Przetargi.pl
Termomodernizacja budynku oświatowego przy ul. A. Mickiewicza 8 w gminie Pieszyce (...)

Gmina Pieszyce ogłasza przetarg

 • Adres: 58-250 Pieszyce, Tadeusz Kościuszki 2
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel.
 • Data zamieszczenia: 2022-09-27
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Pieszyce
  Tadeusz Kościuszki 2
  58-250 Pieszyce, woj. dolnośląskie
  REGON: 890717846
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Termomodernizacja budynku oświatowego przy ul. A. Mickiewicza 8 w gminie Pieszyce (...)
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest ttermomodernizacja budynku oświatowego przy ul. A. Mickiewicza 8 w gminie Pieszyce wramach zadania inwestycyjnego pn. Poprawa efektywności energetycznej budynków oświatowych na terenie gmin Bielawa,Pieszyce oraz Piława Górna.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach