany przepisów prawnych mających wpływ na indywidualny wskaźnik zadłużenia jst. Zmiana bez dodatkowych opłat. e) w przypadku gdy termin spłaty kredytu lub odsetek przypadnie w dzień wolny od pracy, to Zamawiający ureguluje wymaganą ratę w pierwszy dzień roboczy następujący po wyznaczonej dacie spłaty, f) spłata kredytu według nw. Harmonogramu: Lata Kwota kredytu Wysokość rat spłaty kredytu Termin spłat rat kredytu 2020 - - - 2021 - - - 2022 - - - 2023 - - - 2024 - - - 2025 - - - 2026 - - - 2027 - - - 2028 - - 2029 455.441,20 113.860,30 x 4 raty 31.03.2029 r. (1 rata) 30.06.2029 r. (2 rata) 30.09.2029 r. (3 rata) 31.12.2029 r. (4 rata) 2030 455.441,20 113.860,30 x 4 raty 31.03.2030 r. (5 rata) 30.06.2030 r. (6 rata) 30.09.2030 r. (7 rata) 31.12.2030 r. (8 rata) g) możliwość wcześniejszej spłaty części lub całości kredytu bez dodatkowych opłat, h) w przypadku wcześniejszej spłaty części lub całości kapitału – odsetki płatne będą od faktycznego zadłużenia, i) zabezpieczenie kredytu – weksel In blanco wraz z deklaracją wekslową i kontrasygnatą Skarbnika Gminy. j) oprocentowanie kredytu – zmienne oparte na stawce WIBOR 3M liczonej jako średnia arytmetyczna pięciu ostatnich kwotowań w miesiącu poprzedzającym miesiąc naliczania odsetek, powiększone o oferowaną marżę banku (lub pomniejszone o oferowany upust). Przez okres spłaty kredytu oferowana marża nie może zostać podwyższona (a upust pomniejszony). Do obliczenia wysokości odsetek proszę przyjąć, że rok składa się z 365 dni, a miesiąc ma rzeczywistą liczbę dni, k) kredyt będzie uruchomiony jednorazowo w formie bezgotówkowej zgodnie z dyspozycją zamawiającego, założony termin uruchomienia 26.06.2020 r. l) kredyt zostanie uruchomiony na żądanie Zamawiającego. Wpłata nastąpi w całości w terminie do 1 dnia roboczych od przedstawienia pisemnego wniosku, na konto zamawiającego PKO Bank Polski nr 97 1020 5402 0000 0002 0420 7338, m) początek naliczania odsetek – od dnia uruchomienia kredytu, n) kredyt nie może być obciążony innymi kosztami niż odsetki od kredytu i prowizją wykonawcy nie wyższą niż 1 %, z wyłączeniem kosztów związanych z nieterminową spłatą zobowiązań wynikających z umowy kredytowej oraz wszelkich uzasadnionych i udokumentowanych kosztów (włączając w szczególności: koszty sądowe, prawne oraz inne koszty i wydatki) poniesionych przez bank w związku z dochodzeniem przez bank swoich roszczeń wynikających z umowy kredytowej, o) dopuszcza się możliwość niewykorzystania pełnej kwoty kredytu bez ponoszenia jakichkolwiek kosztów. p) zamawiający zastrzega możliwość zmiany harmonogramu spłaty kredytu i wcześniejszą spłatę kredytu bez dodatkowych opłat i prowizji, wydłużenia spłaty kredytu z uwzględnieniem prowizji q) zamawiający nie dopuszcza realizacji przez bank zleceń płatniczych na rzecz dostawców i wykonawców, r) zamawiający nie upoważnia Banku do obciążania/składania dyspozycji przelewu środków pieniężnych z konta zamawiającego: PKO Bank Polski nr 97 1020 5402 0000 0002 0420 7338, s) kredyt udzielony w PLN t) zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy PZP wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności w zakresie realizacji przedmiotu zamówienia tj. czynności w zakresie obsługi przedmiotowego kredytu (osoby obsługujące rachunek kredytowy i rozliczające kredyt), o ile mieszczą się one w zakresie art. 22 § 1 Kodeksu Pracy. u) w trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie zamawiającego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie, nie krótszym niż 3 dni robocze, wykonawca przedłoży zamawiającemu wskazane poniżej dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących wskazane w punkcie „ t” czynności
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66113000-5
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Wykonawca przed upływem terminu składania ofert zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 500,00 złotych (słownie: pięćset złotych 00/100). 2. Wadium może być wnoszone: 2.1. przelewem – wpłacane na rachunek Gminy Niegosławice w Banku Spółdzielczym w Przemkowie 69 8653 0004 0000 0003 1248 0003 z dopiskiem „wadium – „Udzielenie dla gminy Niegosławice długoterminowego kredytu bankowego”. 2.2. – RTI.271.1.2020 -tak aby przed upływem terminu składania ofert wadium znajdowało się na ww. rachunku (UWAGA: w przypadku wnoszenia wadium na rzecz Wykonawcy przez inny podmiot, w tytule przelewu należy wyraźnie wskazać na rzecz jakiego Wykonawcy wnoszone jest wadium); 2.3. w poręczeniach bankowych, poręczeniach pieniężnych spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych lub poręczeniach udzielanych przez podmiotu o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tekst jednolity Dz. U. z 2007 r. nr 42 poz. 275 z późn. zm.) – załączane do oferty (tj. w kopercie z ofertą, w takim przypadku Zamawiający przekaże oryginał dokumentu stanowiącego wadium do kasy). W przypadku załączenia dokumentu do koperty zawierającej ofertę należy pamiętać, aby nie spinać ww. dokumentu z ofertą i nie numerować go jako kolejnej strony tej oferty. Dokument ten, bowiem ma zapewnić możliwość swobodnego przekazania do kasy, bez konieczności naruszania integralności samej oferty. 2.4. Dopuszczalne jest złożenie wadium w więcej niż jednej formie. 3. Wadium wnoszone w formie gwarancji i poręczeń musi spełniać następujące wymogi: 3.1. musi być wystawione na Gminę Niegosławice, Niegosławice 55, 67-312 Niegosławice, 3.2. musi zawierać w swej treści oświadczenie gwaranta (poręczyciela), w którym zobowiązuje się on do bezwarunkowej wypłaty kwoty wadium na pierwsze żądanie Zamawiającego zawierające oświadczenie, iż zaszła jedna z przesłanek wymienionych w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Pzp; 3.3. w przypadku, gdy Wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia – musi obejmować zobowiązanie gwaranta (poręczyciela) z tytułu związanych z postępowaniem o udzielenie zamówienia działań lub zaniechań opisanych w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Pzp każdego z tych Wykonawców; 3.4. okres ważności wadium nie może być krótszy niż okres związania z ofertą. 4. Zamawiający zwróci wadium w sposób odpowiadający formie wnoszenia w przypadkach wymienionych w art. 46 ust. 1, 1a oraz 2 ustawy Pzp. W przypadku wpłaty przelewem Zamawiający zwróci kwotę wadium wraz z odsetkami wynikającymi z umowy prowadzenia rachunku, pomniejszoną o koszty prowadzenia rachunku oraz o prowizje bankowe. Wadium wniesione inaczej niż w pieniądzu kasa Referatu finansowego wydaje, pracownik merytoryczny przesyła Wykonawcom za potwierdzeniem odbioru. Zamawiający zatrzyma wadium w wypadku, gdy zajdzie jedna z okoliczności wymienionych w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Pzp. 5. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie art. 46 ust. 1 ustawy Pzp, jeżeli w wyniku ostatecznego rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: a) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów. Zamawiający uzna , że wykonawca spełnia warunek, jeżeli wykonawca posiada: - Zezwolenie Komisji Nadzoru Finansowego na rozpoczęcie działalności bankowej, o której mowa w art. 36 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r – Prawo Bankowe (Dz. U. z 2017 r., poz. 1876 ze zm.) lub oświadczenie banku w przypadku kiedy prowadzenie działalności przez bank nie wymaga takiego zezwolenia.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Pełnomocnictwo do reprezentowania wykonawcy w niniejszym postępowaniu oraz do podpisania umowy ( o ile nie wynika to z dokumentów złożonych wraz z ofertą).Wypełniony i podpisany formularz ofertowy. Harmonogram spłaty kredytu w rozbiciu na poszczególne kwartały. Projekt umowy kredytowej zawierający wymagania Zamawiającego ujęte w SIWZ.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach