Przetargi.pl
Tłuczniowanie dróg w ramach zadań funduszu sołeckiego.

Burmistrz Gminy i Miasta Grójec ogłasza przetarg

 • Adres: 05-600 Grójec, ul. Józefa Piłsudskiego
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 486 643 091 , fax. 486 642 103
 • Data zamieszczenia: 2019-06-12
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Burmistrz Gminy i Miasta Grójec
  ul. Józefa Piłsudskiego 47
  05-600 Grójec, woj. mazowieckie
  tel. 486 643 091, fax. 486 642 103
  REGON: 67022331000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.grojecmiasto.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Tłuczniowanie dróg w ramach zadań funduszu sołeckiego.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego: Tłuczniowanie dróg w ramach zadań funduszu sołeckiego. Nawierzchnia tłuczniowa w sołectwach: Bikówek, Dębie, Głuchów, Janówek, Kobylin, Kociszew, Lisówek, Piekiełko, Słomczyn, Wola Krobowska – Ogrodzienice, Wola Worowska, Zakrzewska Wola, Żyrówek o łącznej powierzchni około 4 068 m2. Zamawiający wskazuje, że podana ilość robót jest orientacyjna. Może ulec zmniejszeniu lub zwiększeniu w zależności od zaoferowanej ceny. Rozliczenie robót nastąpi na podstawie kosztorysu powykonawczego. Wartością ofertową jest cena 1 metra kwadratowego remontu dróg o szerokości od 3,0 m do 5,0 m - wykonanych zgodnie z podaną niżej technologią robót. Cena wykonania 1m2 nawierzchni tłuczniowej obejmuje: • Profilowanie i zagęszczenie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni ; • Warstwa górna podbudowy z kruszywa łamanego, sortowanego, kwarcytowego lub dolomitowego, o frakcji 0/63,0mm z zaklinowaniem 0/31,5mm i z zamiałowaniem miałem kamiennym - grubość warstwy 15 cm - wykonywana układarką; • Plantowanie poboczy wykonywane mechanicznie przy grubości ścinania 10 cm.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45233142-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający żąda wniesienia przez Wykonawców wadium w formie przewidzianej ustawą Pzp w wysokości: 4 000,00 zł.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie stawia warunku.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: formularz ofertowy.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach