Przetargi.pl
Termomodernizacja w zakresie wymiany dwóch okien typu porte fenetre w Pałacu” w Jabłonnie

Polska Akademia Nauk Dom Zjazdów i Konferencji w Jabłonnie ogłasza przetarg

 • Adres: 05-110 Jabłonna, Modlińska 105
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel.
 • Data zamieszczenia: 2024-06-14
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Polska Akademia Nauk Dom Zjazdów i Konferencji w Jabłonnie
  Modlińska 105
  05-110 Jabłonna, woj. mazowieckie
  REGON: 000325713
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.palacjablonna.pan.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Termomodernizacja w zakresie wymiany dwóch okien typu porte fenetre w Pałacu” w Jabłonnie
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych na termomodernizację w zakresie wymiany dwóch okien typu porte fenetre w Pałacu w Jabłonnie wraz z uzupełnieniem wypraw tynkarskich na zewnątrz i w budynku, a także demontaż i ponowny montaż istniejących parapetów kamiennych. 2. Zakres prac:1) prace rozbiórkowe i demontażowe:a) przed rozpoczęciem prac budowlano – montażowych, w całej Sali Balowej Pałacu w Jabłonnie, wyniesienie wszystkich ruchomych oraz zabezpieczenie/ zasłonięcie wszystkich stałych elementów wystroju i wyposażenia Sali;b) demontaż zasłon i lambrekinów oraz konstrukcji do ich mocowania; c) demontaż ram okiennych i nadślemion;d) demontaż kamiennych (marmurowych) parapetów w obu wnękach okiennych, zabezpieczenie parapetów do ponownego wbudowania, demontaż stalowych kątowników podtrzymujących parapety (czynność niezbędna ze względu na obecne, niewypoziomowane i na różnych poziomach wbudowanie obu parapetów); e) wymontowanie całości ościeżnic (futryn) i ślemion; f) demontaż elementów okuć wskazanych do ponownego wbudowania; g) usunięcie zdemontowanych ram okiennych i ościeżnic w wyznaczone miejsce składowania;2) prace montażowe: a) oczyszczenie obokni (ościeży) na całym ich obwodzie;b) ocenienie stanu technicznego obokni (ościeży) pod kątem ewentualnej potrzeby wykonania prac naprawczych; c) sprawdzenie wymiarów ościeża i futryny, sprawdzenie niezbędnych luzów na wbudowanie nowych ościeżnic (futryn);d) ustawienie i prawidłowe (wypionowane i wypoziomowane) zamontowanie ościeżnic i ślemion;e) uszczelnienie luzów wokół ościeżnic; f) uszczelnienie od zewnątrz parapetu okna; g) dokładne wymierzenie zgodnie z projektem, wypoziomowanie i wbudowanie kątowników do oparcia kamiennych parapetów we wnękach okiennych, montaż kamiennych parapetów;h) remont wewnętrznych tynków i powłok malarskich we wnękach okiennych; i) remont zewnętrznych tynków i powłok malarskich.3. Szczegółowy zakres, opis i sposób wykonania robót budowlanych określają:1) Projekt architektoniczno - budowlany „Projekt wymiany dwóch okien w Sali Balowej w Pałacu w Jabłonnie” wrzesień 2022 r. stanowiący Załącznik nr 6 do SWZ;2) Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych, stanowiąca Załącznik nr 7 do SWZ;3) Decyzja nr WN.5142.235.2022.ID z dnia 09 lutego 2023 r. Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków na prowadzenie prac konserwatorskich i robót budowlanych, stanowiąca Załącznik nr 9 do SWZ;4) Decyzja nr WA.6740.232.2023.MJ z dnia 1 sierpnia 2023 r. Starosty Legionowskiego na prowadzenie robót budowlanych, stanowiąca Załącznik nr 10 do SWZ. 6. Przedmiar robót, stanowiący Załącznik nr 8 do SWZ jest jedynie dokumentem pomocniczym i nie stanowi wyłącznej podstawy do kalkulacji ceny oferty. 11. Zamawiający wymaga co najmniej 60 miesięcznego okresu gwarancji na wykonane roboty obejmującą naprawę ewentualnych usterek i wad w okresie gwarancyjnym.12.Zamawiający stosownie do przepisu art. 95 ust. 1 ustawy Pzp, wymaga, aby wszelkie prace fizyczne bezpośrednio związane z wykonywaniem wszystkich robót budowlanych wymiany dwóch okien w Pałacu w Sali Balowej w Jabłonnie, ul. Modlińskiej 105 objęte zamówieniem oraz wskazane i opisane w dokumentacji, o której mowa w ust. 2 i ust. 6, były wykonywane przez osoby zatrudnione przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2023 r. poz. 1465 ze zm.), w wymiarze czasu pracy adekwatnym do powierzanych zadań, osób wykonujących czynności bezpośrednio związane z wykonywaniem robót (tzw. pracowników fizycznych), z uwzględnieniem minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (t.j. Dz. U. 2020 r., poz. 2207), przez cały okres realizacji zamówienia. Obowiązek ten, nie dotyczy osób (wskazanych na stanowisku kierownika budowy, kierownika robót oraz innych osób pełniących samodzielne funkcje techniczne w budownictwie w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2024 r., poz. 725 z późn. zm.), dalej zwanej „PrBud” oraz dostawców materiałów i urządzeń. Wyżej wskazane osoby mają być zatrudnione nieprzerwanie przez cały okres realizacji umowy w sprawie niniejszego zamówienia.13.Sposób dokumentowania zatrudnienia osób, o których mowa ust. 12, uprawnienia Zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez Wykonawcę wymagań, o których mowa w przepisie art. 95 ust. 1 ustawy Pzp oraz sankcji z tytułu niespełnienia tych wymagań zostały określone w projektowanych postanowieniach umowy w Załączniku nr 5 do SWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości: 3 000,00 PLN (słownie: trzy tysiące złotych, 00/100).2. Wadium może być wnoszone według wyboru Wykonawcy w jednej lub w kilku formach, o których mowa w art. 97 ust. 7 ustawy Pzp:1) pieniądzu;– wadium wnosi się przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego:Bank Gospodarstwa Krajowego42 1130 1017 0020 1462 9420 0031PAN Dom Zjazdów i Konferencji w Jabłonnieul. Modlińska 105, 05-110 JabłonnaPrzelew należy opisać w następujący sposób: wadium - sprawa: DZiK/ZP/1/2024.2) gwarancjach bankowych;3) gwarancjach ubezpieczeniowych;4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w przepisie art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2024 r., poz. 419 z późn. zm.).3. W przypadku złożenia wadium w innej formie niż pieniądzu, to jest wniesienia wadium w formach określonych w ust. 2 pkt 2 – 4, Wykonawca przekazuje Zamawiającemu oryginał gwarancji lub poręczenia, w postaci elektronicznej.4. Z dokumentu wadium wniesionego w formach określonych w ust. 2 pkt 2-4 powinno wynikać jednoznacznie gwarantowanie wypłat należności w sposób nieodwołalny, bezwarunkowy i na pierwsze żądanie Zamawiającego, w terminie związania ofertą, zobowiązanie Gwaranta – wystawcy dokumentu wadium do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w przepisie art. 98 ust. 6 ustawy Pzp.5. Wadium wnoszone w formach określonych w ust. 2 pkt 2-4, musi zawierać zobowiązanie gwaranta lub poręczyciela z tytułu wystąpienia zdarzeń, o których mowa w przepisie art. 98 ust. 6 ustawy Pzp, przy czym:1) w przypadku, gdy Wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia, dokumenty te muszą obejmować swym zakresem wszelkie roszczenia Zamawiającego z tytułu związanych z postępowaniem o udzielenie zamówienia działań lub zaniechań;2) dokumenty te będą zawierały klauzule zapłaty sumy wadialnej na rzecz Zamawiającego bezwarunkowo i na pierwsze żądanie;3) musi wskazywać informacje pozwalające na identyfikację postępowania, którego dotyczy (np. nazwę i numer postępowania);4) nie może wprowadzać żadnych dodatkowych warunków, od spełnienia których zależy spełnienie świadczeń z tytułu udzielonej gwarancji lub poręczenia.6. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium na cały okres związania ofertą.7. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. Za wadium wniesione w terminie uważa się:1) dla wadium wnoszonego w formach innych niż pieniądz – data przesłania dokumentu na platformę przetargową pod adresem: https://pan.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html,zgodnie z Rozdziałem XVIII ust. 1 SWZ;2) dla wadium wnoszonego w pieniądzu – datę i godzinę uznania rachunku bankowego przez bank Zamawiającego przed upływem terminu składana ofert.8. Przedłużenia ważności wadium wniesionego w formie innej niż pieniądz należy dokonywać w formie określonej w ust. 3 oraz w sposób wskazany w ust. 7 pkt 1.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania i spełniają warunki udziału w postępowaniu, dotyczące:1) zdolności technicznej lub zawodowej:a) w zakresie doświadczenia Wykonawcy:Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich pięciu lat (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie), wykonał należycie co najmniej jedną robotę budowlaną w zakresie wymiany z montażem stolarki okiennej w budynku zabytkowym wpisanym do rejestru zabytków.• jeżeli Wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji robót budowlanych wykonanych wspólnie z innymi wykonawcami, wykaz stanowiący Załącznik nr 3 do SWZ dotyczący robót budowlanych, powinien zawierać roboty budowlane, w których wykonaniu Wykonawca ten bezpośrednio uczestniczył.b) Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże się dysponowaniem lub będzie dysponował:• kierownikiem budowy posiadającym uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w zakresie kierowania robotami ogólnobudowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń w rozumieniu PrBud oraz który pełnił funkcję kierownika budowy lub kierownika robót przy kierowaniu pracami konserwatorskimi przy obiektach budowlanych wpisanych do rejestru zabytków - na co najmniej jednej robocie budowlanej i posiada minimum 18 miesięcy doświadczenia w wykonywaniu takich robót – spełniającego wymagania, o których mowa w art. 37c ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 840);• kierownikiem prac konserwatorskich lub osoby samodzielnie je wykonujące, spełniającą wymagania, o których mowa w art. 37a ustawy z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 840), ukończyła studia drugiego stopnia lub jednolite studia magisterskie, w zakresie konserwacji i restauracji dzieł sztuki lub konserwacji zabytków oraz która po rozpoczęciu studiów drugiego stopnia lub po zaliczeniu szóstego semestru jednolitych studiów magisterskich przez co najmniej 9 miesięcy brała udział w pracach konserwatorskich, pracach restauratorskich lub badaniach konserwatorskich, prowadzonych przy zabytkach wpisanych do rejestru.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą: 2024-07-02

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach