Przetargi.pl
Termomodernizacja budynku szkolnego przy ulicy Nowej 3 w Zdzieszowicach (OŚiGW) - segment G

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 3 im. Władysława Sikorskiego ogłasza przetarg

 • Adres: 47-330 Zdzieszowice, ul. Nowa
 • Województwo: opolskie
 • Telefon/fax: tel. 774 845 230 , fax. 774 845 230
 • Data zamieszczenia: 2019-04-25
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Publiczna Szkoła Podstawowa nr 3 im. Władysława Sikorskiego
  ul. Nowa 3
  47-330 Zdzieszowice, woj. opolskie
  tel. 774 845 230, fax. 774 845 230
  REGON: 11934900000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.sp3_zdzieszowice.wodip.opole.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Termomodernizacja budynku szkolnego przy ulicy Nowej 3 w Zdzieszowicach (OŚiGW) - segment G
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Podstawowym celem zamówienia jest ocieplenie ścian zewnętrznych, ocieplenie ścian w gruncie, ocieplenie stropodachu, wymiana stolarki okiennej i stolarki drzwiowej, modernizacja instalacji centralnego ogrzewania oraz wymiana instalacji odgromowej, a także wykonanie prac towarzyszących celem poprawy efektywności energetycznej budynku – segmentu G. Zakres zamówienia obejmuje: 1.1 roboty rozbiórkowe: - ustawienie rusztowań, - demontaż instalacji odgromowej, - rozbiórka istniejących parapetów zewnętrznych i wewnętrznych, - rozbiórka elementów betonowych, - rozbiórka pokrycia dachu wraz z istniejącymi warstwami pokrycia, - rozbiórka okładzin ścian i oblicowań, - wykonanie przebić pod belki stalowe, nadproża, docieplenie stropodachów, - rozbiórka wpustów kanalizacji deszczowej, rynien, rur spustowych oraz obróbek blacharskich, - demontaż stolarki okiennej i drzwiowej oraz krat okiennych, - rozbiórka istniejącego ocieplenia budynku basenu, 1.2 roboty ziemne i izolacyjne przeciwwilgociowe: - rozbiórka opaski wokół piwnic, wykop pod ocieplenie piwnic, zasypanie wykopu, odtworzenie opaski betonowej oraz kostki betonowej, - izolacja pionowa ścian fundamentowych do poziomu ław fundamentowych wraz z wykonaniem rapówki, izolacja lekka przeciwwilgociowa – systemowa, 1.3 roboty murowe i betonowe: - wykucie gniazd i wstawienie nadproży wraz z obróbką, - przemurowanie kominów dachu budynku, - przemurowanie ścian szczytowych oraz attyk, 1.4 roboty związane z ociepleniem stropodachu: - ocieplenie części dachu styropapą EPS 200 gr. 25cm – lambda=0.036 W/mK– 533,19m2, - wykonanie wentylacji stropodachu – kominkami wentylacyjnymi systemowymi w dachu, - wykonanie otworów rewizyjnych wraz z klapami rewizyjnymi – rozwiązanie systemowe, - wykonanie ocieplenia granulatem z wełny mineralnej o gr. 28cm – lambda=0.042 W/mK – 487,31 m2, - wykonanie pokrycia dachu – papa asfaltowa modyfikowana SBS zgrzewana wierzchniego krycia na włókninie poliestrowej min. gr. 5.2mm (NRO) – 1 050,05m2, - wykonanie pokrycia dachu – papa podkładowa na osnowie z włókniny poliestrowej z obustronną powłoką z masy asfaltowej z asfaltu modyfikowanego SBS z wypełniaczem mineralnym - osadzenie nowych czapek betonowych – 6,13m2 oraz uzupełnienie tynków na kominach – 18,30m2, - montaż nowych rynien – 85,72m i rur spustowych – 61,50m oraz obróbek blacharskich – 239,74m2 z blachy stalowej tytanowo cynkowej, - wymiana wpustów kanalizacji deszczowej, 1.5 roboty związane z ociepleniem budynku: - ocieplenie budynku metodą lekko-mokrą – wykonanie ocieplenia ścian budynku styropianem z ułożeniem cienkowarstwowego tynku strukturalnego, a w części podpiwniczonej i cokołowej wykonanie tynku żywicznego. Wszystkie elementy docieplenia powinny pochodzić z jednego systemu, - ocieplenie ścian piwnic i parteru budynku do poziomu „0” styropianem wodoodpornym o gr. 15-20cm – lamdba=0.0031W/mK - 423,44m2, - ocieplenie pozostałych części ścian budynków – styropianem fasadowym o gr. 15-20cm – lamdba=0.0031 W/mK – 755,50m2, - ocieplenie styropianem powierzchni pod parapetami, ościeży, gzymsów (pas nadrynnowy), daszków i podcieni, - ułożenie cienkowarstwowej wyprawy elewacyjnej – tynk silikonowo-silikatowy – 896,68m2, - ułożenie tynku żywicznego na cokole wokół budynku oraz ścianie schodów do piwnicy – 238,71m2, 1.6 roboty związane z stolarką drzwiową i okienną: - wymiana stolarki okiennej na stolarkę PCV o U<0,9W/m2K, - wymiana stolarki okiennej na stolarkę aluminiową - 217,91m2, - wymiana stolarki drzwiowej zewnętrznej na stolarkę o U<1,3W/m2K, - wymiana i osadzenie parapetów zewnętrznych z blachy stalowej tytanowo-cynkowej – powlekanej – 148,80m, - wymiana i osadzenie parapetów wewnętrznych z PCV – 148,40m - wymiana krat okiennych, 1.7 roboty instalacyjne: - montaż instalacji odgromowej, - modernizacja wewnętrznej instalacji c.o.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości 5 000,00 PLN (słownie: pięć tysięcy i 00/100 gr). 2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. 3. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach : 1) pieniądzu; 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo- kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 3) gwarancjach bankowych; 4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2018r. poz. 110, 650, 1000 i 1669). 4. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: B.S. Zdzieszowice Nr 27 8883 1015 2003 3015 3445 0003 z dopiskiem ”Wadium – Termomodernizacja budynku szkolnego przy ulicy Nowej 3 w Zdzieszowicach (OŚiGW) – segment G”. 5. Jako termin wniesienia wadium w pieniądzu uznaje się termin zaksięgowania przelewu na koncie Zamawiającego. 6. Zamawiający zaleca, aby w przypadku wniesienia wadium w formie: - pieniężnej – dokument potwierdzający dokonanie przelewu wadium został dołączony do oferty, - innej niż pieniądz – oryginał dokumentu został złożony w sposób uniemożliwiający jego zaginięcie, pozwalający jednak na jego zwrot bez dekompletowania oferty - oryginał nie może być na trwale zespolony z ofertą. W przypadku niezastosowania się do powyższego zwrot oryginału będzie niemożliwy. 7. Zamawiający zwraca wadium, zatrzymuje wadium lub żąda ponownego wniesienia wadium zgodnie z warunkami określonymi w art. 46.
 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1.Pełnomocnictwo złożone w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie. a) W przypadku podpisywania oferty przez osoby nie wymienione w odpisie z właściwego rejestru – pełnomocnictwo do podpisania oferty lub podpisania oferty i zawarcia umowy. b) W przypadku podmiotów występujących wspólnie pełnomocnictwo podpisane przez upoważnionych przedstawicieli każdego z podmiotów występujących wspólnie, do reprezentowania w postępowaniu (zgodnie z art. 23 ustawy Pzp). 2. Zobowiązanie innego podmiotu, na zasobach którego polega Wykonawca, do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach