Przetargi.pl
Termomodernizacja powiatowych budynków użyteczności publicznej

Powiat Kraśnicki ogłasza przetarg

 • Adres: 23210 Kraśnik, al. Niepodległości
 • Województwo: lubelskie
 • Telefon/fax: tel. 818 255 889 , fax. 818 255 052
 • Data zamieszczenia: 2018-05-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Powiat Kraśnicki
  al. Niepodległości 20
  23210 Kraśnik, woj. lubelskie
  tel. 818 255 889, fax. 818 255 052
  REGON: 43102940600000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.powiatkrasnicki.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Termomodernizacja powiatowych budynków użyteczności publicznej
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest „Termomodernizacja powiatowych budynków użyteczności publicznej”. 1.1. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych: - zamówienie podzielono na 3 części: Zadanie 1. Kompleksowa termomodernizacja budynków zlokalizowanych na terenie Powiatu Kraśnickiego w ramach zadania pn.: „Termomodernizacja powiatowych budynków użyteczności publicznej” zgodnie z dokumentacją techniczną stanowiącą załącznik do SIWZ – budynek ZS Nr 1. Lokalizacja inwestycji : działka nr 135/2 w obrębie ewidencyjnym Zarzecze I w jednostce ewidencyjnej m. Kraśnik (Zespół Szkół Nr 1 w Kraśniku ul. Armii Krajowej 25, 23-200 Kraśnik), Zadanie 2. Kompleksowa termomodernizacja budynków zlokalizowanych na terenie Powiatu Kraśnickiego w ramach zadania pn.: „Termomodernizacja powiatowych budynków użyteczności publicznej” zgodnie z dokumentacją techniczną stanowiącą załącznik do SIWZ – budynek ZS Nr 2. Lokalizacja inwestycji: działka nr 105 w obrębie ewidencyjnym Północ w jednostce ewidencyjnej m. Kraśnik (Zespół Szkół Nr 2 w Kraśniku ul. Gen. Wł. Sikorskiego 25, 23-210 Kraśnik), Zadanie 3. Kompleksowa termomodernizacja budynków zlokalizowanych na terenie Powiatu Kraśnickiego w ramach zadania pn.: „Termomodernizacja powiatowych budynków użyteczności publicznej” zgodnie z dokumentacją techniczną stanowiącą załącznik do SIWZ – budynek kardiologii. Lokalizacja inwestycji: działka nr 124/15 w obrębie ewidencyjnym Północ w jednostce ewidencyjnej m. Kraśnik (Budynek po oddziale kardiologii Al. Niepodległości 25, 23-204 Kraśnik). Szczegółowy zakres rzeczowy prac został określony w załączniku Nr 1 do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45321000-3
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie określa warunków w tym zakresie.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23) ustawy PZP, Zamawiający wymaga oświadczenia Wykonawcy o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej. W przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej Wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w przedmiotowym postępowaniu. Uwaga: Dokument określony w sekcji III.7) pkt 1. składany jest przez Wykonawcę w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego informacji z otwarcia ofert. 2. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji. Uwaga: Ww. zobowiązanie należy dołączyć do oferty w formie oryginału. Zobowiązanie winno określać: 1) zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu, 2) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego, 3) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego, 4) czy podmiot, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane, których wskazane zdolności dotyczą.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach