Przetargi.pl
TRANSPORT SANITARNY

"Kutnowski Szpital Samorządowy" Spółka z o.o. ogłasza przetarg

 • Adres: 99-300 Kutno, Kościuszki
 • Województwo: łódzkie
 • Telefon/fax: tel. +48(24)3880202, , fax. +48(24)3880201
 • Data zamieszczenia: 2019-12-12
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: "Kutnowski Szpital Samorządowy" Spółka z o.o.
  Kościuszki 52
  99-300 Kutno, woj. łódzkie
  tel. +48(24)3880202, , fax. +48(24)3880201
  REGON: 10097478500000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.szpital.kutno.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Spółka z o.o.

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  TRANSPORT SANITARNY
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest usługa transportu sanitarnego dla „Kutnowski Szpital Samorządowy” Spółka z o.o., ul. Kościuszki 52, 99-300 Kutno w zakresie: 1) transport międzyszpitalny pacjenta zespołem specjalistycznym typu „S”, 2) transport międzyszpitalny pacjenta zespołem podstawowym typu „P”, 3) transport pacjentów zespołem specjalistycznym typu „S” z lądowiska na terenie miasta Łodzi do dowolnego szpitala w mieście Łodzi, 4) transport sanitarny pacjentów na badania diagnostyczne, celem przewozu do domu, do lądowiska i z lądowiska na terenie „Kutnowski Szpital Samorządowy” Sp. z o.o., 5) transport materiałów biologicznych ze Szpitalnego Oddziału Ratunkowego i z pozostałych Oddziałów Szpitalnych „Kutnowskiego Szpitala Samorządowego” Sp. z o.o.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 60000000-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że posiada zezwolenie Ministra Spraw Wewnętrznych na używanie pojazdów samochodowych jako uprzywilejowanych w ruchu drogowym w przypadku używania tych pojazdów w związku z ratowaniem życia lub zdrowia ludzkiego, o którym mowa w art. 53 ust. 1 pkt 21 Ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (tj. Dz. U. 2019 poz. 1990 ze zm.).
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) Pełnomocnictwo (oryginał lub notarialnie potwierdzona kopia) do podpisania (złożenia) oferty, jeżeli osobą podpisującą (składającą) ofertę nie jest osoba upoważniona do tej czynności na podstawie wypisu z Krajowego Rejestru Sądowego, zaświadczenia o prowadzeniu działalności gospodarczej lub innego dokumentu równoważnego z wyżej wymienionymi. 2) Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu składa także oświadczenia dotyczące tych podmiotów (Załącznik nr 3 oraz Załącznik nr 4 do SIWZ). 3) Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu składa także Oświadczenie wg wzoru – Załącznik nr 3 do SIWZ - dotyczące podwykonawców. 4) W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, Oświadczenia wg wzorów – Załącznik nr 3 oraz Załącznik nr 4 do SIWZ, składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. 5) Oświadczenie, zgodnie z art. 91 ust. 3a ustawy Pzp – Załącznik nr 5 do SIWZ. 6) Oświadczenie dotyczące pozyskania przez Wykonawcę danych osobowych od osób trzecich w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu - Załącznik Nr 6 do SIWZ.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach