Przetargi.pl
Termomodernizacja budynku przy ul. Krańcowej 53 w miejscowości Niedrzwica Duża gmina Niedrzwica Duża

Gmina Niedrzwica Duża ogłasza przetarg

 • Adres: 24-220 Niedrzwica Duża, Lubelska
 • Województwo: lubelskie
 • Telefon/fax: tel. 815 175 085, , fax. 815 175 085
 • Data zamieszczenia: 2018-05-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Niedrzwica Duża
  Lubelska 30
  24-220 Niedrzwica Duża, woj. lubelskie
  tel. 815 175 085, , fax. 815 175 085
  REGON: 54052900000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.niedrzwicaduza.pl/

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Termomodernizacja budynku przy ul. Krańcowej 53 w miejscowości Niedrzwica Duża gmina Niedrzwica Duża
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  7. Przedmiot zamówienia obejmuje, m. in.: a. roboty rozbiórkowe i demontażowe; b. docieplenie ścian zewnętrznych (wraz z glifami i kominami) ponad poziomem terenu (załącznik nr 7a i 7b w załączniku nr 8 do SIWZ – dokumentacja budowlana - kolorem zielonym zaznaczono ściany do docieplenia) - pkt 8.8 opisu projektu budowlanego, budynek należy ocieplić styropianem grubości zgodnym z opisem technicznym, a nie rysunkami, jedną ścianę należy ocieplić styropianem grub. 12 cm, pozostałe ściany ocieplić styropianem o grubości 20 cm. Powierzchnia ściany, którą należy ocieplić styropianem grub. 12 cm to ok. 35 m2. Należy dobrać styropian o takim izolacyjności, by współczynnik przenikania ciepła ścian nie był większy niż 0,19 W/m2K; c. malowanie wszystkich ścian zewnętrznych farbą elewacyjną całego budynku (wraz z glifami i kominami) - pkt 8.8 opisu projektu budowlanego; d. docieplenie ścian zewnętrznych pod poziomem terenu (załącznik nr 7c w załączniku nr 8 do SIWZ – dokumentacja budowlana - kolorem niebieskim ujęto ściany do docieplenia) - pkt 8.8. i 8.17 opisu projektu budowlanego, budynek należy ocieplić styropianem grubości zgodnym z opisem technicznym a nie rysunkami; e. docieplenie stropów nad częścią mieszkalną i częścią biblioteczną (załącznik nr 7d w załączniku nr 8 do SIWZ – dokumentacja budowlana - kolorem czerwonym zaznaczono stropy do docieplenia) – pkt. 8.17 opisu projektu budowlanego, budynek należy ocieplić styropianem grubości zgodnym z opisem technicznym a nie rysunkami; f. rozebranie starej i wykonanie nowej opaski wokół budynku (załącznik nr 7e w załączniku nr 8 do SIWZ – dokumentacja budowlana - kolorem fioletowym ujęto wykonanie opaski) - pkt. 8,19 opisu projektu budowlanego, część dotycząca opaski kapilarnej (w cenę należy wliczyć prace przed wejściem do części mieszkalnej): - wymianę kostki na nową w ilości ok. 7,5 m2 i obrzeży w ilości ok. 10 mb - wykonanie nowej nawierzchni z kostki betonowej o pow. ok. 2,5 m2 g. wykonanie obróbek blacharskich – parapetów, rur spustowych - pkt. 8,16 opisu projektu budowlanego, w tym daszku nad wejściem do części mieszkalnej; h. wykonanie instalacji odgromowej - pkt. 3.9.2 opisu projektu budowlanego branży elektrycznej; i. wykonanie wszystkich robót towarzyszących (np. demontaż i ponowny montaż elementów znajdujących się na elewacji wraz z dostosowaniem do docieplenia ścian, obrobienie tynkiem 3 szt. wnęk na wysokości gruntu znajdujących się przy ścianach, wykonanie daszków kominów wentylacyjnych); j. rozbiórka daszku nad wejściem do części mieszkalnej wymiarach. ok. 150 x 60 cm z betonu i wykonanie nowego daszku o wymiarach 270 x 150 cm z poliwęglanu na konstrukcji z kształtowników stalowych wraz z wykonaniem rynien i rur spustowych; k. przebrukowanie kostki betonowej z podniesieniem wysokości o 10 cm – ilość 2 m2, 3 m palisady, dobudowanie 0,7 m palisady; l. zasypanie nieczynnego zsypu na węgiel o obj. ok. 5 m3, zasypanie piaskiem obj. ok. 4,5 m3, pozostała część zasypanie gruntem stabilizowanym cementem (ok. 0,5 m3) wraz z rozbiórką elementów betonowych o obj. ok. 0,25 m3 i zamurowaniem otworu o pow. 0,5 m2, wyczyszczenie zsypu z nieczystości i gruzu. 6. Szczegółowy zakres zamówienia określa dokumentacja budowlana – stanowiąca załącznik nr 8 do SIWZ. 7. Przedmiot zamówienia obejmuje, m. in.: a. roboty rozbiórkowe i demontażowe; b. docieplenie ścian zewnętrznych (wraz z glifami i kominami) ponad poziomem terenu (załącznik nr 7a i 7b w załączniku nr 8 do SIWZ – dokumentacja budowlana - kolorem zielonym zaznaczono ściany do docieplenia) - pkt 8.8 opisu projektu budowlanego, budynek należy ocieplić styropianem grubości zgodnym z opisem technicznym, a nie rysunkami, jedną ścianę należy ocieplić styropianem grub. 12 cm, pozostałe ściany ocieplić styropianem o grubości 20 cm. Powierzchnia ściany, którą należy ocieplić styropianem grub. 12 cm to ok. 35 m2. Należy dobrać styropian o takim izolacyjności, by współczynnik przenikania ciepła ścian nie był większy niż 0,19 W/m2K; c. malowanie wszystkich ścian zewnętrznych farbą elewacyjną całego budynku (wraz z glifami i kominami) - pkt 8.8 opisu projektu budowlanego; d. docieplenie ścian zewnętrznych pod poziomem terenu (załącznik nr 7c w załączniku nr 8 do SIWZ – dokumentacja budowlana - kolorem niebieskim ujęto ściany do docieplenia) - pkt 8.8. i 8.17 opisu projektu budowlanego, budynek należy ocieplić styropianem grubości zgodnym z opisem technicznym a nie rysunkami; e. docieplenie stropów nad częścią mieszkalną i częścią biblioteczną (załącznik nr 7d w załączniku nr 8 do SIWZ – dokumentacja budowlana - kolorem czerwonym zaznaczono stropy do docieplenia) – pkt. 8.17 opisu projektu budowlanego, budynek należy ocieplić styropianem grubości zgodnym z opisem technicznym a nie rysunkami; f. rozebranie starej i wykonanie nowej opaski wokół budynku (załącznik nr 7e w załączniku nr 8 do SIWZ – dokumentacja budowlana - kolorem fioletowym ujęto wykonanie opaski) - pkt. 8,19 opisu projektu budowlanego, część dotycząca opaski kapilarnej (w cenę należy wliczyć prace przed wejściem do części mieszkalnej): - wymianę kostki na nową w ilości ok. 7,5 m2 i obrzeży w ilości ok. 10 mb - wykonanie nowej nawierzchni z kostki betonowej o pow. ok. 2,5 m2 g. wykonanie obróbek blacharskich – parapetów, rur spustowych - pkt. 8,16 opisu projektu budowlanego, w tym daszku nad wejściem do części mieszkalnej; h. wykonanie instalacji odgromowej - pkt. 3.9.2 opisu projektu budowlanego branży elektrycznej; i. wykonanie wszystkich robót towarzyszących (np. demontaż i ponowny montaż elementów znajdujących się na elewacji wraz z dostosowaniem do docieplenia ścian, obrobienie tynkiem 3 szt. wnęk na wysokości gruntu znajdujących się przy ścianach, wykonanie daszków kominów wentylacyjnych); j. rozbiórka daszku nad wejściem do części mieszkalnej wymiarach. ok. 150 x 60 cm z betonu i wykonanie nowego daszku o wymiarach 270 x 150 cm z poliwęglanu na konstrukcji z kształtowników stalowych wraz z wykonaniem rynien i rur spustowych; k. przebrukowanie kostki betonowej z podniesieniem wysokości o 10 cm – ilość 2 m2, 3 m palisady, dobudowanie 0,7 m palisady; l. zasypanie nieczynnego zsypu na węgiel o obj. ok. 5 m3, zasypanie piaskiem obj. ok. 4,5 m3, pozostała część zasypanie gruntem stabilizowanym cementem (ok. 0,5 m3) wraz z rozbiórką elementów betonowych o obj. ok. 0,25 m3 i zamurowaniem otworu o pow. 0,5 m2, wyczyszczenie zsypu z nieczystości i gruzu. 8. Zamawiający żąda udzielenia na wykonany przedmiot zamówienia gwarancji jakości na minimalny okres 36 miesięcy. Gwarancja musi obejmować także wszelkie urządzenia, materiały, które wchodzą w skład realizowanej inwestycji. Bieg okresu gwarancji jakości rozpoczyna się z dniem podpisania protokołu końcowego odbioru robót. 9. W zakresie instalacji odgromowej - Zamawiający dopuszcza zastosowanie innego rozwiązania wykonania instalacji odgromowej niż ujęta w projekcie, jednak wymaga aby po wykonaniu, pomiary elektryczne instalacji zapewniały bezpieczeństwo użytkowania budynku. Wykonawca w cenie oferty musi ująć wszystkie koszty niezbędne do prawidłowego wykonania instalacji odgromowej. 10. Wykonawca nie zwolniony jest z obowiązku skalkulowania ceny oferty w oparciu o całokształt okoliczności oraz z obowiązku uwzględnienia wszystkich robót i kosztów, także nieprzewidzianych w wyliczeniu. Wykonawca jest zobowiązany do sprawdzenia kompletności wyliczenia i traktowania go w sposób pomocniczy. 11. Zamawiający informuje, iż przed rozpoczęciem prac nad opracowaniem oferty oraz określeniem jej ceny zaleca się, aby Wykonawca przeprowadził wizję lokalną przyszłego terenu budowy w celu zapoznania się z warunkami realizacji robót oraz ewentualnymi utrudnieniami i uwarunkowaniami logistycznymi mającymi wpływ na cenę oferty. Zaleca się również dokonanie pomiarów kontrolnych obiektu. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zaniechanie tych czynności przez Wykonawcę i nie może być to powód do wysuwania roszczeń i żądania zwiększenia wynagrodzenia dla Wykonawcy. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za różnice pomiędzy projektem budowlanych a stanem faktycznym. 12. Do wykonania zamówienia Wykonawca zobowiązany jest użyć materiałów i urządzeń gwarantujących odpowiednią jakość o parametrach technicznych i jakościowych nie gorszych niż określone w Zapytaniu ofertowym i jego załącznikach. Wykonawca ma obowiązek posiadać w stosunku do użytych materiałów i urządzeń dokumenty potwierdzające pozwolenie na zastosowanie/wbudowanie (atesty, certyfikaty, deklaracje zgodności, deklaracje techniczne producenta, świadectwa jakości lub inne dokumenty równoważne), które zostaną dostarczone Zamawiającemu po wykonaniu prac. 13. Jeżeli w trakcie prowadzonych robót ze strony Wykonawcy wynikną błędy lub zaniedbania to prace takie zostaną wykonane przez Wykonawcę bez dodatkowego wynagrodzenia i w terminach wskazanych przez Zamawiającego. W przypadku zaistnienia konieczności wykonania robót nie ujętych w dokumentacji projektowej a niezbędnych do prawidłowego zakończenia zadania Wykonawca musi je realizować w uzgodnieniu z Zamawiającym. Wszelkie samoistne dyspozycje inspektora nadzoru i kierownika budowy będą w tym zakresie bezskuteczne. Wykonawca poinformuje Zamawiającego o zaistniałej sytuacji w celu określenia rodzaju i sposobu wykonania prac. 14. Wykonawca obowiązkowo zapewni możliwość użytkowania obiektu w czasie prowadzenia prac, nie dopuszcza się zamknięcia obiektu. 15. Kolor elewacji i rodzaj faktury tynku Wykonawca uzgodni z Zamawiającym przed wbudowaniem. 16. W cenie oferty należy uwzględnić wszystkie koszty związane z pełną realizacją przedmiotu zamówienia przez Wykonawcę. Niezależnie od zakresu robót objętych projektem budowlanym wynagrodzenie ma zawierać wszelkie koszty związane m. in. z: a) uzyskaniem dokumentów niezbędnych do realizacji umowy, b) organizacją ruchu oraz umieszczeniem i utrzymaniem oznakowania przez czas prowadzenia robót, c) doprowadzeniem terenu robót oraz terenu przyległego do prowadzonych robót po ich wykonaniu do stanu pierwotnego, d) rekompensatą ewentualnych szkód osobom trzecim, w związku z niewłaściwym wykonywaniem robót lub błędów Wykonawcy, e) usuwaniem kolizji z istniejącą infrastrukturą wynikłych przy realizacji zamówienia w związku z niewłaściwym wykonywaniem robót lub błędów Wykonawcy, f) organizacją placu budowy oraz organizacją i utrzymaniem jego zaplecza, w tym ponoszenie kosztów za media niezbędne do prowadzenia robót, g) wykonaniem czynności objętych zakresem zadania zgodnie z wymaganiami ochrony środowiska, BHP, p.poż., w sposób nieuciążliwy dla ludzi i środowiska i zapewniający bezpieczeństwo osób oraz mienia, h) wywiezieniem i zagospodarowaniem we własnym zakresie i na własny koszt gruzu, elementów znajdujących się na terenie objętym pracami, materiałów z rozbiórki po wykonaniu prac zgodnie z zasadami gospodarowania odpadami, i) pracą rusztowań - Wykonawca we własnym zakresie i na własny koszt dostarczy i zmontuje rusztowania niezbędne do wykonania prac, j) zabezpieczeniem stolarki przed uszkodzeniem i zabrudzeniem w trakcie robót.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Zamawiający żąda wniesienia wadium.. 2. Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia wadium w kwocie: 1 500,00 zł (słownie: jeden tysiąc pięćset złotych 00/100). 3. Wadium należy wnieść w jednej z form wymienionych w art. 45 ust. 6 Pzp. 4. Z treści wadium składanego w innej formie niż pieniądz powinno wynikać jednoznacznie gwarantowanie wypłaty należności w sposób nieodwołalny, bezwarunkowy i na pierwsze żądanie Zamawiającego. Wadium takie powinno obejmować cały okres związania ofertą, poczynając od daty składania ofert. Z treści musi wynikać również zabezpieczenie do wypłaty kwoty wadium na zasadach określonych w Pzp. 5. Wykonawca wnoszący wadium w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej powinien przedstawić oryginał gwarancji. Niezłożenie oryginału bankowej lub ubezpieczeniowej gwarancji wadialnej przed upływem terminu składania ofert nie podlega uzupełnieniu w trybie art. 26 ust. 3 Pzp oraz stanowi podstawę do odrzucenia oferty na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 7b Pzp). Jeżeli z treści dokumentu gwarancji wynika, że kserokopia jest wystarczająca dla zabezpieczenia oferty, wówczas nie ma przeszkód do tego, aby Wykonawca przedstawił kopie gwarancji wadialnej. 6. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacać tylko przelewem na rachunek bankowy nr: 26 8687 0009 2001 0000 0130 0002 - Bank Spółdzielczy w Niedrzwicy Dużej z dopiskiem wadium nr sprawy ZP.271.1.10.2018. 7. Wadium należy wnieść (liczy się data wpływu na rachunek bankowy Zamawiającego) przed upływem terminu składania ofert. 8. Zamawiający zaleca dołączenie potwierdzenia wniesienia wadium do oferty, w celu usprawnienia procedury sprawdzenia wniesienia wadium przez Wykonawcę. 9. Za termin wniesienia wadium w formie przelewu pieniężnego przyjmuje się termin uznania na rachunku Zamawiającego. 10. Warunki zwrotu i utraty wadium są określone w art. 46 Pzp. 11. Wadium wniesione przez jednego z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia uważa się za wniesione prawidłowo. 12. Wadium w pieniądzu należy wnosić ściśle z dyspozycją art. 45 ust. 7 ustawy Prawo zamówień publicznych, tzn. przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Zamawiającego. W myśl art. 63 ust. 3 pkt. 1 ustawy Prawo bankowe z dnia 29 sierpnia 1997 (Dz. U. z 2016 r. poz. 1988 ze zm.) polecenie przelewu jest jedną z form rozliczenia bezgotówkowego. Zgodnie z art. 63 c Prawa bankowego polecenie przelewu stanowi udzieloną bankowi dyspozycję dłużnika obciążenia jego rachunku określoną kwotą i uznania tą kwotą rachunku wierzyciela.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: - w odniesieniu do tego warunku Zamawiający nie dokonuje opisu minimalnych wymagań;
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Pełnomocnictwo złożone w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie: a)w przypadku podpisywania oferty przez osoby nie wymienione w odpisie z właściwego rejestru – pełnomocnictwo do podpisania oferty lub podpisania oferty i zawarcia umowy, b)w przypadku podmiotów występujących wspólnie pełnomocnictwo podpisane przez upoważnionych przedstawicieli każdego z podmiotów występujących wspólnie, do reprezentowania w postępowaniu zgodnie z art. 23 Pzp. Zobowiązanie innego podmiotu, na zasobach którego polega Wykonawca, do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach