Przetargi.pl
Dostawa licencji oprogramowania Microsoft Office MOLP OfficeStd 2019 OLP NL Gov lub równoważnych dla Urzędu do Spraw Cudzoziemców

Urząd do Spraw Cudzoziemców ogłasza przetarg

 • Adres: 00-564 Warszawa, Koszykowa
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 22 6015496 , fax. 22 6270680
 • Data zamieszczenia: 2019-06-12
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Urząd do Spraw Cudzoziemców
  Koszykowa 16
  00-564 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. 22 6015496, fax. 22 6270680
  REGON: 17315012000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.udsc.gov.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa licencji oprogramowania Microsoft Office MOLP OfficeStd 2019 OLP NL Gov lub równoważnych dla Urzędu do Spraw Cudzoziemców
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa dla Urzędu do Spraw Cudzoziemców 100 licencji oprogramowania Microsoft Office Standard 2019 OLP NL Gov lub równoważnych, drogą elektroniczną tj. poprzez dostęp do strony internetowej zawierającej ww. oprogramowanie i dokumenty potwierdzające prawo do korzystania z programu na wymaganej liczbie stanowisk roboczych oraz informacje umożliwiające instalację. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w Załączniku nr 1 do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 48517000-5
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia Platformie informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekaże Zamawiającemu za pośrednictwem Platformy oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Wzór oświadczenia zostanie przekazany wraz z informacją o Wykonawcach, który złożyli oferty w postępowaniu.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach