Przetargi.pl
Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej, Gimnazjum, Przedszkola i łącznika - Zespół Edukacyjny w Trzcielu.

Gmina Trzciel ogłasza przetarg

 • Adres: 66-320 Trzciel, ul. Poznańska
 • Województwo: lubuskie
 • Telefon/fax: tel. 095 74-31-400 , fax. 095 74-31-400
 • Data zamieszczenia: 2019-03-29
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Trzciel
  ul. Poznańska 22
  66-320 Trzciel, woj. lubuskie
  tel. 095 74-31-400, fax. 095 74-31-400
  REGON: 21096689800000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.trzciel.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej, Gimnazjum, Przedszkola i łącznika - Zespół Edukacyjny w Trzcielu.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej, Gimnazjum, Przedszkola i łącznika - Zespół Edukacyjny w Trzcielu na działce nr 58/2 obręb I, w tym: 1. Termomodernizacja Budynku Szkoły Podstawowej: obejmować będzie ocieplenie ścian fundamentowych do głębokości 0,5 m p.p.t., ścian zewnętrznych oraz stropu nad ostatnią użytkową kondygnacją obiektu, wymianę stolarki okiennej wraz z podokiennikami wewnętrznymi i zewnętrznymi oraz drzwiowej zewnętrznej, demontaż istniejących i montaż nowych obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych, wymianę pokrycia dachu. Funkcja, forma obiektu i układ funkcjonalny pomieszczeń i parametry kubaturowe obiektu nie zmienią się.Zakres prac w układzie kosztorysowym przedstawia się następująco: • Roboty przygotowawcze • Elewacja • Cokół • Ściana fundamentowa • Opaska • Dojścia do budynków • Wejście główne • Wejście wschodnie • Wejście wschodnie • Pochylnia dla niepełnosprawnych • Izolacja stropu nad II piętrem• Stolarka okienna • Instalacja c.o. • Oświetlenie komunikacji 2. Termomodernizacja Zespołu Edukacyjnego w Trzcielu - Gimnazjum. Termomodernizacja w zakresie architektonicznym obejmować będzie ocieplenie ścian fundamentowych do głębokości 0,5 m p.p.t., ścian zewnętrznych oraz stropu nad ostatnią kondygnacją obiektu, wymianę stolarki okiennej wraz z podokiennikami wewnętrznymi i zewnętrznymi oraz drzwiowej zewnętrznej oraz demontaż istniejących i montaż nowych obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych. Funkcja, forma obiektu i układ funkcjonalny pomieszczeń i parametry kubaturowe obiektu nie zmienią się. Zakres prac w układzie kosztorysowym przedstawia się następująco: • Roboty przygotowawcze • Remont dachu - konstrukcja i pokrycie • Elewacja • Cokół • Ściana fundamentowa • Opaska • Izolacja stropu nad II piętrem• Stolarka okienna • Instalacja c.o. • Oświetlenie komunikacji 3. Roboty budowlane i montażowe - termomodernizacja Budynku Przedszkola. Termomodernizacja w zakresie architektonicznym obejmować będzie ocieplenie ścian fundamentowych do głębokości 0,5 m p.p.t., ścian zewnętrznych oraz stropu między kondygnacją 1-go piętra a poddaszem, wymianę stolarki okiennej wraz z podokiennikami wewnętrznymi i zewnętrznymi oraz drzwiowej zewnętrznej, demontaż istniejących i montaż nowych obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych, wymianę pokrycia dachu. Zakres prac w układzie kosztorysowym przedstawia się następująco: • Roboty przygotowawcze • Elewacja • Cokół • Ściana fundamentowa • Opaska • Dojścia do budynków • Izolacja stropu nad II piętrem• Stolarka okienna • Instalacja c.o. • modernizacja węzła cieplnego, pompa ciepła na potrzeby CWU, montaż urządzeń i elektroniki systemu zarządzania energią (TIK). • Wentylacja mechaniczna z odzyskiem ciepła – rekuperacją • Oświetlenie komunikacji 4. Roboty budowlane i montażowe - termomodernizacja Łącznika. Termomodernizacja w zakresie architektonicznym obejmować będzie ocieplenie ścian fundamentowych do głębokości 0,5 m p.p.t., ścian zewnętrznych, wymianę stolarki okiennej wraz z podokiennikami wewnętrznymi i zewnętrznymi oraz drzwiowej zewnętrznej, demontaż istniejących i montaż nowych obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych, wymianę pokrycia dachu z papy. Funkcja, forma obiektu i układ funkcjonalny pomieszczeń i parametry kubaturowe obiektu nie zmienią się. Zakres prac w układzie kosztorysowym przedstawia się następująco: • Roboty przygotowawcze • Remont dachu konstrukcja i pokrycie • Elewacja • Cokół • Ściana fundamentowa • Opaska• Stolarka okienna • Instalacja c.o. • Oświetlenie komunikacji
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45320000-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 50 000 zł
 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5, zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. (Załącznik nr 6) Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach