Przetargi.pl
Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Towarzystwa Budownictwa Społecznego w Ciechnowie Sp. z o. o. w okresie od 01.08.2020 r. do 31.07.2021 r.

Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. ogłasza przetarg

 • Adres: 06-400 Ciechanów, ul. Okrzei
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 236 725 980 , fax. 236 723 818
 • Data zamieszczenia: 2020-06-17
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.
  ul. Okrzei 14
  06-400 Ciechanów, woj. mazowieckie
  tel. 236 725 980, fax. 236 723 818
  REGON: 13034196700000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.tbciechanow.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Spółka Gminy Miejskiej Ciechanów

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Towarzystwa Budownictwa Społecznego w Ciechnowie Sp. z o. o. w okresie od 01.08.2020 r. do 31.07.2021 r.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego w zakresie: a) CZĘŚĆ PIERWSZA -ubezpieczenia komunikacyjne (OC, NNW, AC/KR, ASS) b) CZĘŚĆ DRUGA - ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych, ubezpieczenie od kradzieży z włamaniem i rabunku, ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk, ubezpieczenie szyb i innych elementów szklanych od stłuczenia, ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej TBS Sp. z o.o., ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej wspólnot mieszkaniowych zarządzanych przez TBS Sp. z o.o., ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej budynków gminnych zarządzanych przez TBS Sp. z o.o., obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej zarządcy nieruchomości, obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzenie ksiąg rachunkowych.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66510000-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada zezwolenie organu nadzoru na wykonywanie działalności ubezpieczeniowej, o którym mowa w art. art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 895.) tzn. kopia zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego, bądź Ministra Finansów (jeżeli uzyskali zezwolenie przed 1 stycznia 2004) na prowadzenie działalności ubezpieczeniowej, lub potwierdzenie Komisji Nadzoru Finansowego o posiadaniu uprawnień do prowadzenia działalności ubezpieczeniowej (jeżeli rozpoczął działalność przed 28.08.1990 r.), lub inny dokument jak zezwolenie właściwego organu na wykonywanie działalności ubezpieczeniowej w państwie członkowskim Unii Europejskiej, w którym ten zakład ma siedzibę, potwierdzający posiadanie uprawnień do prowadzenia działalności ubezpieczeniowej w zakresie wszystkich grup ryzyk objętych przedmiotem zamówienia
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 Ustawy, przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy – wg załączonego wzoru (oświadczenie o przynależności do tej same grupy kapitałowej) – załącznik C do SIWZ. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach