Przetargi.pl
Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 2 im. Augusta hr. Cieszkowskiego w Luboniu

Miasto Luboń ogłasza przetarg

 • Adres: 62-030 Luboń, E. Bojanowskiego
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel. +48618130011 , fax. +48618130097
 • Data zamieszczenia: 2019-01-14
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miasto Luboń
  E. Bojanowskiego 2
  62-030 Luboń, woj. wielkopolskie
  tel. +48618130011, fax. +48618130097
  REGON: 000524619
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://bip.lubon.pl/

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 2 im. Augusta hr. Cieszkowskiego w Luboniu
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest: zadanie inwestycyjne obejmujące termomodernizację budynku Szkoły Podstawowej nr 2 im. Augusta hr. Cieszkowskiego w Luboniu – wg wariantu nr 15 audytu energetycznego, w tym.: a. Termomodernizację ścian budynku starej szkoły (blok nr 1) b. Termomodernizację ścian i stropodachu budynku dydaktyczno – gospodarczego (blok nr 2) i węzła cieplnego c. Wymianę stolarki okiennej na poziomie parteru i piętra w całym obiekcie d. Wymianę drzwi zewnętrznych węzła cieplnego oraz wewnętrznych drewnianych drzwi węzła cieplnego. e. Montaż nowych drzwi wewnętrznych przeciwpożarowych między pomieszczeniem węzła cieplnego a pomieszczeniem gospodarczym f. Modernizację systemu grzewczego w całym budynku g. Zmianę wentylacji wyciągowej na wentylację z odzyskiem ciepła na sali sportowej h. Wykonanie wewnętrznych linii elektrycznych odbiorczych zasilających, nowych tablic rozdzielczych, i. Wykonanie dokumentacji powykonawczej instalacji Zakres prac do wykonania: Termomodernizacja ścian: a. Oczyszczenie i zagruntowanie podłoża, zaizolowanie ścian fundamentowych b. Ocieplenie ścian styropianem grafitowym Galaxy Fasada lub innym o równoważnych parametrach, gr. 13cm ( ściany SZ7) i gr. 12cm (ściany SZ8 i SZ9) o współczynniku przewodzenia ciepła λ=0,033 [W/m*K] c. Na granicy stref pożarowych ocieplenie budynku materiałem niepalnym – wełną mineralną skalną gr. 13 cm o współczynniku przewodzenia ciepła λ=0,035 [W/m*K] d. Cokół termomodernizowanych ścian ocieplić styropianem o podwyższonej twardości XPS gr. 10 cm, o współczynniku przewodzenia ciepła λ=0,035 [W/m*K] e. Nałożenie tynku silikonowego cienkowarstwowego gr. 2,0mm typu baranek Termomodernizacja stropodachu: a. Ocieplenie stropodachów wełną celulozową wdmuchiwaną, o współczynniku przewodzenia ciepła λ=0,036 [W/m*K] b. Oczyszczenie istniejącego pokrycia dachowego c. Położenie płyt warstwowych z okładzinami z papy EPS 100-038 o współczynniku przewodzenia ciepła λ=0,038 [W/m*K] d. Wykonanie obróbek blacharskich e. Montaż nowych rur spustowych Wymiana stolarki okiennej: a. Wymiana okien na poziomie parteru i 1 piętra na energooszczędne z nawiewnikami higrosterowalnymi o współczynniku przenikania ciepła U=1,1 [W/m2K] b. Wymiana okien sali sportowej na energooszczędne o współczynniku przenikania ciepła U=1,1 [W/m2K] c. Okna z profili PCW w kolorze białym (blok 1 i blok 2) oraz kolorze brązowym (pozostała część) d. Okna szklone podwójnie ze szkła przezroczystego o współczynniku całkowitej przepuszczalności energii promieniowania słonecznego gc=0,75 e. Docieplenie węgarków sztywnymi płytami z rdzeniem fenolowym o współczynniku przewodzenia ciepła λ=0,022 [W/m*K] f. Wymiana parapetów wewnętrznych na wykonane z pcw. g. Obróbka ościeży h. Tynkowanie i malowanie ościeży Wymiana drzwi węzła cieplnego: a. Wymiana istniejących drzwi na energooszczędne o współczynniku przenikania ciepła U=1,5 [W/m2K] b. Ocieplenie węgarków sztywnymi płytami z rdzeniem fenolowym o współczynniku przewodzenia ciepła λ=0,022 [W/m*K] c. Montaż drzwi wewnętrznych przeciwpożarowych EI30 pomiędzy pomieszczeniem węzła cieplnego a pomieszczeniem gospodarczym d. Obróbka ościeży e. Tynkowanie i malowanie ościeży Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania: a. Demontaż istniejącego i montaż nowego kompaktowego dwufunkcyjnego jednostopniowego węzła cieplnego oraz naczynia przeponowego b. Montaż przewodów rozprowadzających w pomieszczeniu węzła cieplnego, rozprowadzanych do grzejników, pionów z rur stalowych ocynkowanych c. Montaż przewodów zasilających istniejącą instalację zw, cwu, cyrkulacji z rur stalowych nierdzewnych d. Demontaż istniejących i montaż nowych grzejników płytowych zaworowych z podejściem bocznym typu „C” z głowicami termostatycznymi, pierścieniem antykradzieżowym, zaworem przyłączeniowym prostym z funkcją odcięcia e. Zamontowanie na rozdzielaczu armatury regulującej, na przewodzie zasilającym c.o. zamontowanie zaworu równoważącego oraz na powrocie zaworu kulowego z dźwignią f. Zakup i montaż liczników ciepła g. Przeprowadzenie niezbędnych badań szczelności, prób i płukań h. Zabezpieczenie ogniochronne przejść instalacyjnych i. Malowanie rurociągów j. Wykonanie prac remontowych (tynkowanie i malowanie) pomieszczenia węzła cieplnego k. Wykonanie prac remontowych (tynkowanie i malowanie) w pomieszczeniach 1.11, 1.15, 2.10 l. Wykonanie niezbędnych prac wykończeniowych wnęk podokiennych i ścian zagrzejnikowych Modernizacja instalacji wentylacji: a. Montaż na sali gimnastycznej rekuperatora bezkanałowego wraz ze sterownikiem, czujnikiem ruchu, higrostatem, czujnikiem CO2, elektryczną nagrzewnicą, przepustnicą powietrza czerpni Wykonanie instalacji elektrycznych: a. Wykonanie wewnętrznych linii zasilających, nowych tablic rozdzielczych TW, TW1, b. wykonanie instalacji oświetlenia podstawowego i awaryjnego, instalację gniazd wtykowych ogólnych w pomieszczeniu węzła cieplnego c. wykonanie instalacji zasilania i sterowania urządzeń wentylacyjnych d. wykonanie instalacji połączeń wyrównawczych, instalację przepięciową i przeciwporażeniową e. Wykonanie niezbędnych badań i pomiarów powykonawczych W zakresie przedmiotu zamówienia jest także: Usunięcie gniazd i siedlisk wróbla znajdujących się na budynku Szkoły Podstawowej nr 2 oraz zabezpieczenie szczelin otworów i wnęk w sposób uniemożliwiający gniazdowanie ptaków zgodnie z ekspertyzą ornitologiczną Zakup i montaż na budynku szkoły 10 skrzynek lęgowych przeznaczonych dla wróbla Sporządzenie świadectwa charakterystyki energetycznej budynku Parametry techniczne: - Powierzchnia zabudowy budynku – 3 019,58 m2 - Powierzchnia użytkowa budynku – 4 561,27 m2 - Kubatura – 24 997,00 m3 - Wysokość budynku – 13,0 m - Szerokość budynku – 55,30 m - Długość budynku – 112,0 m - Ilość kondygnacji – 3 Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu zamówienia z należytą starannością, zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, obowiązującymi Polskimi Normami oraz przepisami prawa. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załączniku nr 1 do SIWZ oraz (dokumentacja projektowa) zamieszczona na stronie internetowej pod linkiem: http://lubon.kylos.pl/przetargi/BMK.ZP.271.01.2.2019/.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 30 000,00 zł. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: 1) pieniądzu; 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 3) gwarancjach bankowych; 4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. z 2018 r. poz. 110 ze zm); Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy wskazany przez zamawiającego. Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym. Wadium w formie pieniężnej należy wnieść przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego Bank PBS O/Luboń konto 92 9043 1038 3038 0018 5244 0008. Wadium wnoszone w formie: poręczenia bankowego, poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, gwarancji bankowej, gwarancji ubezpieczeniowej lub poręczeniach udzielanych przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości musi być bezwarunkowe i tożsame z wadium wnoszonym w pieniądzu oraz powinno być złożone w formie oryginału w siedzibie zamawiającego: Kancelaria w holu. Nie należy załączać oryginału dokumentu wadialnego do oferty – informacja o sposobie jego wniesienia np. na druku oferty. Gwarancja musi być podpisana przez upoważnionego (upełnomocnionego) przedstawiciela gwaranta. Podpis winien być sporządzony w sposób umożliwiający jego identyfikację np. złożony wraz z imienną pieczątką lub czytelny (z podaniem imienia i nazwiska). Z treści gwarancji winno wynikać bezwarunkowe, na każde pisemne żądanie zgłoszone przez zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie gwaranta do wypłaty zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach w art. 46 ust. 4a i 5 Ustawy prawo zamówień publicznych. Wadium musi być wniesione najpóźniej do wyznaczonego terminu składania ofert, tj. do dnia 29.01.2019r. do godz. 09:55. Wniesienie wadium w pieniądzu będzie skuteczne, jeżeli w podanym terminie znajdzie się na rachunku bankowym zamawiającego. Wykonawca ma prawo złożyć wadium (w tym oryginał dokumentu wadialnego ) przed złożeniem oferty, wraz z ofertą lub po złożeniu oferty wedle swojego wyboru, z zastrzeżeniem, że musi dochować dla złożenia wadium termin dla jego wniesienia określony wyżej. Wykonawca, który nie wniesie wadium w sposób określony w SIWZ zostanie wykluczony z postępowania, a jego oferta zostanie uznana za odrzuconą. Zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem punktu 9.14 (SIWZ). Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania tej umowy, jeżeli jego wniesienia żądano. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium, na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie pkt 9.10, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez zamawiającego. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a, ustawy pzp z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy pzp, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy pzp, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy pzp, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana: 1) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie; 2) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy; 3) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez wykonawcę.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie stawia warunków w powyższym zakresie.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 pzp (informacja z otwarcia ofert) przekazuje Zamawiającemu: - oświadczenie Wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej (wg. Załącznika nr 7 do SIWZ); w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu (we własnym interesie powinien to zrobić). - potwierdzenie wniesienia wadium, - pełnomocnictwo - jeżeli ofertę składa kilku Wykonawców (np. tzw konsorcjum lub spółka cywilna), - opcjonalnie, zobowiązanie o którym mowa w pkt 6.8 ppkt 2 SIWZ (wg. Załącznika nr 8 do SIWZ)

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach