Przetargi.pl
„Budowa placu targowego w Pleśnej oraz budowa mostu wraz ze zjazdem z drogi powiatowej w miejscowości Pleśna”.

Gmina Pleśna ogłasza przetarg

 • Adres: 33171 Pleśna, Pleśna
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel. 146 798 170 , fax. 146 798 947
 • Data zamieszczenia: 2018-05-14
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Pleśna
  Pleśna 240
  33171 Pleśna, woj. małopolskie
  tel. 146 798 170, fax. 146 798 947
  REGON: 85166092100000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.plesna.pl/gmina/przetargi/aktualne/ lub http://bip.malopolska.pl/ugplesna/

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  „Budowa placu targowego w Pleśnej oraz budowa mostu wraz ze zjazdem z drogi powiatowej w miejscowości Pleśna”.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiot zamówienia został podzielony na dwa zadania: Zadanie 1 obejmuje: Budowa placu targowego w Pleśnej. Projekt dofinansowany z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Umowa nr 00011-65171-UM0600011/17 z dnia 19.12.2017 r. I. Zakres prac obejmuje między innymi: 1) roboty ziemne 2) fundamenty 3)roboty murowe 4)elementy żelbetowe nadziemia 5) podkłady pod posadzki 6)konstrukcja dachu 7)pokrycie dachu 8)ścianki działowe 9)posadzki 10)sufity 11)stolarka drzwiowa 12)stolarka okienna 13)ślusarka 14)parapety 15)tynki 16)okładziny ścian 17)okładziny sufitów 18)elewacje 19) wykończenie ozdobne elewacji 20)nawierzchnie zewnętrzne 21) instalacja wody ziemnej, cieplnej i cyrkulacyjnej 22)wewnętrzna kanalizacja sanitarna 23) roboty w zakresie instalacji elektrycznych 24) kanalizacja deszczowa 25)mała architektura 26) roboty ziemne 27) roboty montażowe 28)przebudowa sieci wodociągowej i przyłączy wodociągowych 29) przyłącz kanalizacji sanitarnej 30)rozbiórki 31)kolumny żwirowe Zadanie 2 obejmuje budowę mostu wraz ze zjazdem z drogi powiatowej w miejscowości Pleśna. Zadanie finansowane ze środków budżetu Gminy. I. Zakres prac obejmuje między innymi: 1) roboty pomiarowe 2) roboty ziemne 3) roboty palowe 4) przyczółki żelbetowe pełnościenne 5) skrzydła przyczółków 6) montaż płyt prefabrykowanych 7) płyta pomostu 8) deski gzymsowe 9) krawężniki kamienne 10) nawierzchnia chodnika 11) nawierzchnia jezdni 12) elementy zabezpieczające i bezpieczeństwa ruchu 13) zabezpieczenia antykorozyjne powierzchni betonowych 14) szczeliny dylatacyjne 15) umocnienie dna i skarpy 16) podbudowa 17) obramowanie 18) nawierzchnia 2.Kod Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) określający przedmiot główny zamówienia: 45213140-6 roboty budowlane w zakresie targowisk, 45112700-2 roboty w zakresie kształtowania terenu. 45233120-6 roboty w zakresie budowy dróg, 45221111-3 roboty budowlane w zakresie mostów drogowych, 45233220-7 roboty w zakresie nawierzchni dróg. 3.Szczegółowy zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia oraz sposób wykonania określony jest w załącznikach do niniejszej SIWZ, tj. projektem budowlany, przedmiar robót, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych. 4.Wykonawca we własnym zakresie wykona odpowiednie zabezpieczenia i oznakowania robót. 5.W czasie realizacji robót Wykonawca utrzymywał będzie teren budowy w stanie bez przeszkód komunikacyjnych oraz będzie usuwał i składował wszelkie urządzenia pomocnicze i zbędne materiały, odpady i śmieci oraz z niepotrzebne urządzenia prowizoryczne we własnym zakresie i na własny koszt. 6.Wykonawca ponosił będzie pełną odpowiedzialność za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków pracowników i osób trzecich, a powstałych w związku z prowadzonymi robotami budowlanymi w czasie od daty protokolarnego przejęcia terenu budowy przez Wykonawcę od daty protokolarnego oddania budowy ( odbioru końcowego robót). 7.Wykonawca zobowiązany jest do zdobycia wszelkich informacji (np. dokonania wizji lokalnej terenu, wykonania wszelkich obmiarów), które mogą być konieczne do przygotowania oferty oraz podpisania umowy. 8.Zamawiający dopuszcza oferowanie materiałów lub rozwiązań równoważnych pod względem parametrów technicznych, użytkowych oraz eksploatacyjnych pod warunkiem, że zapewnią uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od wskazanych przedmiarach, gdzie zostały wymienione pochodzenie(marka, znak towarowy, producent, dostawca) materiałów lub wskazane normy, o których mowa w art. 30 ust. 1-3 ustawy Prawo Zamówień Publicznych. 9. Stosownie do art. 29 ust. 3a ustawy, Zamawiający wymaga aby osoby wykonujące czynności w zakresie realizacji przedmiotu zamówienia, których wykonanie polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1* ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2016 r. poz. 1666) były zatrudnione przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę. Wykonawca lub Podwykonawca winien zatrudniać wyżej wymienione osoby co najmniej od rozpoczęcia do końca upływu terminu realizacji zamówienia. W przypadku, rozwiązania stosunku pracy przez pracownika lub przez pracodawcę przed zakończeniem tego okresu Wykonawca będzie obowiązany do zatrudnienia na to miejsce inną osobę. Warunek nie dotyczy wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie. Powyższy warunek zostanie spełniony poprzez zatrudnienie na umowę o pracę nowych pracowników lub wyznaczenie do realizacji zamówienia zatrudnionych już u Wykonawcy pracowników. 1)W celu weryfikacji ww. zobowiązania, Wykonawca zobowiązany będzie w terminie 7 dni roboczych od dnia zawarcia umowy do przedłożenia Zamawiającemu pisemnego oświadczenia dotyczącego spełnienie zatrudnienia na umowę o pracę lub wykazu pracowników Wykonawcy lub Podwykonawcy, o których mowa w ust 9 wraz z animizowanymi kopiami umów o pracę. *art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy: Przez nawiązanie stosunku pracy pracownik zobowiązuje się do wykonywania pracy określonego rodzaju na rzecz pracodawcy i pod jego kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonym przez pracodawcę, a pracodawca -do zatrudniania pracownika za wynagrodzeniem. 2) Zamawiający ma prawo do kontroli spełnienia przez Wykonawcę wymagań, o których mowa w ust 9, poprzez zbadanie rzeczywistych warunków zatrudnienia. Zamawiający ma prawo również żądać niezbędnych dokumentów w tym zakresie. Zamawiający może zwracać się do Państwowej Inspekcji Pracy celem weryfikacji zatrudnienia pracowników realizujących przedmiot zamówienia. Wykonawca zapewnia Zamawiającemu możliwość przeprowadzenia identyfikacji pracowników wykonujących przedmiot umowy z ramienia Wykonawcy i jego ewentualnych podwykonawców zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. 3) Niedopełnianie obowiązku zatrudniania pracowników wykonujących roboty na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów Kodeksu pracy będzie skutkowało naliczaniem kar umownych określonych w umowie.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45213140-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie stawia szczegółowych wymagań w zakresie spełniania tego warunku;

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach