Przetargi.pl
Ubezpieczenie majątku oraz odpowiedzialności cywilnej Gminy Przemęt i podległych jednostek organizacyjnych

Gmina Przemęt ogłasza przetarg

 • Adres: 64-234 Przemęt, ul. Jagiellońska
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel. 655 496 071 , fax. 65 549 69 77
 • Data zamieszczenia: 2020-03-23
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Przemęt
  ul. Jagiellońska 8
  64-234 Przemęt, woj. wielkopolskie
  tel. 655 496 071, fax. 65 549 69 77
  REGON: 41105079300000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: przemet.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Ubezpieczenie majątku oraz odpowiedzialności cywilnej Gminy Przemęt i podległych jednostek organizacyjnych
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiot zamówienia obejmuje ubezpieczenie majątku oraz odpowiedzialności cywilnej Gminy Przemęt i podległych jednostek organizacyjnych. Zamówienie składa się z II części. Każdy Wykonawca może złożyć ofertę na całość zamówienia lub na dowolnie wybraną jego część. Część I zamówienia – Ubezpieczenie majątku oraz odpowiedzialności cywilnej obejmuje: - Ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych, - Ubezpieczenie mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku, - Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk, - Ubezpieczenie szyb i innych przedmiotów szklanych od stłuczenia (rozbicia), - Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu wykonywanej działalności i posiadanego mienia wraz z rozszerzeniami, - Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu administrowania i zarządzania drogami, - Ubezpieczenia komunikacyjne, - Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków członków Ochotniczych Straży Pożarnych w formie bezimiennej, - Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków Sołtysów (zbiorowe) w formie bezimiennej, Część II zamówienia - Ubezpieczenie NNW członków Ochotniczych Straży Pożarnych w wersji imiennej obejmuje: - Ubezpieczenie Następstw Nieszczęśliwych Wypadków członków Ochotniczych Straży Pożarnych (w wersji imiennej, zakres ubezpieczenia na podstawie Ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej tj. Dz.U. z 2019 poz. 1372 z późn. zm.). Uwaga: Każda część zamówienia będzie oceniana osobno. 2. Odrębne dokumenty (polisy ubezpieczeniowe bądź certyfikaty) będą wystawiane indywidualnie dla poszczególnych jednostek organizacyjnych wraz z rozliczeniem składek na wniosek Zamawiającego. 3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty został w załącznikach do niniejszej SIWZ. 4. Umowa ubezpieczenia zostanie zawarta i realizowana przy udziale i za pośrednictwem brokera ubezpieczeniowego KJF Broker Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Rolnej 7/7A, 61-513 Poznań, który jest brokerem obsługującym Zamawiającego.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66510000-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający uzna spełnienie tego warunku, jeśli wykonawca wykaże, że posiada ważne zezwolenie organu nadzoru na wykonywanie działalności ubezpieczeniowej, o którym mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 381 z późn. zm.), tzn. kopia zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego, bądź Ministra Finansów (jeżeli uzyskali zezwolenie przed 1 stycznia 2004 r.) na prowadzenie działalności ubezpieczeniowej lub potwierdzenie Komisji Nadzoru Finansowego o posiadaniu uprawnień do prowadzenia działalności ubezpieczeniowej (jeżeli rozpoczęli działalność przed 28-08-1990 r.) lub inny dokument jak zezwolenie właściwego organu na wykonywanie działalności ubezpieczeniowej w państwie członkowskim Unii Europejskiej, w którym ten zakład ma siedzibę, potwierdzający posiadanie uprawnień do prowadzenia działalności ubezpieczeniowej w zakresie wszystkich grup ryzyk objętych przedmiotem zamówienia. Ocena spełniania ww. warunku dokonana zostanie na zasadzie spełnia/nie spełnia w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach wyszczególnionych w punkcie 8 SIWZ. Z treści dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iż ww. warunek Wykonawca spełnił.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę na każdą część zamówienia. 2. Ofertę oraz oświadczenie, o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy składa się, pod rygorem nieważności, w formie pisemnej, opatrzone własnoręcznym podpisem. 3. Ofertę oraz oświadczenie, o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy składa się w języku polskim. 4. Treść oferty musi odpowiadać treści SIWZ. 5. Wykonawca sporządza ofertę na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszej SIWZ. Ponadto wraz z ofertą Wykonawca składa: 1) oświadczenia Wykonawcy składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy, dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania oraz dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu zgodnie z załącznikiem nr 3a i 3b do niniejszej SIWZ; 2) pełnomocnictwo, jeżeli zachodzą okoliczności, o których mowa w ust. 11.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach