Przetargi.pl
Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Gminy Dzierzgoń

Gmina Dzierzgoń ogłasza przetarg

 • Adres: 82-440 Dzierzgoń, Plac Wolności 1
 • Województwo: pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 552762501
 • Data zamieszczenia: 2023-03-14
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Dzierzgoń
  Plac Wolności 1
  82-440 Dzierzgoń, woj. pomorskie
  tel. 552762501
  REGON: 170747833
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Gminy Dzierzgoń
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego w zakresie:Ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk,Ubezpieczenia sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk,Ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej,Ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków,Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w Załączniku Nr 6 do SWZ – Program UbezpieczeniaUbezpieczenie pojazdów Zamawiającego w zakresie:Ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych,Ubezpieczenia autocasco,Ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków kierowcy i pasażerów,Ubezpieczenia AssistanceSzczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w Załączniku Nr 6 do SWZ – Program UbezpieczeniaUbezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków członków ochotniczej straży pożarnej.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w Załączniku Nr 6 do SWZ – Program Ubezpieczenia
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66510000-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach