Przetargi.pl
Udzielenie 12 miesięcznej subskrypcji na licencje Microsoft 365 Business Standard, Microsoft 365 Business Premium oraz Microsoft Exchange Online (plan 1) dla PAP SA

POLSKA AGENCJA PRASOWA SPÓŁKA AKCYJNA ogłasza przetarg

 • Adres: 00-502 Warszawa, ul. Bracka 6/8
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 225092429
 • Data zamieszczenia: 2023-02-14
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: POLSKA AGENCJA PRASOWA SPÓŁKA AKCYJNA
  ul. Bracka 6/8
  00-502 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. 225092429
  REGON: 012890438
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.pap.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Udzielenie 12 miesięcznej subskrypcji na licencje Microsoft 365 Business Standard, Microsoft 365 Business Premium oraz Microsoft Exchange Online (plan 1) dla PAP SA
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Udzielenie 12 miesięcznej subskrypcji na 300 licencji oprogramowania Microsoft 365 Business Standard, 250 licencji oprogramowania Microsoft 365 Business Premium oraz 150 licencji oprogramowania Microsoft Exchange Online (plan 1) dla Polskiej Agencji Prasowej SA
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 72000000-5
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Wykonawcy ubiegający się o zamówienie publiczne muszą spełniać niżej wymienione warunki udziału w postępowaniu:a) wykonać w okresie ostatnich trzech lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, nie mniej niż dwie usługi polegające na udzieleniu licencji Microsoft 365, o wartości usługi przekraczającej równowartość 150.000,00 zł netto każde. Przez jedną usługę Zamawiający rozumie jeden/ą kontrakt/umowę,b) posiadać status partnera firmy Microsoft poświadczony certyfikatem lub obecnością na liście partnerów dostępnej na stronie internetowej firmy Microsoft,c) być ubezpieczonym od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną w wysokości minimum 500.000,00 zł. Wykonawca zobowiązany jest posiadać określone powyżej ubezpieczenie przez cały okres obowiązywania umowy z Zamawiającym.3. Ponadto, w postępowaniu mogą brać udział Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia w okolicznościach, o których mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2022 r. poz. 835 – dalej jako „Ustawa o przeciwdziałaniu wspieraniu agresji na Ukrainę”). Na podstawie:1) art. 7 ust. 1 pkt 1 Ustawy o przeciwdziałaniu wspieraniu agresji na Ukrainę Zamawiający wykluczy wykonawcę wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu Rady (WE) nr 765/2006 z dnia 18 maja 2006 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z sytuacją na Białorusi i udziałem Białorusi w agresji Rosji wobec Ukrainy (Dz. Urz. UE L 134 z 20.05.2006, str. 1, z późn. zm.) (dalej jako rozporządzenie 765/2006) i rozporządzeniu Rady (UE) nr 269/2014 z dnia 17 marca 2014 r. w sprawie środków ograniczających w odniesieniu do działań podważających integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy lub im zagrażających (Dz. Urz. UE L 78 z 17.03.2014, str. 6, z późn. zm.) (dalej jako rozporządzenie 269/2014) albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 Ustawy o przeciwdziałaniu wspieraniu agresji na Ukrainę,2) art. 7 ust. 1 pkt 2 Ustawy o przeciwdziałaniu wspieraniu agresji na Ukrainę Zamawiający wykluczy wykonawcę, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 Ustawy o przeciwdziałaniu wspieraniu agresji na Ukrainę,3) art. 7 ust. 1 pkt 3 Ustawy o przeciwdziałaniu wspieraniu agresji na Ukrainę Zamawiający wykluczy wykonawcę, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106), jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 Ustawy o przeciwdziałaniu wspieraniu agresji na Ukrainę.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą: 2023-02-22

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach