Przetargi.pl
Budowa kanalizacji sanitarnej wsi Lasowice Małe

Gmina Lasowice Wielkie ogłasza przetarg

 • Adres: 46-282 Lasowice Wielkie, Lasowice Wielkie
 • Województwo: opolskie
 • Telefon/fax: tel. 774 175 470 , fax. 774 175 491
 • Data zamieszczenia: 2019-04-25
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Lasowice Wielkie
  Lasowice Wielkie
  46-282 Lasowice Wielkie, woj. opolskie
  tel. 774 175 470, fax. 774 175 491
  REGON: 53141302400000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.lasowicewielkie.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Budowa kanalizacji sanitarnej wsi Lasowice Małe
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest budowa sieci kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej wsi Lasowice Małe. Zakres rzeczowy zamówienia obejmuje wykonanie: pompownia osiedlowa Ø 1200 mm z dwoma pompami (400V) – 1 kpl., rurociągi tłoczne ścieków - zbiorcze z PE Ø50÷125 mm 8880 m, układane metodą przewiertu sterowanego, rury ochronne z PE Ø 125 do 225 mm, L=87,8 m (dla przejść pod PKP i ciekami) układane metodą przewiertu sterowanego, studzienki rewizyjne bet. Ø 1500 mm z armaturą i kształtkami – 7 kpl., studzienki rewizyjne bet. Ø 1200 mm armaturą i kształtkami – 6 kpl., zasuwy odcinające Dn100 mm z obudową i skrzynką uliczną do zasuw – 2 kpl., przyłącza kanalizacyjne ciśnieniowe PE Ø 50 mm układane metodą przewiertu sterowanego (128 szt.) L= 4499 m, rurociągi grawitacyjne Ø 160 PVC – 3 szt. 134 m, rurociągi grawitacyjne Ø 200 PVC – 2 szt. 50 m, studzienki betonowe Ø 1000 z włazem żeliwnym D400 – 2 kpl., studzienki PE Ø 425 z włazem żeliwnym D400 – 6 kpl., pompownie przydomowe ścieków z zasilaniem i monitoringiem, w tym: - pompownie przydomowe prefabryk. z PE Ø800 mm z jedną pompą (400V) - 106 kpl. (uwaga: w tym 5 pompowni bez wyposażenia i zasilania), - pompownie przydomowe prefabryk. z PE Ø800 mm z jedną pompą (230V) – 22 kpl. (uwaga: w tym 1 pompownia bez wyposażenia i zasilania), przyłącz wodociągowy PE Ø32 układany metodą przewiertu sterowanego – 22 m, studzienka wodomierzowa Ø400PP z włazem żeliwnym D400 – 1 kpl. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w dokumentacji projektowej składającej się z projektu budowlano-wykonawczego, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, przedmiaru robót.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert w wysokości 80.000 zł (słownie: osiemdziesiąt tysięcy złotych 00/100). 2. Wadium może być wniesione w: 1) pieniądzu; 2) poręczeniach bankowych, lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 3) gwarancjach bankowych; 4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2016 r. poz. 359). 3. Wadium w formie pieniądza należy wnieść przelewem na konto w Banku Spółdzielczym Namysłów O/Lasowice Małe nr rachunku 08 8890 1053 0000 1094 2007 0003 z dopiskiem na przelewie: „Wadium w postępowaniu Nr ZP.271.5.2019 na: Budowę kanalizacji sanitarnej wsi Lasowice Małe”. 4. Skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu następuje z chwilą uznania środków pieniężnych na rachunku bankowym Zamawiającego, o którym mowa w rozdz. VIII. 3 niniejszej SIWZ, przed upływem terminu składania ofert (tj. przed upływem dnia i godziny wyznaczonej jako ostateczny termin składania ofert). 5. Zamawiający zaleca, aby w przypadku wniesienia wadium w formie: 1) pieniężnej – dokument potwierdzający dokonanie przelewu wadium został załączony do oferty; 2) innej niż pieniądz – oryginał dokumentu został złożony w oddzielnej kopercie, a jego kopia w ofercie. 6. Z treści gwarancji/poręczenia winno wynikać bezwarunkowe, na każde pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie Gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy PZP. 7. Oferta wykonawcy, który nie wniesie wadium lub wniesie w sposób nieprawidłowy zostanie odrzucona. 8. Okoliczności i zasady zwrotu wadium, jego przepadku oraz zasady jego zaliczenia na poczet zabezpieczenia należytego wykonania umowy określa ustawa PZP.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie określonych wymagań. Ocena spełnienia tego warunku zostanie dokonana na podstawie złożonego oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy PZP, przekaże zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP. Oferta musi zawierać: 1) formularz ofertowy, 2) oświadczenia wymienione w rozdziale VI. 1-4 niniejszej SIWZ; 3) kosztorys ofertowy, 4) wymagane pełnomocnictwa (jeżeli dotyczy czyt. ust. 3), 5) dowód wniesienia wadium.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach