Przetargi.pl
„Transgraniczna inicjatywa gm. Rybno i Gusev na rzecz ochrony Bałtyku przez ograniczenie zanieczyszczeń z terenów wrażliwych i cennych przyrodniczo oraz promowanie gospodarki zamkniętego obiegu” („Rybno commune and Gusev’s cross-border initiative for the protection od the Baltic Sea by reducing pollution from sensitive and valuable areas and promoting a circulae economy”) Etap 3 Dodatkowy

Zakład Gospodarki Komunalnej w Rybnie Sp. z o.o. ogłasza przetarg

 • Adres: 13-220 Rybno, Zarybińska
 • Województwo: warmińsko-mazurskie
 • Telefon/fax: tel. 23 696 64 83 , fax. 23 696 64 83
 • Data zamieszczenia: 2021-05-25
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zakład Gospodarki Komunalnej w Rybnie Sp. z o.o.
  Zarybińska 9
  13-220 Rybno, woj. warmińsko-mazurskie
  tel. 23 696 64 83, fax. 23 696 64 83
  REGON: 36342287200000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.gminarybno.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Podmiot prawa publicznego

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  „Transgraniczna inicjatywa gm. Rybno i Gusev na rzecz ochrony Bałtyku przez ograniczenie zanieczyszczeń z terenów wrażliwych i cennych przyrodniczo oraz promowanie gospodarki zamkniętego obiegu” („Rybno commune and Gusev’s cross-border initiative for the protection od the Baltic Sea by reducing pollution from sensitive and valuable areas and promoting a circulae economy”) Etap 3 Dodatkowy
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiot zamówienia obejmuje zadanie pn. „Rybno commune and Gusev’s cross-border initiative for the protection od the Baltic Sea by reducing pollution from sensitive and valuable areas and promoting a circulae economy” (Transgraniczna inicjatywa gm. Rybno i Gusev na rzecz ochrony Bałtyku przez ograniczenie zanieczyszczeń z terenów wrażliwych i cennych przyrodniczo oraz promowanie gospodarki zamkniętego obiegu) Etap 3 Dodatkowy. Zamówienie będzie realizowane w ramach realizacji projektu transgranicznego Polska-Rosja 2014-2020. Zgodnie z art. 93 ust. 1a Zamawiający może unieważnić postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli środki, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane. 2. Przedmiot zamówienia: Polega na wykonaniu robót budowlanych związanych z rozbudową kanalizacji sanitarnej do miejscowości Dębień i Hartowiec – etap 3, na które uzyskano pozwolenie na budowę - decyzja nr 394/16 znak: B.6740.330.2016 wydaną przez Starostę Działdowskiego z dnia: 27.09.2016r., przeniesionego decyzją Nr 491/16 znak: B.6740.469.2016 z dnia 18 listopada 2016r. Zakres robót obejmuje: a) budowa sieci kanalizacji grawitacyjnej o długości 3 425,00 m, b) budowa sieci kanalizacji tłocznej 834,70 m, c) budowa jednej sieciowych przepompowni ścieków, d) budowa pięciu przydomowych przepompowni ścieków, e) budowa studni sieciowych – 122 szt., f) budowa studni przyłączeniowych – 88 szt., g) wykonanie instalacji elektrycznych. 3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa: 3.1 Dokumentacja projektowa zał. nr 8 do SIWZ, (ważne: Załączona została całość dokumentacji projektowej, należy brać pod uwagę wyłącznie elementy z etapu 3 dokumentacji – miejscowość Hartowiec na zachód od istniejącej linii kolejowej wraz z przejściem pod torami) 3.2 Przedmiar robót / kosztorys ślepy ofertowy zał. Nr 9 do SIWZ, 3.3 Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót zał. Nr 10 do SIWZ. 4. Kosztorysy ślepe ofertowe służą do zobrazowania skali robót budowlanych oraz ilości dostaw materiałów, montażu urządzeń i wyposażenia, mają charakter pomocniczy dla Wykonawców w celu oszacowaniu kosztów zamówienia.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45232410-9
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach