Przetargi.pl
Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej przy ul. Mogilskiej 25 w Krakowie, wraz z poprawą infrastruktury.

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Krakowie ogłasza przetarg

 • Adres: 31-542 Kraków, Mogilska
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel. 12 4172179, 4172183; 6163713 , fax. 124 110 118
 • Data zamieszczenia: 2018-05-14
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Krakowie
  Mogilska 25
  31-542 Kraków, woj. małopolskie
  tel. 12 4172179, 4172183; 6163713, fax. 124 110 118
  REGON: 1751157500075

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej przy ul. Mogilskiej 25 w Krakowie, wraz z poprawą infrastruktury.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Zakres zamówienia obejmuje wykonanie następujących robót w budynku Oddziału w Krakowie GDDKiA zlokalizowanego w Krakowie przy ul. Mogilskiej 25: • modernizację docieplenia przegród budowlanych w tym ścian piwnic, ścian fundamentowych, ścian zewnętrznych, stropodachu wentylowanego nad ostatnią kondygnacją; • wykonanie nowych elewacji budynku; • zmianę sposobu odprowadzania ścieków deszczowych z północnej części dachu; • wykonanie nowej instalacji odgromowej – zewnętrznego urządzenia piorunochronnego; • zmianę lokalizacji sprężarek klimatyzatorów na elewacji wraz z wykonaniem podkonstrukcji aluminiowej na elewacji utrzymującej sprężarki oraz lamele elewacyjne maskujące; • remont fragmentu parkingu wraz z poprawą odwodnienia; • wykonanie zjazdu dla niepełnosprawnych; • remont schodów przy wejściu głównym.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45321000-3
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości: 10 000,00 PLN (słownie: dziesięć tysięcy złotych 00/100).
 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) Zobowiązania wymagane w przypadku, gdy wykonawca polega na zdolnościach innych podmiotów w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu; 2) Pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, ewentualnie umowa o współdziałaniu, z której będzie wynikać przedmiotowe pełnomocnictwo. Pełnomocnik może być ustanowiony do reprezentowania wykonawców w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. Pełnomocnictwo winno być załączone w formie oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii; 3) Dokumenty, z których wynika prawo do podpisania oferty (oryginał lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez notariusza) względnie do podpisania innych oświadczeń lub dokumentów składanych wraz z ofertą, chyba, że zamawiający może je uzyskać w szczególności za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne , a Wykonawca wskazał to wraz ze złożeniem oferty; 5) Oryginał gwarancji lub poręczenia, jeśli wadium wnoszone jest w innej formie niż pieniądz; 6) Oświadczenie wymagane postanowieniami pkt III.3) Ogłoszenia.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach