Przetargi.pl
Profilowanie i wałowanie oraz utwardzanie dróg na terenie miasta i gminy Swarzędz w 2019r.

Gmina Swarzędz ogłasza przetarg

 • Adres: 62020 Swarzędz, Rynek
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel. (061) 65 12 000 , fax. (061) 65 12 211
 • Data zamieszczenia: 2019-01-14
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Swarzędz
  Rynek 1
  62020 Swarzędz, woj. wielkopolskie
  tel. (061) 65 12 000, fax. (061) 65 12 211
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://bip.swarzedz.eu

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Profilowanie i wałowanie oraz utwardzanie dróg na terenie miasta i gminy Swarzędz w 2019r.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych polegających na profilowaniu i wałowaniu oraz utwardzaniu dróg na terenie miasta i gminy Swarzędz w 2019r. Przedmiot zamówienia obejmuje: 1. Wykonanie utwardzenia dróg i ulic materiałem z gruzobetonu o grubości warstwy utwardzenia 20 cm z zaklinowaniem – materiał Wykonawcy (Zamawiający wymaga stosowania tłucznia betonowego frakcji 0 - 31,5 lub 31,5 63 mm – według bieżących wskazań Zamawiającego), (m2) 2.Wykonanie utwardzenia dróg i ulic materiałem z tłucznia kamiennego granitowego lub bazaltowego frakcji 0-31,5 mm warstwa gr. 20 cm z zaklinowaniem, profilowaniem i zagęszczeniem – materiał Wykonawcy (m2) 3. Równanie i profilowanie dróg i ulic gruntowych wraz z uwałowaniem – nawierzchnia z gruntu rodzimego (m2) 4. Równanie i profilowanie dróg i ulic gruntowych wraz z uwałowaniem – nawierzchnia częściowo utwardzona gruzem (m2) 5. Wykonanie nawierzchni z destruktu asfaltowego o grubości 5 cm – materiał Wykonawcy (m2) 6. Wykonanie nawierzchni z destruktu asfaltowego o grubości 5 cm – materiał Zamawiającego (m2) 7. Ścinka poboczy: • ścinka poboczy • wywóz gruntu 8. Wykonanie rowu odwadniającego o głębokości min. 0,5m i nachyleniu skarpy wykopu 1:1,5 wraz z wywozem nadmiaru gruntu. 9. Korytowanie na głębokość do 10 cm nawierzchni gruntowej pod utwardzenie drogi tłuczniem wraz z wywozem nadmiaru gruntu na odległość do 10 km. SZACUNKOWA POWIERZCHNIA WYKONANIA ROBÓT (utwardzanie gruzobetonem) do wykonania w roku 2019 wynosi: 15000 m2 SZACUNKOWA POWIERZCHNIA WYKONANIA ROBÓT (utwardzanie tłuczniem kamiennym) do wykonania w roku 2019 wynosi: 2000 m2 SZACUNKOWA POWIERZCHNIA WYKONANIA ROBÓT (równanie i profilowanie – nawierzchnia z gruntu rodzimego) do wykonania w roku 2019 wynosi 280000 m2. SZACUNKOWA POWIERZCHNIA WYKONANIA ROBÓT (równanie i profilowanie – nawierzchnia częściowo utwardzona gruzem) do wykonania w roku 2019 wynosi 500000 m2. SZACUNKOWA POWIERZCHNIA WYKONANIA ROBÓT (utwardzanie destruktem – materiał Wykonawcy) do wykonania w roku 2019 wynosi 4000 m2 SZACUNKOWA POWIERZCHNIA WYKONANIA ROBÓT (utwardzanie destruktem – materiał Zamawiającego) do wykonania w roku 2019 wynosi 1000 m2 SZACUNKOWA POWIERZCHNIA WYKONANIA ROBÓT (ścinka poboczy) do wykonania w roku 2019 wynosi 500 m2 SZACUNKOWA ILOŚĆ WYKONANIA ROBÓT (wykonanie rowu odwadniającego o głębokości min. 0,5m i nachyleniu skarpy wykopu 1:1,5 wraz z wywozem nadmiaru gruntu) do wykonania w roku 2019 wynosi 100 mb SZACUNKOWA ILOŚĆ WYKONANIA ROBÓT (korytowanie na głębokość do 10 cm nawierzchni gruntowej pod utwardzenie drogi tłuczniem wraz z wywozem nadmiaru gruntu na odległość do 10 km) do wykonania w roku 2019 wynosi 1000 m2 Wszystkie roboty wymienione powyżej rozliczane będą powykonawczo, na podstawie protokółów odbioru robót po cenach jednostkowych za 1 m2/ 1 mb. 10. Zamawiający wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności wyszczególnione w pkt 1 – 9 tabeli zawartej w formularzu ofertowym (w pkt 1-9 dokumentacji projektowej – Załącznika SIWZ Dokumentacja). W trakcie realizacji zamówienia zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec wykonawcy odnośnie spełniania przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących prace wskazane w punkcie 1 – 9 formularza ofertowego (w pkt 1-9 dokumentacji projektowej – Załącznika SIWZ Dokumentacja) Zamawiający uprawniony jest w szczególności do: a) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i dokonywania ich oceny, b) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów, c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia. W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie zamawiającego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie wykonawca przedłoży zamawiającemu wskazane poniżej dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących wskazane w niniejszym punkcie czynności w trakcie realizacji zamówienia: a) oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, imion i nazwisk tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy; b) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. w szczególności  bez adresów, nr PESEL pracowników). Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania; c) zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez wykonawcę lub podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy; d) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub podwykonawcę kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. Z tytułu niespełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w niniejszym punkcie czynności zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez wykonawcę kary umownej w wysokości określonej w istotnych postanowieniach  umowy w sprawie zamówienia publicznego. Niezłożenie przez wykonawcę w wyznaczonym przez zamawiającego terminie żądanych przez zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będzie jako niespełnienie przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w niniejszym punkcie czynności. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez wykonawcę lub podwykonawcę, zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45233141-9
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający żąda od Wykonawców wniesienia wadium w wysokości 17.000,00 zł.
 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Oferta musi zawierać: a) formularz ofertowy zawierający wszelkie informacje zawarte we wzorze w Rozdziale nr 3 SIWZ, b) pełnomocnictwo udzielane osobom podpisującym ofertę, o ile prawo do reprezentowania wykonawcy w powyższym zakresie nie wynika wprost z dokumentu rejestrowego. c) dokumenty i oświadczenia o których mowa w Rozdziale nr 1 SIWZ. Wykonawcy, którzy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. Wykonawcy występujący wspólnie muszą załączyć do oferty pełnomocnictwo do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego – oryginał dokumentu lub jego kopia poświadczona notarialnie za zgodność z oryginałem.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach