Przetargi.pl
Przebudowa infrastruktury sportowo-rekreacyjnej i kulturalnej na terenie Gminy Parysów

Gmina Parysów ogłasza przetarg

 • Adres: 08-441 Parysów, Kościuszki 28
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. +48 256855319
 • Data zamieszczenia: 2024-06-14
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Parysów
  Kościuszki 28
  08-441 Parysów, woj. mazowieckie
  tel. +48 256855319
  REGON: 711582339
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.parysow.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przebudowa infrastruktury sportowo-rekreacyjnej i kulturalnej na terenie Gminy Parysów
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przebudowa infrastruktury sportowo-rekreacyjnej i kulturalnej na terenie Gminy ParysówInwestycją zostaną objęte następujące obiekty: 1) Gminna Biblioteka Publiczna w Parysowie wraz z utwardzeniem placu, 2) boisko wielofunkcyjne Orlik w Parysowie, 3) plac zabaw przy Publicznym Przedszkolu w Parysowie,4) plac zabaw przy Publicznej Szkole Podstawowej w Woli Starogrodzkiej,5) świetlica wiejska we wsi Starowola. 2. Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia w poszczególnych obiektach obejmuje m.in.: 1) montaż klimatyzacji, przeróbkę wewnętrznej instalacji wod.-kan., malowanie pomieszczeń oraz utwardzenie terenu przy budynku Gminnej Biblioteki Publicznej w Parysowie, 2) wymianę nawierzchni trawiastej i poliuretanowej, wyposażenie boisk, wymianę ogrodzenia i piłkochwytów, remont zaplecza sanitarno-szatniowego boiska wielofunkcyjnego Orlik w Parysowie, 3) przebudowę placu zabaw przy Zespole Placówek Oświatowych wraz z dostawą nowych urządzeń,4) remont nawierzchni wraz z naprawą lub wymianą zużytych elementów urządzeń na placu zabaw przy Publicznej Szkole Podstawowej w Woli Starogrodzkiej, 5) malowanie elewacji, wymianę drzwi wejściowych oraz remont schodów zewnętrznych świetlicy wiejskiej we wsi Starowola.3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, opis wymagań zamawiającego w zakresie realizacji i odbioru określają:1) Opis przedmiotu zamówienia, Orlik Parysów – załącznik nr 9a do SWZ,2) Opis przedmiotu zamówienia, Plac zabaw Wola Starogrodzka – załącznik nr 9b do SWZ,3) Opis przedmiotu zamówienia, Przedszkole Plac zabaw – załącznik nr 9c do SWZ,4) Przedmiary robót – załącznik nr 10 do SWZ,5) Projektowane postanowienia umowy – załącznik nr 1 do SWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający określa warunki udziału w postępowaniu dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej:1) Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że:a) w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonał należycie co najmniej 2 zadania polegające na:a. wykonaniu lub wymianie nawierzchni ze sztucznej trawy na boisku typu Orlik;b. wykonaniu lub wymianie nawierzchni poliuretanowej na boisku wielofunkcyjnym;c. wykonaniu placu zabaw posiadającego poliuretanową nawierzchnię bezpieczną wykonaną w technologii wylewania na miejscu;d. dostawie i montażu urządzeń sportowo-rekreacyjnych, edukacyjnych lub wykonaniu placu zabaw zawierającego zamontowane urządzenia sportowo-rekreacyjne lub edukacyjne w konstrukcjach z elementami obrotowymi wykonanymi z użyciem litych blach aluminiowych, z grafikami lub fotografiami wykonanymi metodą UV bezpośrednio na aluminiowe powierzchnie konstrukcyjne elementów obrotowych, z nadrukiem zabezpieczonym lakierem utwardzonym.Warunki „c.” i „d.” zostaną spełnione jeżeli wykonawca wykaże się realizacją ww. wymagań w połączonym zadaniu lub w ramach oddzielnych zadań;e. wykonaniu rewitalizacji nawierzchni bezpiecznej placu zabaw polegającej na ułożeniu warstwy nawierzchni ze sztucznej trawy przeznaczonej na place zabaw z utrzymaniem parametrów bezpieczeństwa wynikających z normyPN EN 1177:2009.Warunek zostanie spełniony jeżeli wykonawca wykaże się realizacją ww. wymagań w wykonanych zadaniach.– z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty;W przypadku gdy Wykonawca realizował zamówienie, jako jeden z grupy Wykonawców (konsorcjum) może powoływać się tylko na doświadczenie w realizacji robót budowlanych lub dostaw, w których wykonaniu Wykonawca ten bezpośrednio uczestniczył.b) dysponuje lub będzie dysponował osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia, tj. co najmniej 1 osobą posiadającą uprawnienia do kierowania robotami ogólnobudowlanymiw specjalności konstrukcyjno-budowlanej. Proponowana osoba musi posiadać odpowiednie uprawnienia budowlane i przygotowanie zawodowe upoważniające do wykonywania samodzielnej funkcji kierownika budowy/robót o specjalności odpowiadającej niniejszemu zamówieniu.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą: 2024-07-01

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach