Przetargi.pl
Ubezpieczenie mienia i OC Instytutu Mikroelektroniki i Fotoniki

Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Mikroelektroniki i Fotoniki ogłasza przetarg

 • Adres: 02-668 Warszawa, al. Lotników
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 22 5487700, 22 5487700 , fax. -
 • Data zamieszczenia: 2021-02-23
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Mikroelektroniki i Fotoniki
  al. Lotników 32/46
  02-668 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. 22 5487700, 22 5487700, fax. -
  REGON: ---
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://imif.lukasiewicz.gov.pl/

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Ubezpieczenie mienia i OC Instytutu Mikroelektroniki i Fotoniki
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest „Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Instytutu Mikroelektroniki i Fotoniki Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Instytutu Mikroelektroniki i Fotoniki”. Część I : Ubezpieczenie mienia, w tym : - Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk (AR), - Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk (EEI), Część II : Ubezpieczenie OC, w tym : - Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności oraz posiadanego mienia (OC) z włączeniem OC za produkt. Szczegółowe informacje na temat przedmiotu zamówienia znajdują się w Załączniku nr 1 do SIWZ- Opis przedmiotu zamówienia.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66510000-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach