Przetargi.pl
Przebudowa mostu położonego w ciągu drogi powiatowej Nr 1694B Brańsk - Dziadkowice przez rz. Czarna wraz z dojazdami

Powiatowy Zarząd Dróg ogłasza przetarg

 • Adres: 17-100 Bielsk Podlaski, ul. Sportowa 4
 • Województwo: podlaskie
 • Telefon/fax: tel. 85 8332684 , fax. 85 8332685
 • Data zamieszczenia: 2016-06-08
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Powiatowy Zarząd Dróg
  ul. Sportowa 4 4
  17-100 Bielsk Podlaski, woj. podlaskie
  tel. 85 8332684, fax. 85 8332685
  REGON: 05066732000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.powiatbielski.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: zarządzanie drogami powiatowymi

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przebudowa mostu położonego w ciągu drogi powiatowej Nr 1694B Brańsk - Dziadkowice przez rz. Czarna wraz z dojazdami
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Stan istniejący: Most z dojazdami znajdują się w ciągu drogi powiatowej Nr 1694B koło miejscowości Holonki. Początek trasy przyjęto w km 9+480,0 przed mostem od strony Brańska w osi istniejącej nawierzchni bitumicznej, a koniec trasy przyjęto w km 9+827,0 za mostem w osi istniejącej nawierzchni bitumicznej w kierunku do Dziadkowic. Dojazdy do mostu bitumiczne o przekroju szlakowym. W km 9+484 - 9+519,5 łuk kołowy. Obiekt położony w terenie niezabudowanym. Ruch pojazdów i pieszych jest mały. Jest to droga klasy technicznej Z. W chwili obecnej istnieje zespolony stalowo - żelbetowy most stały. Most jest położony w planie na prostym odcinku drogi. Obiekt krzyżuje się z osią rzeki pod kątem około 90 stopni. Przebudowywany most jest konstrukcja jednoprzęsłową o schemacie statycznym belki swobodnie podpartej wybudowaną w latach siedemdziesiątych XX wieku. Konstrukcję nośną przęsła stanowi 5 dźwigarów stalowych z dwuteownika walcowanego 550 mm o całkowitej długości 10,60 m. konstrukcja przęsła opiera się na dwóch masywnych przyczółkach ze skrzydełkami skośnymi do osi drogi. Skrzydełka utrzymują stateczność nasypu drogowego na dojazdach. Przekrój poprzeczny na obiekcie wykonano jako bez krawężnikowy. Na obiekcie spadek podłużny wynosi średnio 0-0,3%. Za obiektem woda odprowadzona jest powierzchniowo poprzez spadki poprzeczne na przyległy teren. Na obiekcie brak jest chodników dla pieszych. Na wspornikach ułożone są prefabrykowane kapy w których zakotwiona jest stalowa poręcz. Na moście ułożona jest nawierzchnia bitumiczna o szerokości9,1 m bezpośrednio na izolacji. Powierzchnia stożków jest nie umocniona. Spadki poprzeczne na obiekcie wynoszą ok. 0,2 - 0,4 %. Szacunkowa klasa obciążeń obiektu C (30 ton). Rodzaj prac do wykonania na moście: wprowadzenie czasowej organizacji ruchu wg projektu opracowanego przez Wykonawcę i na jego koszt; roboty rozbiórkowe: balustrada, wsporniki chodnikowe, nawierzchnia bitumiczna, izolacja mastyksowa, nawierzchnia bitumiczna i podbudowa na długości płyt przejściowych; skucie luźnej otuliny elementów konstrukcyjnych mostu; prace budowlane w szczególności: nadbeton na istniejącej płycie, sączki odwodnienia izolacji, izolacja przeciwwodna z pap, drenaż podłużny i poprzeczny z geowłókniny, krawężniki kamienne w obrębie płyty na drenażu mineralno-żywicznym, krawężniki kamienne na dojazdach na ławach betonowych, chudy beton pod płyty przejściowe, płyty przejściowe, kapy chodnikowe, barieroporęczy sztywne bezprzekładkowe, nawierzchnia asfaltowa (warstwy wiążąca i ścieralna), reprofilacja ubytków na zewnętrznych powierzchniach ustroju niosącego i przyczółków zaprawami PCC, zabezpieczenia antykorozyjne powierzchni betonowych, dwa biegi monolitycznych schodów skarpowych, prefabrykowane ścieki skarpowe. Rodzaj prac do wykonania na drodze: Na dojazdach do mostu przewiduje się wykonanie nakładki bitumicznej od km 9+480do km 9+827. Przewidziana nakładka bitumiczna o konstrukcji dwuwarstwowej o łącznej minimalnej grubości 7 cm (minimum 3 cm warstwa wyrównawczo - wzmacniająca, oraz 4 cm warstwa ścieralna) ma posiadać przekrój poprzeczny daszkowy ze spadkami wynoszącymi 2%. Na łuku poziomym od km 9+484 do km 9+519,5 przewiduje się wykonanie przechyłki wynoszącej 6%. Szerokość nawierzchni na dojazdach wynosić ma tak jak obecnie 5,7 m. na moście przewiduje się nawierzchnię o szerokości 7,0 m. Wykonawstwo i odbiory: Wykonawca na własny koszt opracuje projekt organizacji ruchu na czas budowy. Powstające odpady przy robotach rozbiórkowych Wykonawca zagospodaruje zgodnie z ustawą o odpadach, a zdjęty humus odwiezie w miejsce wskazane przez Inspektora Nadzoru na odległość nie większą niż 2 km. Szczegóły dotyczące wykonania robót zawarto w Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych oraz dokumentacji projektowej. Pomiary i badania niezbędne do przeprowadzenia odbioru robót zgodnie z wymogami SST. Jedynie dla elementów betonowych wymagających badania mrozoodporności betonu, które jest czasochłonne, brak tego badania nie jest przeszkodą do przeprowadzenia czynności odbiorowych, w sytuacji gdy wszystkie inne badania świadczą o właściwej jakości tego elementu. Do chwili uzupełnienia dokumentów odbiorowych o właściwy wynik mrozoodporności należy wstrzymać zapłatę 50% wartości elementu. Gdyby jednak nie uzyskano odpowiedniej mrozoodporności postępować zgodnie z SST w zakresie potrąceń za wady. Wykaz załączników do opisu przedmiotu zamówienia: Kosztorys ofertowy, Przedmiar robót, Specyfikacje techniczne, Projekt wykonawczy
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452211113
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Ustala się wadium na przedmiot zamówienia w wysokości: 15.000,00 zł; słownie: piętnaście tysięcy złotych. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. Wykonawca wnosi wadium w wybranej przez siebie, wymienionej poniżej, formie: w pieniądzu, przelewem na rachunek bankowy zamawiającego: Bank Spółdzielczy w Brańsku nr 28 8063 0001 0070 0706 9088 0003 z adnotacją wadium - Przebudowa mostu położonego w ciągu drogi powiatowej Nr 1694B Brańsk - Dziadkowice przez rz. Czarna wraz z dojazdami; w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym, że zobowiązanie kasy jest zobowiązaniem pieniężnym; w gwarancjach bankowych; w gwarancjach ubezpieczeniowych; w poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158, z późn. zm.)

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Okres gwarancji i rękojmi
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://bip.st.bielsk.wrotapodlasia.pl/
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach