Przetargi.pl
Tworzenie i udostępnianie terenów wypoczynkowych i rekreacyjnych w miejscowości Dachnów, Gmina Cieszanów

Gmina Cieszanów ogłasza przetarg

 • Adres: 37-611 Cieszanów, ul. Rynek
 • Województwo: podkarpackie
 • Telefon/fax: tel. 166 311 076 , fax. 166 311 440
 • Data zamieszczenia: 2019-05-16
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Cieszanów
  ul. Rynek 1
  37-611 Cieszanów, woj. podkarpackie
  tel. 166 311 076, fax. 166 311 440
  REGON: 65090068300000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.przetargi.cieszanow.eu

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Tworzenie i udostępnianie terenów wypoczynkowych i rekreacyjnych w miejscowości Dachnów, Gmina Cieszanów
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Zakres rzeczowy robót budowlanych obejmuje: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót dla projektu urbanistyczno - architektonicznego zagospodarowania terenów nieużytkowanych w miejscowości Dachnów w gminie Cieszanów, i stworzenie na ich obszarze parku dla lokalnej społeczności. Działki objęte projektem w Dachnowie: 1792/47,1800/8, 2973/1. 2973/13, 2973/14 1792/51, 1792/52, 1792/53, 1792/54, 1792/55, 1792/56, 1792/57, 1792/58, 1792/59. Projektowane zagospodarowanie obejmuję strefę wypoczynku aktywnego na północno -zachodnim fragmencie łąki, w której skład wchodzi plac zabaw, siłownia i boisko do gry w siatkówkę plażową. Siłowni i placowi zabaw towarzyszy nasadzenie z drzew soliterowych, które w przyszłości mają zapewnić cień i osłonę od wiatru użytkownikom obu obiektów. Boisko do siatkówki plażowej jest natomiast oddalone od projektowanych drzew, i towarzyszy mu ogrodzenie o wysokości 4 m od strony cieku wodnego, które ma za zadanie osłonę w trakcie rozgrywek. Strefie wypoczynku aktywnego towarzyszy trawnik parkowy, przeznaczony na strefę piknikową oraz do gier i zabaw. Przy trawniku parkowym zaprojektowano drzewa soliterowe mające w przyszłości zapewnić strefy półcienia dla użytkowników. Z uwagi na oddalenie od cerkwi, wyniesienie terenu w porównaniu z pozostałą częścią założenia oraz bliskość stref aktywności zaprojektowano w tej strefie toaletę publiczną z jednym pomieszczeniem uniseks, z możliwością wykorzystania przez osoby niepełnosprawne, otwartą sezonowo w okresie użytkowania wiosennego, letniego i jesiennego parku. Strefa wypoczynku biernego skupiona jest po stronie wschodniej łąk nieużytkowych. Jest to fragment trawnika parkowego zlokalizowanego u podnóży murów oporowych wokół cerkwi i dzwonnicy od strony zachodniej. Druga przestrzeń wypoczynku biernego znajduję się na działce 1800/8, po północnej stronie cieku wodnego i złożona jest z ścieżek pieszych, ławek i łąki kwietnej. Centralnym założeniem parku jest strefa okresowo zalewana, w której należy wykonać konserwację rowu melioracyjnego i zabezpieczyć jego zbocza przez osuwaniem geokratą, oraz wykonać progi wodne zmniejszające ryzyko uszkodzenia cieku wodnego na działce 2820 do którego prowadzi wspomniany rów melioracyjny. Strefę najniżej położoną uzupełniono w projekcie o roślinność bagienną która będzie pomagać z transpiracją nadmiaru wody na tym terenie. Komunikację wschód-zachód w tej strefie stanowić będzie kładka drewniana zaprojektowana na obszarze z ryzykiem wystąpienia okresowego zalania wodą. Wszystkie strefy – zachodnia wypoczynku aktywnego, centralna bagienna, wschodnia i północna wypoczynku pasywnego, łącza ścieżki piesze w postaci chodników utwardzonych, oraz kładek drewnianych, które umożliwiają dostęp do założenia parkowego oraz infrastruktury w postaci toalety, boiska, siłowni i placu zabaw. Projekt urbanistyczno-architektoniczny dotyczy kształtowania terenów zieleni w rozumieniu art. 5 pkt 21 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody. Zaprojektowane tereny zieleni będą terenami urządzonymi wraz z infrastrukturą techniczną i budynkami funkcjonalnie z nimi związanymi, pokryte roślinnością, pełniące funkcje publiczne, w tym: parki, zieleńce, zieleń towarzysząca drogom na terenie zabudowy, placom, zabytkowym obiektom. W ramach zadania przewidziano następujące prace: 1.Mała architektura 2.Nasadzenia na terenie parku. 3.Nawierzchnie w terenie rekreacyjnym 4.Pomost drewniany nad terenem podmokłym 5.Kładka - kontynuacja pomostu na terenie podmokłym - woda stojąca 6.Toaleta samowystarczalna sezonowa 7.Siłownia zewnętrzna, place zabaw i boisko trawiaste 8.Instalacja fotowoltaiczna zasilania toalety publicznej wraz z oświetleniem zewnętrznym
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Wykonawca jest zobowiązany wnieść wadium w wysokości: 10.000,00PLN (słownie: dziesięć tysięcy zł). Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach: a)pieniądzu; (wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na następujący rachunek bankowy Zamawiającego: Powiatowy Bank Spółdzielczy w Lubaczowie Oddział w Cieszanowie Nr rachunku: 14-9101-1042-2004-4400-0039-0008 z adnotacją „Wadium – Znak sprawy: O.271.5.2019. Zaleca się dołączenie do oferty kserokopii dokumentu potwierdzającego dokonanie przelewu. b)poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; c)gwarancjach bankowych; d)gwarancjach ubezpieczeniowych; e)poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2016 r. poz. 359). Za skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu, zamawiający uzna wadium, które znajdzie się na rachunku bankowym zamawiającego przed upływem terminu składania ofert. W przypadku wnoszenia wadium w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej, gwarancja musi być gwarancją nieodwołalną, bezwarunkową i płatną na pierwsze pisemne żądanie zamawiającego, sporządzoną zgodnie z obowiązującymi przepisami i powinna zawierać następujące elementy: a)nazwę dającego zlecenie (wykonawcy), beneficjenta gwarancji (zamawiającego), gwaranta (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielających gwarancji) oraz wskazanie ich siedzib, b)kwotę gwarancji, c)termin ważności gwarancji w formule: „od dnia …….– do dnia ………”, d)zobowiązanie gwaranta do zapłacenia kwoty gwarancji na pierwsze żądanie zamawiającego w sytuacjach określonych w art. 46 ust. 4a oraz ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. W przypadku wnoszenia wadium w formie innej niż pieniężna, zamawiający wymaga oryginału dokumentu wadialnego (gwarancji lub poręczenia). Wadium musi zabezpieczać ofertę przez cały okres związania ofertą, począwszy od dnia, w którym upływa termin składania ofert. Zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem przypadku określonego w art. 46 ust. 4a ustawy. Zamawiający zwraca wadium wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium, na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie 46 ust. 1 ustawy, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez zamawiającego. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a ustawy, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów , potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt. 3 ustawy, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana: a)odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, b)nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, c)zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy. Zasady wnoszenia wadium określone w niniejszym Rozdziale dotyczą również przedłużania ważności wadium oraz wnoszenia nowego wadium w przypadkach określonych w ustawie.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie określa warunku w ww zakresie.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej zamawiającego informacji, o których mowa w art. 86 ust. 5 ustawy (informacji z otwarcia ofert), jest zobowiązany do przekazania zamawiającemu oświadczenia o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy. W przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu. Wzór oświadczenia stanowi Załącznik Nr 4 do SIWZ.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach