Przetargi.pl
Adaptacja pomieszczeń wraz z wyposażeniem nowej siedziby Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kobyłce

Miasto Kobyłka ogłasza przetarg

 • Adres: 05-230 Kobyłka, Wołomińska
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 22 760 70 08, , fax. 22 760 70 55
 • Data zamieszczenia: 2020-06-17
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miasto Kobyłka
  Wołomińska 1
  05-230 Kobyłka, woj. mazowieckie
  tel. 22 760 70 08, , fax. 22 760 70 55
  REGON: 13269663000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.kobylka.pl/

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Adaptacja pomieszczeń wraz z wyposażeniem nowej siedziby Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kobyłce
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiot zamówienia obejmuje: 1) wykonanie prac budowlanych, wykończeniowych i montażowych w obrębie ścian, ślusarki drzwiowej, posadzek i podłóg, sufitów oraz w obrębie instalacji wentylacji, instalacji klimatyzacji, instalacji c.o., instalacji wody, instalacji kanalizacji sanitarnej, instalacji elektrycznej; 2) wyposażenie i aranżację, w tym. m.in. wyposażenie łazienkowe i meblowe, poszczególnych pomieszczeń nowej siedziby biblioteki: a) w części ogólnodostępnej: - strefa holu wejściowego wraz z szatnią i punktem wypożyczeń, - sala z księgozbiorem, - czytelnia, - sale zajęciowe, - sanitariaty ogólnodostępne, b) w części przeznaczonej dla pracowników: - pomieszczenie księgowości, - pomieszczenie dyrektora, - pomieszczenie socjalne, - szatnia i toaleta dla personelu, - pomieszczenie porządkowe, - części zaplecza wraz z pomieszczeniem serwerowni. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowią: załącznik nr 5 do SIWZ, dokumentacja projektowa, przedmiary, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45400000-1
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia przed upływem terminu składania ofert wadium w wysokości 10 000, 00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych). 2. Formę wniesienia wadium wybiera wykonawca spośród przewidzianych w art. 45 ust. 6 ustawy PZP. 3. Wadium w pieniądzu (PLN) należy wnieść przelewem na konto Urzędu Miasta Kobyłka Bank Millennium nr konta: 69 1160 2202 0000 0002 0389 9479 z dopiskiem: Wadium WZP.271.24.2020 adaptacja pomieszczeń Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kobyłce 4. W przypadku wnoszenia wadium w innych formach niż pieniężna, oryginał dowodu ich wniesienia należy włożyć do koperty z ofertą w osobnej koszulce (nie wpinać trwale do oferty). Zamawiający dopuszcza również przedłożenie dokumentu wadium w oryginale w formie elektronicznej opatrzonej podpisem kwalifikowanym osób upoważnionych do jego wystawienia, załączając go na nośniku danych (włożyć do koperty z ofertą) lub przesyłając na adres e-mail: magdalena.przygodzka@kobylka.pl przed upływem terminu składania ofert. Wniesienie wadium w postaci elektronicznej powinno obejmować przekazanie tego dokumentu w takiej formie w jakiej został on ustanowiony przez Gwaranta, tj. oryginału dokumentu. 5. Jeśli wykonawca złoży wadium w innej formie niż gotówka, do obliczania terminu ważności dokumentu wadialnego należy brać datę składania ofert (rozdz. XV SIWZ) i doliczyć liczbę dni związania ofertą określoną w rozdz. XIII SIWZ. 6. Jeżeli wykonawca wybierze dokument, jako formę wadium, niedopuszczalne jest ujmowanie w nim zapisów warunkujących wypłatę – gwarant musi gwarantować zapłatę należności nieodwołalnie i bezwarunkowo na pierwsze pisemne żądanie.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach