Przetargi.pl
Ubezpieczenie majątku i innych interesów Miasta Kraśnik

Miasto Kraśnik ogłasza przetarg

 • Adres: 23-200 Kraśnik, ul. Lubelska
 • Województwo: lubelskie
 • Telefon/fax: tel. 818 251 540 , fax. 818 252 709
 • Data zamieszczenia: 2021-08-26
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miasto Kraśnik
  ul. Lubelska 84
  23-200 Kraśnik, woj. lubelskie
  tel. 818 251 540, fax. 818 252 709
  REGON: 52410500000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://umkrasnik.e-biuletyn.pl/index.php?id=51

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Ubezpieczenie majątku i innych interesów Miasta Kraśnik
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1.Przedmiotem zamówienia jest „Ubezpieczenie majątku i innych interesów Miasta Kraśnik”. 2.Zamówienie zostało podzielone na 4 następujące części (Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych): 1) Część nr I dotycząca ubezpieczenia majątku i odpowiedzialności cywilnej Miasta Kraśnik. Zakres części nr I obejmuje: 1. ubezpieczenie mienia systemem od wszystkich ryzyk, w tym: od kradzieży z włamaniem i rabunku, przedmiotów szklanych od stłuczenia, 2. ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej, 3. ubezpieczenie sprzętu elektronicznego. 2) Część nr II dotycząca ubezpieczenia pojazdów mechanicznych Miasta Kraśnik. Zakres części nr II obejmuje: a) obowiązkowe ubezpieczenie OC posiadaczy pojazdów mechanicznych, b) ubezpieczenie pojazdów od uszkodzenia i utraty AUTO CASCO, c) ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków kierowcy i pasażerów, d) ubezpieczenie Assistance, e) ubezpieczenie Zielona Karta, f) bezskładkowe ubezpieczenie Assistance. 3) Część nr III dotycząca ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków Członków Miejskiej Ochotniczej Straży Pożarnej w Kraśniku. 4) Część nr IV dotycząca ubezpieczenia instalacji solarnych i fotowoltaicznych zainstalowanych na terenie Miasta Kraśnik. Zakres części IV zamówienia obejmuje: a) ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych. 3. Wykonawca, wykonując usługę, będzie udzielał ochrony ubezpieczeniowej i obejmował ochroną ubezpieczeniową ryzyka wskazane w załącznikach nr 1, 1a, 1b, 1c, 1d i 1e tj. w opisie szczegółowym przedmiotu zamówienia. 4. W trakcie trwania okresu wykonywania zamówienia Wykonawca wystawia polisy na 12-miesięczne okresy ochrony ubezpieczeniowej, a w przypadku ryzyk określonych w części nr II zamówienia i opisanych w załączniku nr 1b do SIWZ obejmuje je ochroną ubezpieczeniową, tj. wystawia polisy na 12-miesięczne okresy ubezpieczenia, gdzie data początkowa okresu ubezpieczenia będzie mieścić się w okresie wykonywania zamówienia. 5. Wykonawca udziela ochrony ubezpieczeniowej i obejmuje ochroną ubezpieczeniową na warunkach wyznaczonych treścią SIWZ i zgodnych ze złożoną ofertą. 6. Ogólne i szczególne warunki ubezpieczenia, którymi posługuje się Wykonawca i które wskazuje w dokumencie potwierdzającym ochronę ubezpieczeniową w zakresie ryzyk określonych w SIWZ, mają zastosowanie tylko w kwestiach nieuregulowanych w SIWZ i w ofercie. 7. Przez cały okres wykonywania zamówienia Wykonawca gwarantuje niezmienność ogólnych warunków ubezpieczenia, na podstawie których udzielana będzie ochrona ubezpieczeniowa. Wyjątek od tej zasady dopuszczalny będzie w przypadku zmian powszechnie obowiązującego prawa, w szczególności kodeksu cywilnego i ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczeń Komunikacyjnych (tekst jednolity Dz.U. z 2019 r., poz. poz. 2214 ze zm.), w zakresie, w jakim zmiany te dotyczyć będą postanowień umów ubezpieczenia wskazanych w SIWZ. 8. Postępowanie prowadzone jest przy udziale brokera ubezpieczeniowego Inter-Broker Sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu przy ul. Żeglarskiej 31, zwanego dalej brokerem ubezpieczeniowym, który jako pośrednik ubezpieczeniowy działa w imieniu i na rzecz Zamawiającego i każdej jednostki organizacyjnej. Broker ubezpieczeniowy będzie pośredniczył przy zawarciu umowy, a następnie będzie nadzorował jej realizację przez Wykonawcę. 9. Wykonawca zapłaci brokerowi ubezpieczeniowemu kurtaż w wysokości zwyczajowo stosowanej. 10. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają załączniki do niniejszej SIWZ: 1) Załącznik nr 1: „Postanowienia obligatoryjne dotyczące realizacji wszystkich części zamówienia oraz dane do oceny ryzyka”. 2) Załącznik nr 1a: „Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, zawierający warunki obligatoryjne oraz klauzule dodatkowe i inne postanowienia szczególne fakultatywne dla ubezpieczenia majątku i odpowiedzialności cywilnej Miasta Kraśnik”, dotyczący części nr I zamówienia. 3) Załącznik nr 1b: „Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, zawierający warunki obligatoryjne oraz klauzule dodatkowe i inne postanowienia szczególne fakultatywne ubezpieczenia pojazdów mechanicznych Miasta Kraśnik”, dotyczący części nr II zamówienia. 4) Załącznik nr 1c: „Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, zawierający warunki obligatoryjne dotyczące ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków członków Miejskiej Ochotniczej Straży Pożarnej w Kraśniku”, dotyczący części nr III zamówienia. 5) Załącznik nr 1d: „Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, zawierający warunki obligatoryjne oraz klauzule dodatkowe i inne postanowienia szczególne fakultatywne dla ubezpieczenia instalacji solarnych zainstalowanych na terenie Miasta Kraśnik”, dotyczący części nr IV zamówienia. 6) Załącznik nr 1e: „Wykaz mienia deklarowanego do ubezpieczenia w systemie sum stałych, wykaz pojazdów i zabezpieczeń przeciwpożarowych i przeciwkradzieżowych, aktualny przebieg ubezpieczenia, cz. I, II, III i IV zamówienia. Zakładki nr 1, 2, 3 i 4.”. 7) Załącznik nr 6: Warunki obligatoryjne – definicje pojęć i obligatoryjna treść klauzul dodatkowych; 8) Załącznik nr 7 – Klauzule dodatkowe i inne postanowienia szczególne fakultatywne. W załącznikach nr 1a, 1b, 1c, 1d i 1e do niniejszej SIWZ został przedstawiony majątek wg stanu na dzień 04.12.2020 r. Wykonawca jest zobowiązany do objęcia ochroną ubezpieczeniową od dnia 01.03.2021 r. mienia wg stanu na dzień 28.02.2021 r., w tym nowo zakupionego i wcześniej nie wykazanego, wg stawek jednostkowych i składek zgodnych ze złożoną ofertą. Zaktualizowaną ilość i wartość przedmiotu ubezpieczenia zawierać będą wnioski o wystawienie dokumentów ubezpieczeniowych złożone po rozstrzygnięciu niniejszego postępowania. 11. Zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy Pzp Zamawiający informuje, że w zakresie realizacji zamówienia nie występują czynności, których wykonanie polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 1320 ze zm.). 12. W przypadku, gdy ofertę składa towarzystwo ubezpieczeń wzajemnych: 1) statut Wykonawcy – towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych przewiduje, że towarzystwo ubezpiecza także osoby niebędące członkami towarzystwa, 2) towarzystwo udzieli ochrony ubezpieczeniowej Zamawiającemu jako osobie niebędącej członkiem towarzystwa, 3) zgodnie z art. 111 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (tekst jedn. Dz.U. z 2020 r., poz. 895 ze zm.) Zamawiający nie będzie zobowiązany do pokrywania strat towarzystwa przez wnoszenie jakiejkolwiek dodatkowej składki ubezpieczeniowej.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66510000-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach