Przetargi.pl
Ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Miejskiego Zakładu Komunikacji w Gorzowie Wlkp

Miejski Zakład Komunikacji w Gorzowie Wielkopolskim ogłasza przetarg

 • Adres: 66-400 Gorzów Wielkopolski, ul. Kostrzyńska 46
 • Województwo: lubuskie
 • Telefon/fax: tel. 095 7287800 , fax. 095 7287801
 • Data zamieszczenia: 2012-11-23
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miejski Zakład Komunikacji w Gorzowie Wielkopolskim
  ul. Kostrzyńska 46 46
  66-400 Gorzów Wielkopolski, woj. lubuskie
  tel. 095 7287800, fax. 095 7287801
  REGON: 00016092729113
 • Adres strony internetowej zamawiającego: mzk-mzk-gorzow.com.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Miejskiego Zakładu Komunikacji w Gorzowie Wlkp
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Miejskiego Zakładu Komunikacji w Gorzowie Wlkp
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 663311000
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Klauzule dodatkowe - ( fakultatywne)
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.mzk-gorzow.com.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach