Przetargi.pl
Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Drobnicach

Gmina Osjaków ogłasza przetarg

 • Adres: 98-320 Osjaków, Targowa
 • Województwo: łódzkie
 • Telefon/fax: tel. 43 842 33 91, , fax. 43 842 33 91 wew. 13
 • Data zamieszczenia: 2020-03-27
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Osjaków
  Targowa 26
  98-320 Osjaków, woj. łódzkie
  tel. 43 842 33 91, , fax. 43 842 33 91 wew. 13
  REGON: 73093467700000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.osjakow.bip.net.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Drobnicach
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych, w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 1186 z późn. zm.) polegających na termomodernizacji budynku świetlicy wiejskiej w Drobnicach, zlokalizowanego na działce o geod. nr 2150/1, obręb Drobnice, gmina Osjaków. Realizacja przedmiotu zamówienia odbywać będzie się w systemie „zaprojektuj i wybuduj”. Opis przedmiotu zamówienia szczegółowo określa program funkcjonalno-użytkowy i audyt energetyczny, stanowiące załączniki do SIWZ. 2. Zakres przedmiotu zamówienia nie obejmuje wymiany pokrycia dachu przedmiotowego budynku. 3. Projekt pn. „Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Drobnicach” współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, oś priorytetowa IV Gospodarka niskoemisyjna, działanie IV. 2 Termomodernizacja budynków, poddziałanie IVI.2.1 Termomodernizacja budynków. 4. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje w szczególności: 1) opracowanie inwentaryzacji budynku, która musi zawierać: a) opis techniczny z uwzględnieniem lokalizacji, rodzaju i charakteru budynku, liczby kondygnacji, jego wysokości i powierzchni, b) opis materiałów budowlanych, z jakich wykonane zostały poszczególne elementy budynku, c) rzut działki w skali 1:500 z naniesionym budynkiem, ogrodzeniem, d) zwymiarowane rzuty kondygnacji, z zaznaczonymi instalacjami i urządzeniami sanitarnymi w skali 1:50 lub 1:100, e) rzut dachu w skali 1:50 lub 1:100 z naniesionymi elementami więźby, przewodami kominowymi i wentylacyjnymi oraz sposobem odwodnienia, f) przekroje kondygnacji z zaznaczonymi wysokościami charakterystycznych punktów (rzędnych posadzek, podestów, schodów, dachu i kominów, gzymsów, studzienek, murków i poziomu terenu), g) rysunki architektoniczno-budowlane elewacji z naniesionymi wszystkimi jej elementami, h) dokumentację fotograficzną w postaci zdjęć (w formie elektronicznej lub drukowanej). - w 2 egz. w wersji papierowej oraz 1 egz. na płycie CD, 2) sporządzenie mapy sytuacyjno-wysokościowej w skali 1 : 500 do celów projektowych, jeśli będzie wymagana na podstawie odrębnych przepisów, 3) opracowanie wielobranżowej dokumentacji technicznej (projektu budowalno-wykonawczego) termomodernizacji budynku świetlicy wiejskiej w Drobnicach, polegającej w szczególności na: 1) ociepleniu ścian zewnętrznych, w tym wykonaniu opaski wokół budynku, instalacji odgromowej, montażu rynien i rur spustowych wraz z elewacją w kolorystyce uzgodnionej z Zamawiającym na etapie wykonywania koncepcji projektu, 2) ociepleniu stropu pod nieogrzewanym poddaszem, 3) ociepleniu części dachu nad pomieszczeniami ogrzewanymi, 4) ocieplenie podłogi na gruncie, 5) wymianie starych okien (10 szt.) oraz drzwi zewnętrznych (3 szt.) i 1 szt. bramy garażowej, 6) modernizacji oświetlenia wewnętrznego - wymiana instalacji oraz źródeł światła na źródła typu LED wraz z wykuciem bruzd, zamurowaniem oraz malowaniem ścian. Wymienione oświetlenie powinno spełniać wymagania stawiane przez polską normę PN-EN-12464-1. 7) montażu elektrowni fotowoltaicznej o mocy szczytowej 4 kWp, 8) montażu centralnego systemu produkcji i dystrybucji c.w.u. w budynku w oparciu o nowe źródło ciepła, 9) montażu nowego źródła ciepła - gruntowej pompy ciepła, instalacji ogrzewania podłogowego w sali głównej, montażu grzejników i regulacja hydrauliczna układu grzewczego, - zgodnie z programem funkcjonalno-użytkowym i audytem energetycznym. 4) wykonanie i przedłożenie Zamawiającemu koncepcji projektu budowlanego w zakresie przedmiotu umowy i uzyskanie akceptacji Zamawiającego, 5) uzyskanie wszystkich wymaganych prawem niezbędnych opinii, uzgodnień, w tym uzgodnienie opracowanego projektu wymienionego w pkt 2 z Wojewódzkim Konserwatorem Ochrony Zabytków w Łodzi z uwagi na fakt, że przedmiotowa nieruchomość położona jest w strefie obserwacji archeologicznej, zgodnie z § 10 uchwały Nr VI/26/19 Rady Gminy Osjaków z dnia 4 marca 2019 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Osjaków (https://osjakow.bip.net.pl/?a=3375), pozwoleń i decyzji, jeśli z odrębnych przepisów wynika konieczność ich uzyskania, 6) uzyskanie ostatecznej decyzji pozwolenia na budowę w zakresie przedmiotu umowy lub/i zgłoszenia robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę (bez sprzeciwu organu architektoniczno-urbanistycznego), jeśli z odrębnych przepisów wynika konieczność ich uzyskania; 7) uzyskanie efektu ekologicznego określonego w audycie energetycznym, 8) opracowanie Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, 9) opracowanie kosztorysów ofertowych i przedmiarów robót w zakresie branży ogólnobudowlanej, elektrycznej i sanitarnej, 10) przekazanie na potrzeby Zamawiającego, przed przystąpieniem do wykonywania robót budowlanych: a) projektu budowlanego w 2 egz.(dotyczy również projektu montażu instalacji fotowoltaicznej i wykonania odwietów gruntowej pompy ciepła), lub projektu budowlanego będącego załącznikiem do decyzji pozwolenie na budowę lub/i zgłoszenia robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę; b) kosztorysu ofertowego i przedmiaru robót w 1 egz. c) Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych w 1 egz. dla każdej branży, 11) wykonanie wszystkich robót budowlanych, usług i dostaw na podstawie opracowanego i/lub zatwierdzonego projektu budowlanego, na podstawie zgłoszenia robót w określonych w umowie terminach, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, z należytą starannością, z zasadami wiedzy technicznej oraz ze sztuką budowlaną, 12) przygotowanie dokumentacji zgłoszeniowej do Urzędu Dozoru Technicznego dla urządzeń które wymagają tego zgłoszenia, 13) przygotowanie dokumentacji zgłoszeniowej do Operatora Systemu Dystrybucyjnego w zakresie instalacji fotowoltaicznej, 14) uzyskanie decyzji pozwolenie na użytkowanie obiektu, jeżeli będzie wymagana na podstawie ustawy Prawo budowlane, 15) opracowanie i przekazanie Zamawiającemu dokumentacji powykonawczej obiektu, tj. a) dokumentacji projektowej z naniesionymi zmianami lub odrębne rysunki i opisy dotyczące wprowadzonych zmian do dokumentacji projektowej, zaakceptowanych przez projektanta pod kątem zmian istotnych i/lub nieistotnych od zatwierdzonego projektu budowlanego wraz z inwentaryzacją powykonawczą; b) protokołów i sprawdzeń branżowych, w tym m.in. protokołu badania wody, natężenia oświetlenia, rezystancji instalacji elektrycznej, c) instrukcji użytkowania zamontowanych urządzeń w języku polskim; d) instrukcji bezpieczeństwa przeciwpożarowego, d) kart gwarancyjnych; e) kompletu atestów, certyfikatów i dopuszczeni materiałów do stosowania w budownictwie, zgodnie z ustawą o wyrobach budowlanych. 4. Szczegółowo przedmiot zamówienia określa program funkcjonalno-użytkowy, zwany dalej PFU lub Programem oraz audyt energetyczny. Przedmiot zamówienia musi być wykonany zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami oraz zgodnie ze sztuką budowlaną i z należytą starannością. Zamawiający wymaga montażu nowych (wyprodukowanych nie wcześniej niż w 2019 r.), wolnych od wad fizycznych i prawnych urządzeń, instalacji i sprzętu. 5. Zamawiający, przed złożeniem oferty, umożliwi Wykonawcom przeprowadzenie wizji lokalnej, w przypadku takiej potrzeby, po uprzednim zgłoszeniu Zamawiającemu takiej potrzeby. Koszt przeprowadzenia wizji lokalnej ponosi Wykonawca. 6. Wykonawca przed podpisaniem umowy przygotuje i uzgodni z Zamawiającym harmonogram rzeczowo-finansowy realizacji przedmiotu zamówienia, z uwzględnieniem treści SIWZ i załączników. 7. Do obowiązków Wykonawcy należy również skuteczne przeprowadzenie rozruchu zamontowanych instalacji i urządzeń oraz przeprowadzenie szkolenia z zakresu obsługi zamontowanego źródła ciepła dla wskazanych co najmniej 2 osób przez Zamawiającego.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Zamawiający wymaga od wykonawców wniesienia wadium w kwocie 12 000 zł (słownie: dwanaście tysięcy złotych 00/100). 2. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: a) pieniądzu; b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; c) gwarancjach bankowych; d) gwarancjach ubezpieczeniowych; e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2019 r. poz. 310, 836 i 1572). 3. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego o numerze: 12 9251 1019 0011 1285 2000 0080. 4. Wadium w innej formie niż pieniądz (oryginał dokumentu) należy dołączyć do oferty w oddzielnej kopercie, a kserokopie dokumentu do oferty. Oryginału gwarancji wadialnej nie należy trwale łączyć z dokumentami ofertowymi. 5. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert. Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający uzna za skutecznie wniesione, jeżeli wpłynie na rachunek bankowy Zamawiającego, o którym mowa w ust. 3) do godz. 11.00 dnia 16.04.2020 r. Kserokopię dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium należy załączyć do oferty. 6. Gwarancje i poręczenia należy wystawić na: Gmina Osjaków, ul. Targowa 26, 98 – 320 Osjaków. 7. Dokument wniesienia wadium w formie gwarancji lub poręczenia, o których mowa w ust. 2 lit.b-e, winien zawierać: a) nazwę, adres siedziby, NIP Wykonawcy, Zamawiającego i gwaranta (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielającej gwarancji), b) określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją, c) kwotę gwarancji, d) okres ważności gwarancji, który nie może być krótszy niż termin związania ofertą, e) oświadczenie gwaranta, że zobowiązuje się on bezwarunkowo i nieodwołalnie do zapłaty wymaganej kwoty wadium, na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego wzywające do zapłaty kwoty wadium, powstałe na wskutek okoliczności określonych w ustawie. 8. Z treści gwarancji lub poręczenia winno wynikać nieodwołalne i bezwarunkowe, na każde pisemne żądanie Zamawiającego, w terminie związania ofertą, zobowiązanie gwaranta lub poręczyciela do wpłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Pzp. 9. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta wybrana została jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem art. 46 ust. 1a ustawy. 10. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po podpisaniu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 11. Zgodnie z art. 46 ust. 4a ustawy Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a ustawy, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1, o którym mowa w art. 25a ust. 1, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej. 12. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza: a) odmówi podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, b) nie wniesie wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, c) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn lezących po stronie Wykonawcy. 13. W przypadku wniesienia odwołania, Zamawiający w terminie nie później niż na 7 dni przed upływem ważności wadium, wzywa Wykonawców, pod rygorem wykluczenia z postepowania do przedłużenia ważności wadium albo wniesienia nowego wadium na okres niezbędny do zabezpieczenia postępowania do zawarcia umowy. Jeżeli wniesiono odwołanie po wyborze najkorzystniejszej oferty , wezwanie kieruje się do Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. 14. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie art. 46 ust. 1 ustawy Pzp, jeżeli w wyniku ostatecznego rozstrzygnięcia odwołania, jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie ustanawia szczegółowych wymagań w tym zakresie. Ocena spełniania tego warunku zostanie dokonana na podstawie złożonego oświadczenia, wg formuły spełnia - nie spełnia.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Formularz ofertowy (zał. nr 1 do SIWZ), szczegółowa specyfikacja cenowa przedmiotu zamówienia (zał. nr 10 do SIWZ), dowód wniesienia wadium; stosowne pełnomocnictwa, zobowiązanie podmiotu trzeciego - jeśli dotyczy. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w rozdziale VII ust. 3 pkt 1 SIWZ - składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ust. 6, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczeniem osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Informacje dotyczące terminu wystawienia dokumentu stosuje się odpowiednio.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach