Przetargi.pl
Termomodernizacja obiektu - budynku warsztatowo-magazynowego Wydziału Dróg Starostwa Powiatowego w Skierniewicach – etap I

Starostwo Powiatowe w Skierniewicach ogłasza przetarg

 • Adres: 96-100 Skierniewice, ul. Konstytucji 3-go Maja
 • Województwo: łódzkie
 • Telefon/fax: tel. 46 8334637 , fax. 468 336 679
 • Data zamieszczenia: 2019-06-13
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Starostwo Powiatowe w Skierniewicach
  ul. Konstytucji 3-go Maja 6
  96-100 Skierniewice, woj. łódzkie
  tel. 46 8334637, fax. 468 336 679
  REGON: 75014778000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.powiat-skierniewice.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Termomodernizacja obiektu - budynku warsztatowo-magazynowego Wydziału Dróg Starostwa Powiatowego w Skierniewicach – etap I
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest termomodernizacja obiektu - budynku warsztatowo-magazynowego Wydziału Dróg Starostwa Powiatowego w Skierniewicach – etap I – wymiana stolarki okiennej i drzwiowej wraz z renowacją krat okiennych 2. Zakres robót:  wymiana starej drewnianej i stalowej stolarki okiennej na PCV w kolorze białym.  wymiana stolarki drzwiowej (wejścia do budynku) na stalową ocieploną,  wymiana wrót wjazdowych na stolarkę o konstrukcji stalowej z wypełnieniem płytą warstwową,  montaż parapetów zewnętrznych,  montaż parapetów wewnętrznych,  demontaż i renowacja krat okiennych, 3. Wykonawca przed zleceniem i wyprodukowaniem czy tez zakupem stolarki okiennej i drzwiowej jest zobowiązany do własnych pomiarów w obiekcie i dostosowanie gabarytów nowych okien i drzwi do zastanych otworów okiennych i drzwiowych oraz wytycznych ujętych w dokumentacji technicznej zarówno w formie opisowej jak i graficznej. 4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa dokumentacja projektowa i przedmiar robót: 3. Stolarka, parapety
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 5.000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych 00/100) na konto Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert. 2. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach:  pieniądzu,  poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,  gwarancjach bankowych,  gwarancjach ubezpieczeniowych,  poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 110). 3. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: Santander Bank Polska S.A. nr 94 1500 1689 1216 8001 8049 0000. Na przelewie należy umieścić informację: „Wadium w postępowaniu nr RW.272.8.2019.DS pn. „Termomodernizacja obiektu - budynku warsztatowo-magazynowego Wydziału Dróg Starostwa Powiatowego w Skierniewicach – etap I”. Skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu następuje z chwilą uznania środków pieniężnych na rachunku bankowym Zamawiającego, przed upływem terminu składania ofert. Dokument potwierdzający dokonanie przelewu należy załączyć do oferty. 4. W przypadku wniesienia wadium w innej formie niż pieniądz Zamawiający zaleca, aby oryginał dokumentu został złożony w ofercie w oddzielnej kopercie. 5. Dokument wniesienia wadium w formie gwarancji lub poręczenia winien zawierać bezwarunkowe i nieodwołalne, na każde pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie Gwaranta lub Poręczyciela do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a i ust. 5 ustawy Pzp. 6. Oferta Wykonawcy, który nie wniesie wadium lub wniesie w sposób nieprawidłowy zostanie odrzucona. 7. Okoliczności i zasady zwrotu lub zatrzymania wadium określa art. 46 ustawy Pzp.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w tym zakresie
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Oferta musi zawierać następujące oświadczenia i dokumenty: - wypełniony formularz ofertowy sporządzony wg wzoru stanowiącego załącznik do niniejszej SIWZ, - oświadczenia i dokumenty wymienione w rozdziale IX SIWZ, - klauzulę informacyjną. 2. W przypadku podpisania oferty (formularz ofertowy wraz ze wszystkimi załącznikami) przez osobę niewymienioną w dokumencie rejestracyjnym (ewidencyjnym) Wykonawcy, do oferty należy dołączyć stosowne pełnomocnictwo.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach