Przetargi.pl
Ubezpieczenie komunikacyjne Gminy Wolbrom oraz jej Jednostek Organizacyjnych i WZWKGKiM Sp. z o.o. oraz ubezpieczenie NNW członków Ochotniczych Straży Pożarnych

GMINA WOLBROM ogłasza przetarg

 • Adres: 32-340 Wolbrom, Ul. Krakowska 1
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel.
 • Data zamieszczenia: 2022-11-25
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: GMINA WOLBROM
  Ul. Krakowska 1
  32-340 Wolbrom, woj. małopolskie
  REGON: 276258055
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.wolbrom.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Ubezpieczenie komunikacyjne Gminy Wolbrom oraz jej Jednostek Organizacyjnych i WZWKGKiM Sp. z o.o. oraz ubezpieczenie NNW członków Ochotniczych Straży Pożarnych
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest: ubezpieczenie komunikacyjne Gminy Wolbrom oraz jej Jednostek Organizacyjnych i Wolbromskiego Zakładu Wodociągów, Kanalizacji, Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. oraz ubezpieczenie NNW członków Ochotniczych Straży Pożarnych.2. Przedmiot zamówienia został podzielony na części:Część nr 1: Ubezpieczenie komunikacyjne Wolbromskiego Zakładu Wodociągów, Kanalizacji, Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o.Zakres zamówienia obejmuje:a) obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych,b) zielona kartac) ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków kierowcy i pasażerów pojazdów mechanicznychd) ubezpieczenie autocasco,e) ubezpieczenie assistance.Część nr 2: Ubezpieczenie komunikacyjne Gminy Wolbrom oraz jej Jednostek Organizacyjnych Zakres zamówienia obejmuje:a) obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych,b) zielona kartac) ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków kierowcy i pasażerów pojazdów mechanicznychd) ubezpieczenie autocasco,e) ubezpieczenie assistance.Część nr 3: Ubezpieczenie NNW członków Ochotniczych Straży Pożarnych4. Szczegółowe informacje na temat przedmiotu zamówienia znajdują się w Załączniku nr 1 do SWZ - Opis przedmiotu zamówienia.1. Przedmiotem zamówienia jest: ubezpieczenie komunikacyjne Gminy Wolbrom oraz jej Jednostek Organizacyjnych i Wolbromskiego Zakładu Wodociągów, Kanalizacji, Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. oraz ubezpieczenie NNW członków Ochotniczych Straży Pożarnych.2. Przedmiot zamówienia został podzielony na części:Część nr 1: Ubezpieczenie komunikacyjne Wolbromskiego Zakładu Wodociągów, Kanalizacji, Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o.Zakres zamówienia obejmuje:a) obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych,b) zielona kartac) ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków kierowcy i pasażerów pojazdów mechanicznychd) ubezpieczenie autocasco,e) ubezpieczenie assistance.Część nr 2: Ubezpieczenie komunikacyjne Gminy Wolbrom oraz jej Jednostek Organizacyjnych Zakres zamówienia obejmuje:a) obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych,b) zielona kartac) ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków kierowcy i pasażerów pojazdów mechanicznychd) ubezpieczenie autocasco,e) ubezpieczenie assistance.Część nr 3: Ubezpieczenie NNW członków Ochotniczych Straży Pożarnych4. Szczegółowe informacje na temat przedmiotu zamówienia znajdują się w Załączniku nr 1 do SWZ - Opis przedmiotu zamówienia.1. Przedmiotem zamówienia jest: ubezpieczenie komunikacyjne Gminy Wolbrom oraz jej Jednostek Organizacyjnych i Wolbromskiego Zakładu Wodociągów, Kanalizacji, Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. oraz ubezpieczenie NNW członków Ochotniczych Straży Pożarnych.2. Przedmiot zamówienia został podzielony na części:Część nr 1: Ubezpieczenie komunikacyjne Wolbromskiego Zakładu Wodociągów, Kanalizacji, Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o.Zakres zamówienia obejmuje:a) obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych,b) zielona kartac) ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków kierowcy i pasażerów pojazdów mechanicznychd) ubezpieczenie autocasco,e) ubezpieczenie assistance.Część nr 2: Ubezpieczenie komunikacyjne Gminy Wolbrom oraz jej Jednostek Organizacyjnych Zakres zamówienia obejmuje:a) obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych,b) zielona kartac) ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków kierowcy i pasażerów pojazdów mechanicznychd) ubezpieczenie autocasco,e) ubezpieczenie assistance.Część nr 3: Ubezpieczenie NNW członków Ochotniczych Straży Pożarnych4. Szczegółowe informacje na temat przedmiotu zamówienia znajdują się w Załączniku nr 1 do SWZ - Opis przedmiotu zamówienia.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66510000-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Warunkiem udziału w niniejszym postępowaniu jest posiadanie przez Wykonawcę zezwolenia właściwego organu na prowadzenie działalności ubezpieczeniowej na terenie RP w myśl ustawy z dnia 11.09.2015 roku o działalności ubezpieczeniowej, co najmniej w zakresie ryzyk objętych przedmiotem zamówienia. Wzór oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu stanowi Załącznik nr 3 do SWZ.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą: 2022-12-07

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach