Przetargi.pl
Dostawa sprzętu komuterowego i urządzeń biurowych

Urząd Kontroli Skarbowej ogłasza przetarg

 • Adres: 65-083 Zielona Góra, ul. Stefana Batorego 18
 • Województwo: lubuskie
 • Telefon/fax: tel. 0-68 456-08-00 , fax. 0-68 456-08-04
 • Data zamieszczenia: 2012-11-23
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Urząd Kontroli Skarbowej
  ul. Stefana Batorego 18 18
  65-083 Zielona Góra, woj. lubuskie
  tel. 0-68 456-08-00, fax. 0-68 456-08-04
  REGON: 97003483500000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.uks.zgora.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja rządowa terenowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa sprzętu komuterowego i urządzeń biurowych
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowego sprzętu komputerowego i urządzeń biurowych tj.: Pakiet I - Notebooki z oprogramowaniem - 6 szt., Pakiet II - Urządzenia biurowe (sprzęt peryferyjny): drukarka z tonerem - 1kpl., toner do drukarki - 1 szt.; wielofunkcyjne urządzenie biurowe z tonerem - 2 kpl., toner do urządzenia wielofunkcyjnego- 2 szt. o parametrach nie gorszych niż określone w załączniku nr 2a, 2b do SIWZ. Przedmiot umowy został podzielony na pakiety, dlatego też Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 302131006
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.uks.zgora.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach