Przetargi.pl
„Transport dzieci do Szkoły Podstawowej w Michałowicach oraz dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Michałowice do szkół i placówek szkolno-wychowawczych w roku szkolnym 2020/2021” I. Dowóz i odwóz dzieci do Szkoły Podstawowej w Michałowicach, II. Dowóz i odwóz dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Michałowice do szkół i placówek szkolno-wychowawczych.

Gmina Michałowice ogłasza przetarg

 • Adres: 32-091 Michałowice, Pl. Józefa Piłsudskiego
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel. 123 885 740 , fax. 123 885 035
 • Data zamieszczenia: 2020-07-24
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Michałowice
  Pl. Józefa Piłsudskiego 1
  32-091 Michałowice, woj. małopolskie
  tel. 123 885 740, fax. 123 885 035
  REGON: 35155571400000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.michalowice.malopolska.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  „Transport dzieci do Szkoły Podstawowej w Michałowicach oraz dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Michałowice do szkół i placówek szkolno-wychowawczych w roku szkolnym 2020/2021” I. Dowóz i odwóz dzieci do Szkoły Podstawowej w Michałowicach, II. Dowóz i odwóz dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Michałowice do szkół i placówek szkolno-wychowawczych.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest realizacja następującej usługi: Transport dzieci do Szkoły Podstawowej w Michałowicach oraz dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Michałowice do szkół i placówek szkolno-wychowawczych w roku szkolnym 2020/2021 z podziałem na dwie Części: Część I: Dowóz i odwóz dzieci do Szkoły Podstawowej w Michałowicach Przewóz dzieci do Szkoły Podstawowej w Michałowicach (dowóz, odwóz) będzie się odbywał według tras 1-2: TRASA nr 1 - DOWÓZ Dowóz do Szkoły Podstawowej w Michałowicach na godzinę 7:50 Dowóz dzieci z kierunku miejscowości Widoma przez Maszków, Wilczkowice, Kozierów, Górną Wieś, Michałowice (autobus na min. 61 osób) – zgodnie z załącznikiem graficznym nr 1 do projektu umowy (trasa nr 1) – 24 km. Dla trasy nr 1 początek o godzinie 6:50, Widoma na przystanku w kierunku Krakowa TRASA nr 2 – ODWÓZ Odwóz w kierunku miejscowości Zerwana – Widoma – zgodnie z załącznikiem graficznym nr 1 do projektu umowy (trasa nr 2) 28,5km, godzina odwozu 14.40 autobus na co najmniej 61 dzieci oraz 16.20 autobus na co najmniej 35 dzieci Część II: Dowóz i odwóz dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Michałowice do placówek szkolno-wychowawczych.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 60130000-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Wykonawca spełni warunek, dla Części I i Części II jeżeli wykaże, że posiada aktualną licencję na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001 roku o transporcie drogowym. (Dz. U. z 2019 r. poz. 2140 ze zm.).
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 6.4.1. Wypełniony formularz ofertowy – ( wg załącznika Nr 1 do SIWZ), 6.4.2. Zobowiązanie podmiotu trzeciego do oddania do dyspozycji wykonawcy niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia zgodnie z art. 22a ust. 2 ustawy Pzp, 6.4.3. Pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w przypadku, gdy nie wynika ono z wpisu do KRS lub wpisu do CEIDG, 6.4.4. Pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy lub reprezentowania i zawarcia umowy - w przypadku podmiotów występujących wspólnie.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach