Przetargi.pl
Transport uczniów do szkół w roku szkolnym 2020/2021

Gmina Łapsze Niżne ogłasza przetarg

 • Adres: 34-442 Łapsze Niżne, ul. Jana Pawła II
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel. 182 659 310 , fax. 182 659 315
 • Data zamieszczenia: 2020-07-08
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Łapsze Niżne
  ul. Jana Pawła II 20
  34-442 Łapsze Niżne, woj. małopolskie
  tel. 182 659 310, fax. 182 659 315
  REGON: 49189240000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://bip.malopolska.pl/uglapszenizne

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Transport uczniów do szkół w roku szkolnym 2020/2021
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług w zakresie transportu (dowóz i odwóz) uczniów: 1) Zespołu Szkolno-Przedszkolnego we Frydmanie, 2) Zespołu Placówek Oświatowych w Niedzicy, 3) Szkoły Podstawowej im. Błogosławionego Ks. Józefa Stanka w Łapszach Niżnych, w roku szkolnym 2020/2021. 2. Transport (dowóz i odwóz) uczniów odbywać się będzie w dni nauki szkolnej z uwzględnieniem przerw wakacyjnych i ferii oraz innych przerw w nauce. Ilość objęta niniejszym zamówieniem do 10 200 km a prawem opcji 3 000 km (maksymalnie 13 200 km).
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 60130000-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium. 2. Ustala się wadium dla poszczególnych części zamówienia: 1) Część I – Transport uczniów z miejscowości Falsztyn w wysokości 1 000,00 zł; 2) Część II – Transport uczniów z miejscowości Niedzica-Zamek w wysokości 1 000,00 zł; 3) Część III – Transport uczniów na terenie miejscowości Łapsze Niżne w wysokości 500,00 zł. 3. Wadium wnosi się wyłącznie w polskiej walucie (PLN). 4. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. Przy czym za termin wniesienia wadium w formie pieniądza przyjmuje się termin uznania na rachunku Zamawiającego.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: 1. O udzielenie zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają niżej określone warunki udziału w postępowaniu: 1) posiadają kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej: a) posiadają zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego w zakresie przewozu osób, o którym mowa w ustawie z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (tekst jednolity Dz.U. z 2019 r., poz. 2140) lub ważnej licencji na wykonywanie transportu drogowego w zakresie przewozu osób wydanej na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów albo innego dokumentu potwierdzającego uprawnienia do transportu drogowego osób na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Na ofertę składa się wypełniony i własnoręcznie podpisany formularz oferty (wg Załącznika nr 2). 2. Wykonawca wraz z ofertą składa: 1) aktualne na dzień składania ofert oświadczenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu; 2) zobowiązanie podmiotu trzeciego, o którym mowa w rozdziale X ust.2, jeżeli Wykonawca w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu polega na zasobach innych podmiotów; 3) pełnomocnictwo, w przypadku Wykonawców działających przez pełnomocnika; pełnomocnictwo należy złożyć w oryginale lub kopii potwierdzonej notarialnie. 3.W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu Zamawiający żąda oświadczenia Wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej; w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej Wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu. 4. Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa rozdziale XXI ust.4 (art.86 ust.5 ustawy), przekazuje Zamawiającemu oświadczenie, o którym mowa w ust.1 pkt 3 o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art.24 ust.1 pkt 23 ustawy. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach