Przetargi.pl
Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Wyszonkach Kościelnych

Gmina Klukowo ogłasza przetarg

 • Adres: 18-214 Klukowo, ul. Mazowiecka 14
 • Województwo: podlaskie
 • Telefon/fax: tel. 0-86 2774520 , fax. 0-86 2774542
 • Data zamieszczenia: 2016-06-08
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Klukowo
  ul. Mazowiecka 14 14
  18-214 Klukowo, woj. podlaskie
  tel. 0-86 2774520, fax. 0-86 2774542
  REGON: 45067018900000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Wyszonkach Kościelnych
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest zadanie pn. TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ W WYSZONKACH KOŚCIELNYCH, zgodnie z dokumentacją techniczną opracowaną przez ARCH-EKO PROJEKT Jolanta Kotowska, ul. Kołłątaja 15/17, 15-774 Białystok oraz HIADA PROJEKTOWANIE INSTALACJI SANITARNYCH Agnieszka K. Kozłowska, ul. Warszawska 59 lok. 24, 15-062 Białystok, tj.: docieplenie ścian budynku (zewnętrznych i fundamentowych) Szkoły Podstawowej w Wyszonkach Kościelnych i poddasza z innymi robotami takimi jak: demontaż drzwi zewnętrznych blaszanych i ościeżnic do pomieszczeń technicznych wraz z montażem drzwi zewnętrznych z PCV z obróbką obsadzenia, demontaż i montaż nowego okna uchylnego PCV z obróbką obsadzenia w pomieszczeniu kotłowni oraz innych okien drewnianych, wymiana parapetów na nowe, demontaż rur spustowych i rynien oraz montaż nowych rur spustowych i rynien z blachy ocynkowanej, rozebranie obróbek blacharskich i wymiana ich na nowe, demontaż pokrycia dachowego z płyt azbestowo - cementowych i montaż nowego pokrycia dachowego z blachy powlekanej oraz montaż gąsiorów, uzupełnienie krokwi lub deskowania więźby dachowej, przemurowanie kominów z cegieł, demontaż koszy betonowych i montaż nowych do odprowadzenia wody deszczowej z dachu, demontaż instalacji odgromowej, demontaż krat okiennych, oczyszczenie daszku wejściowego na elewacji frontowej znajdującego się nad wejściem głównym do budynku szkoły, rozbiórka przedsionka klatki wejściowej do Biblioteki i postawienie z typowego modułu o konstrukcji aluminiowej z przeszkleniem na nowym fundamencie, jako nowy przedsionek ze schodami stalowymi, antypoślizgowymi w konstrukcji lekkiej; rozbiórka schodów betonowych na elewacji północnej i wschodniej, a następnie montaż nowych schodów stalowych, antypoślizgowych w konstrukcji lekkiej wraz z dachami z plexi w miejscowości Wyszonki Kościelne 1, 18-214 Klukowo (nr ewid. działki 97), a także modernizacja instalacji c.o. i ciepłej wody oraz kotłowni olejowej przystosowująca ją do współpracy z pompami ciepła solanka/woda w budynku, w tym: instalacja wody zimnej, ciepłej i cyrkulacji, instalacja centralnego ogrzewania, kotłownia olejowa z pompą ciepła solanka/woda, dolne źródło. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w dokumentacji projektowej, przedmiarach robót oraz Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452142105
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Doświadczenie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://bip.ug.klukowo.wrotapodlasia.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach