Przetargi.pl
Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 2 w Jaworznie

Miejski Zespół Obsługi Placówek Oświatowo-Wychowawczych w Jaworznie ogłasza przetarg

 • Adres: 43-600 Jaworzno, Zacisze Boczna
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 032 6181800, 6181815 , fax. 326 181 801
 • Data zamieszczenia: 2021-07-07
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miejski Zespół Obsługi Placówek Oświatowo-Wychowawczych w Jaworznie
  Zacisze Boczna 3
  43-600 Jaworzno, woj. śląskie
  tel. 032 6181800, 6181815, fax. 326 181 801
  REGON: 27107683000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.mzopow.jaworzno.edu.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 2 w Jaworznie
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno – Przedszkolnego Nr 2 w Jaworznie przy ulicy Chropaczówka 101 w ramach projektu pod nazwą „Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno - Przedszkolnego Nr 2 w Jaworznie” zgodnie z: 1.1. Projektem budowlanym (z elementami projektu wykonawczego) docieplenia budynku Zespołu Szkolno - Przedszkolnego Nr 2 w Jaworznie przy ul. Chropaczówka 101 wraz z przebudową kotłowni węglowej na gazową i wewnętrznej instalacji c.o., stanowiącym Załącznik Nr 1 do SIWZ, 1.2. Specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych – termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno – Przedszkolnego Nr 2 Jaworznie – ocieplenie budynku, stanowiącą Załącznik Nr 2 do SIWZ, 1.3. Specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych – termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno – Przedszkolnego Nr 2 w Jaworznie – instalacja sanitarna, stanowiącą Załącznik Nr 3 do SIWZ, 2. Zamawiający udostępnia informacyjnie przedmiar robót jako pomoc w sporządzeniu ceny ofertowej przez Wykonawcę. 2.1. Przedmiar - Budynek Zespołu Szkolno - Przedszkolnego Nr 2 w Jaworznie - branża: budownictwo - termomodernizacja, stanowiący Załącznik Nr 4 do SIWZ, 2.2. Przedmiar - Budynek Zespołu Szkolno - Przedszkolnego Nr 2 - branża: sanitarna, stanowiący Załącznik Nr 5 do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach