Przetargi.pl
Ubezpieczenie w zakresie odpowiedzialności cywilnej, majątku i ryzyk komunikacyjnych w podziale odpowiednio na ZADANIE NR 1, ZADANIE NR 2 i ZADANIE NR 3

Szpital Wolski im. dr Anny Gostyńskiej Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ogłasza przetarg

 • Adres: 01-211 Warszawa, Kasprzaka
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 22 38 94 806, , fax. 22 632 38 93
 • Data zamieszczenia: 2020-06-25
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Szpital Wolski im. dr Anny Gostyńskiej Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
  Kasprzaka 17
  01-211 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. 22 38 94 806, , fax. 22 632 38 93
  REGON: 01103538100000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.wolski.med.pl, https://e-ProPublico.pl/

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Ubezpieczenie w zakresie odpowiedzialności cywilnej, majątku i ryzyk komunikacyjnych w podziale odpowiednio na ZADANIE NR 1, ZADANIE NR 2 i ZADANIE NR 3
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Opis części zamówienia, jeżeli zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych: zamówienie podzielone na 3 zadania: ZADANIE 1: I. Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą, II. Dobrowolne ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej za szkody na osobie powstałe w następstwie udzielania bądź zaniechania udzielania świadczeń zdrowotnych albo niezgodnego z prawem zaniechania udzielania świadczeń zdrowotnych w ramach prowadzonej działalności leczniczej, III. Dobrowolne ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej ogólnej (pozamedycznej) Zamawiającego, ZADANIE 2: I. Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk w tym od kradzieży z włamaniem i rabunku, dewastacji i wandalizmu oraz szyb i innych przedmiotów szklanych od stłuczeń, II. Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk. ZADANIE 3: I. Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych II. Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków powstałych w związku z ruchem pojazdów mechanicznych.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66510000-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zezwolenie na prowadzenie działalności ubezpieczeniowej na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, o której mowa w ustawie z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (Dz. U. z 2020 roku poz. 895) a w przypadku, gdy rozpoczęli działalność przed wejściem w życie ustawy z dnia 28 lipca 1990 r. o działalności ubezpieczeniowej zaświadczenie Ministra Finansów o posiadaniu zgody na wykonywanie działalności ubezpieczeniowej. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie każdy z Wykonawców powinien spełnić powyższe warunki.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Złożona oferta powinna zawierać: 1) Wypełniony i podpisany przez osobę upoważnioną do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy formularz ofertowy zgodnie z załącznikiem nr 2 do SIWZ, 2) Wypełnione i podpisane oświadczenie Wykonawcy zgodnie z załącznikiem Nr 18 do SIWZ, 3) Wypełnione i podpisane oświadczenie Wykonawcy zgodnie z załącznikiem Nr 19 do SIWZ, 4) Dokument (zobowiązanie) innych podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji, o ile Wykonawca korzysta ze zdolności lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22 a PZP. 5) Pełnomocnictwo - w przypadku, gdy ofertę podpisuje osoba posiadająca pełnomocnictwo musi ono zawierać zakres upełnomocnienia. Pełnomocnictwo należy dołączyć w oryginale bądź kopii, notarialnie potwierdzonej za zgodność z oryginałem.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach