Przetargi.pl
Termomodernizacja dachu w magazynie M9 w Niemcach

Rządowa Agencja Rezerw Strategicznych ogłasza przetarg

 • Adres: 00-844 Warszawa, Grzybowska 45
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. +48 22 360 91 69
 • Data zamieszczenia: 2022-09-28
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Rządowa Agencja Rezerw Strategicznych
  Grzybowska 45
  00-844 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. +48 22 360 91 69
  REGON: 012199305
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - agencja wykonawcza

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Termomodernizacja dachu w magazynie M9 w Niemcach
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest Termomodernizacja dachu w magazynie M9 w Niemcach.2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Dokumentacja techniczna i Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, stanowiące załączniki nr 1 do SWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach